Uttalande från styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag med anledning av EQT VIII:s, genom Karo Intressenter AB, offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag att acceptera EQT VIII:s, genom Karo Intressenter AB, offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Karo Pharma Aktiebolag (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

EQT VIII (”EQT VIII”)[1], genom det helägda dotterbolaget Karo Intressenter AB[2] (”Karo Intressenter” eller ”Budgivaren”), har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma att överlåta samtliga sina aktier i Karo Pharma till Karo Intressenter mot ett kontant vederlag om 36,90 kronor per aktie i Karo Pharma (”Erbjudandet”).

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier[3], uppgår till cirka 5 973 miljoner kronor[4] och innebär en premie om:

  • 25,3 procent för aktierna jämfört med stängningskursen för aktien på Nasdaq Stockholm den 26 oktober 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • 17,2 procent för aktierna jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • 17,3 procent för aktierna jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 13 november 2018 till och med den 10 december 2018, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Karo Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Karo Pharma och att samtliga erforderliga regulatoriska tillstånd och andra åtgärder, godkännanden och beslut har erhållits, inklusive från konkurrensmyndigheter, i varje enskilt fall på för Karo Intressenter acceptabla villkor. Karo Intressenter har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för Erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. Vänligen se EQT VIII:s pressmeddelande angående Erbjudandet för ytterligare information.
 
[1] Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande genom dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.
[2] Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag, under namnändring från Fund VIII Swe Bidco AB.
[3] Antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgår till 161 867 792 aktier. Utestående aktier beräknas som det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgåendes till 164 332 782 aktier minus aktier som innehas av Bolaget, uppgåendes till 2 464 990 aktier.
[4] Om Karo Pharma, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att reduceras i motsvarande mån.

Styrelsen för Karo Pharma har, efter skriftlig begäran från EQT VIII, tillåtit EQT VIII att genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) av Karo Pharma i samband med förberedelserna för Erbjudandet. EQT VIII har i samband med denna utvärdering inte erhållit någon information som inte tidigare offentliggjorts, och som rimligen kan påverka priset på Karo Pharmas aktier, utöver informationen som offentliggörs i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018, som idag publiceras av Karo Pharma genom ett separat pressmeddelande.

Anders Lönner, arbetande styrelseordförande, och Per-Anders Johansson, ledamot av Styrelsen, vilka tillsammans innehar 21 942 140 aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 13,6[5] procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget, har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet och förklarat att de avser acceptera Erbjudandet.

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma beträffande Erbjudandet.

Deloitte AB (”Deloitte”) har, på Styrelsens uppdrag, lämnat ett utlåtande om skäligheten av Erbjudandet till Styrelsen (så kallad fairness opinion) enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Karo Pharmas aktieägare ur en finansiell synvinkel (baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet) (”Utlåtandet”). Utlåtandet är bilagt detta uttalande.

Styrelsens rekommendation
Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till hälso- och sjukvårdssektorn. Bolaget har en stark position i Norden och har påbörjat en europeisk etablering genom förvärvet av produktportföljen från LEO Pharma tidigare i år. Karo Pharmas produktportfölj innehåller icke-receptbelagda och receptbelagda läkemedel och medicinsk utrustning. Bolaget levererar idag stabil tillväxt med god lönsamhet genom försäljning av etablerade varumärken som genererar positiva kassaflöden.

Erbjudandet har utvärderats i förhållande till Bolagets nuvarande position och möjligheterna framöver samt de risker som är förknippade med den framtida utvecklingen och strategin. Därvid har Styrelsen beaktat ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella ställning och Bolagets potentiella framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker. Vidare har Styrelsen vid utvärderingen av Erbjudandet analyserat Erbjudandet genom de metoder som normalt sett används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden, inklusive Karo Pharmas värdering i förhållande till jämförbara bolag och jämförbara förvärv, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget samt Styrelsens syn på Bolagets värde baserat på dess långsiktiga kassaflöde.
 
[5] Baserat på antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgående till 161 867 792, vilket beräknas som det totala antalet aktier i Karo Pharma minus aktier som innehas av Bolaget.

Styrelsen anser att Karo Pharma har en väletablerad och hållbar strategi för framtiden och Styrelsen har fullt förtroende för ledningens förmåga att genomföra Bolagets nuvarande uttalade strategi. Styrelsen är övertygad om att EQT VIII, med dess breda erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn kombinerat med finansiella resurser och ett fokus på långsiktig värdeskapande, har goda möjligheter att stödja Karo Pharma i genomförandet av sin strategi. Genom utnyttjande av EQT VIII:s unika globala nätverk, får Karo Pharma, med EQT VIII som ny ägare, rätt stöd i den förändring som Karo Pharmas Styrelse och ledning har påbörjat på ett framgångsrikt sätt samtidigt som man bygger vidare på Karo Pharmas skalbara affärsmodell.

Styrelsen noterar att Erbjudandet innebär en premie om cirka 25,3 procent jämfört med stängningskursen för Karo Pharmas aktie på Nasdaq Stockholm den 26 oktober 2018 och en premie om cirka 17,2 procent och 17,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Karo Pharmas aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 respektive 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Styrelsen har vidare beaktat Utlåtandet utfärdat av Deloitte enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Karo Pharmas aktieägare ur en finansiell synvinkel (baserat på de antaganden och överväganden som redovisas i Utlåtandet).

Baserat på dessa överväganden anser Styrelsen att villkoren för Erbjudandet i allt väsentligt motsvarar Karo Pharmas framtida tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Karo Pharma att acceptera Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna är Styrelsen skyldig att, baserat på vad EQT VIII uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet tidigare idag, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Karo Pharma, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om EQT VIII:s strategiska planer för Karo Pharma och de effekter dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Karo Pharma bedriver verksamhet. Styrelsen noterar i detta avseende att EQT VIII har uttalat följande:

”EQT sätter stort värde på Karo Pharmas ledning och anställda och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Karo Pharma och dess anställda, och förutser inte några negativa effekter av Erbjudandets genomförande för Karo Pharmas organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Karo Pharma bedriver sin verksamhet.”

Styrelsen har ingen anledning att ifrågasätta dessa uttalanden.
 
Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta uttalande har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

______

Stockholm den 29 oktober 2018
Karo Pharma Aktiebolag

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Lönner, Styrelseordförande, +46 10 330 23 10
Mats-Olof Wallin, CFO, +46 76 002 60 10 eller mats-olof.wallin@karopharma.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl. 07:45 CET.

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
 
Deloitte AB
113 79 Stockholm
Tfn: 075-246 20 00

Styrelsen
Karo Pharma AB
Nybrokajen 7
111 48 Stockholm

Utlåtande

EQT VIII, via det helägda dotterbolaget Fund VIII Swe Bidco AB, under namnändring till Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), har den 29 oktober 2018 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Karo Pharma AB (”Karo Pharma”).

Erbjudandet innebär sammanfattningsvis att för varje aktie i Karo Pharma erbjuds 36,90 kronor i kontant betalning (”Erbjudandet”).

Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Karo Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Karo Pharma och att samtliga erforderliga regulatoriska tillstånd och andra åtgärder, godkännanden och beslut har erhållits, inklusive från konkurrensmyndigheter, i varje enskilt fall på för Karo Intressenter acceptabla villkor.

Styrelsen för Karo Pharma har mot bakgrund av ovanstående uppdragit åt Deloitte AB (”Deloitte”) att i egenskap av oberoende expert avge ett utlåtande, så kallad Fairness Opinion, avseende Erbjudandet från finansiell synvinkel för aktie­ägarna i Karo Pharma.

Vi har för denna analys:
a)  tagit del av Erbjudandet;
b)  tagit del av historisk offentlig och intern finansiell information avseende Karo Pharma;
c)  tagit del av och bedömt vissa prognoser och annan intern framtidsinriktad information rörande Karo Pharma;
d)  haft diskussioner med företrädare för Karo Pharmas företagsledning och styrelse­ledamöter; samt
e)  genomfört andra analyser och undersökningar som vi bedömt vara lämpliga.

Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller verifiering har inte genomförts. Deloitte tar inte något ansvar för eventuella felaktig­he­ter eller brister i den information som vi erhållit. Om det till oss tillhandahållna informations­materia­let visar sig vara felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig.

Vår bedömning är baserad på makroekonomiska, finansiella, marknadsrelaterade och andra förut­sätt­ningar som råder, samt den information i övrigt som gjorts tillgänglig för oss per dagens datum. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt som skulle kunna påverka detta utlåtande och de antaganden som ligger till grund för det.

Vårt arvode för detta uppdrag är inte beroende av vederlagets storlek, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej.

Svensk lag skall tillämpas på detta utlåtande.

Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll anser vi per idag att Erbjudandet är skäligt från finansiell synvinkel för aktieägarna i Karo Pharma.

Stockholm den 29 oktober 2018

Deloitte AB

Mats Lindqvist                           
Partner, Valuation & Modelling

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar