Athera och Boehringer Ingelheim ingår optionsavtal för en innovativ terapi mot åderförkalkning

STOCKHOLM – Den 19 juni 2013. Athera Biotechnologies AB meddelade idag att man har ingått ett optionsavtal med Boehringer Ingelheim International GmbH för ett innovativt prekliniskt antikroppsprogram, varigenom Athera beviljar Boehringer Ingelheim en exklusiv option att förvärva hela programmet. Karolinska Development AB äger 65 procent av Athera Biotechnologies AB.

Atheras humana monoklonala antikropp är avsedd för behandling av patienter med hjärt-kärlsjukdom, som löper en ökad risk för följdeffekter och död.

Enligt villkoren i optionsavtalet kommer Athera utföra definierade prekliniska utvecklingsaktiviteter och en fas I-studie med antikroppen. Efter slutförandet av en sådan studie, kommer Boehringer Ingelheim att ha en exklusiv option att förvärva så gott som samtliga Atheras tillgångar och rättigheter relaterade till programmet. I utbyte mot Atheras beviljande av optionen, betalar Boehringer Ingelheim en optionsavgift. Storleken på avgiften och övriga villkor för optionsavtalet tillkännages inte men är i nivå med genomsnittet för jämförbara program i liknande utvecklingsstadier.

"Vi är stolta över att Atheras forskning har attraherat ett av de ledande läkemedelsföretagen att ingå ett optionsavtal av den här omfattningen och vi är övertygade om att Boehringer Ingelheim, med dess omfattande erfarenhet och resurser inom det kardiovaskulära området, är den idealiska partnern för detta innovativa program", säger Torbjörn Bjerke, VD på Karolinska Development.

"Optionsavtalet med Boehringer Ingelheim är en viktig validering av kvaliteten i Atheras antikroppsprogram inom hjärt-kärlområdet. Tillsammans med det nyligen aviserade EU-bidraget har vi nu säkrat finansiering för att ta projektet genom fas I-prövningarna, fram till den tidpunkt då optionen kan komma att utnyttjas", säger Carina Schmidt, VD för Athera Biotechnologies.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB

Telefon: +46 (0)72 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Carina Schmidt, VD, Athera Biotechnologies AB
Telefon: +46 (0) 76 193 81 90 e-mail: c.schmidt@athera.se

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Telefon: +46 (0)73 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Athera Biotechnologies AB
Athera har en unik och djupgående kunskap om de immunologiska komponenterna inom åderförkalkning, den inflammatoriska process som leder till hjärt-kärlsjukdom. Den ledande produktkandidaten PC-mAb befinner sig i sen preklinisk utveckling. Athera har dessutom utvecklat ett biomarkör-baserat test – CVDefine® kit. Låga nivåer av biomarkören, anti-PC, är förknippade med ökad risk för framtida hjärt-kärlsjukdom och skulle i framtiden kunna användas för att identifiera vilka patienter som kan dra nytta av Atheras nya terapier. För mer information, besök www.athera.se.

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 36 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Prenumerera

Dokument & länkar