Pergamum rapporterar positiva uppföljningsdata från en klinisk fas II-prövning av PXL-01 för förebyggande av ärrbildning efter kirurgi

STOCKHOLM – Den 27 juni 2013. Pergamum AB meddelade idag att flera studiemål har uppnåtts i en randomiserad fas II-prövning med PXL-01 för förebyggande av skadlig ärrbildning efter kirurgi. Karolinska Development AB är majoritetsägare i Pergamum.

Många patienter som genomgår handkirurgi drabbas av skadlig ärrbildning som reducerar rörelseförmågan och försvårar dagliga aktiviteter. PXL-01 är en ny terapeutisk peptid som utvecklats med målet att minska ärrbildning och återställa rörlighet och funktion.

Uppföljningsdata från fas II-studien med PXL-01 vid 6 och 12 månader efter genomförd operation visade en statistiskt signifikant förbättring i handfunktion jämfört med placebo. Behandlingen var inte förknippad med några säkerhetsproblem eller förhöjd förekomst av senrupturer. Sammanlagt behandlades 138 patienter som genomgått handkirurgi i denna prospektiva dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studie som utförts i Sverige, Danmark och Tyskland. De första resultaten från studien rapporterades i juli 2012.

"Ogynnsamma adheranser efter kirurgiska ingrepp utgör ett stort medicinskt problem. Pergamums försöksläkemedel uppvisar en lovande och kliniskt relevant effekt på viktiga mått av nedsatt handfunktion efter operationen", säger docent Marianne Arner, verksamhetschef vid enheten för handkirurgi, Södersjukhuset, Stockholm.

"Dessa tilltalande resultat ger oss nu anledning att gå vidare med utvecklingen av produkten inom det ortopediska kirurgisegmentet, och andra indikationer där adheranser och ärr orsakar ogynnsamma följdeffekter. Enligt bolagets interna beräkningar är den globala marknaden för suturer, sårlim och medel mot sammanväxningar värd mer än 10 miljarder dollar årligen", säger Jonas Ekblom, VD för Pergamum.

"Studiedata från uppföljningarna vid 6 och 12 månader efter operation visar en tydlig fördel för de patienter som behandlades med PXL-01. Vi är av den starka uppfattningen att PXL-01 har potential att bli det första läkemedlet som godkänns för att motverka ärrbildning efter kirurgi", säger Torbjörn Bjerke, VD för Karolinska Development AB och styrelseordförande i Pergamum AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ekblom, VD, Pergamum AB

Tel: +46 (0)8 470 37 40, e-mail: jonas.ekblom@pergamum.com

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0)72 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0)73 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Pergamum
Pergamum är ett biofarmaceutiskt företag som är inriktat på utveckling av terapeutiska peptider för lokal behandling av infektioner och sår. Bolagets vision är att utveckla en portfölj av unika utvecklingsprogram som har ett betydande medicinskt värde, och som gom genom internationella företagsallianser kan resultera i nya banbrytande produktklasser som är ”first-in-class” och ”first-in-category”. Bolagets utvecklingsportfölj inkluderar flera terapeutiska peptider av vilka tre program befinner sig i klinisk utveckling, med potential i ett flertal medicinska användningsområden. För mer information, vänligen besök www.pergamum.com

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 38 projekt, varav 16 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Prenumerera

Dokument & länkar