Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Report this content

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ("Kaupthing"), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i den svenska investmentbanken JP Nordiska AB (publ) ("Nordiska") i vilken Kaupthing äger 28 procent av aktierna och rösterna. Kaupthing ser erbjudandet som en logisk konsekvens av den aktuella marknadssituationen, där omstrukturering och konsolidering är nödvändig. Kaupthing har verksamhet i Reykjavik, Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Färöarna, Luxemburg, New York och Geneve. · Kaupthing har beslutat att lämna Erbjudandet till aktieägarna i Nordiska. För varje aktie i Nordiska erbjuds 9,55 aktier i Kaupthing som likvid. Kaupthing kommer att ansöka om notering i Stockholm. Handel i aktien i Kaupthing avses inledas i Stockholm omedelbart efter att redovisning skett av likviden i Erbjudandet. · Baserat på senaste betalkurs för aktier i Kaupthing respektive i Nordiska före offentliggörandet av Erbjudandet motsvarar budet ett värde om 12 SEK per aktie i Nordiska motsvarande en budpremie om cirka 41 % (3:50 SEK per aktie). Baseras beräkningen på genomsnittet av de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet uppgår premien till 46 %. · I och med förvärvet fortsätter Kaupthing sin strategi att bygga ut sin investmentbanking verksamhet i Norden och deltar aktivt i den pågående konsolideringen av investmentbanking verksamheten i Sverige. · Kaupthing bedömer att betydande kostnads- och intäktssynergier kan uppnås med Nordiska som ett dotterbolag och att detta skapar förutsättningar för framtida omstruktureringar av Nordiskas verksamhet. · Vid sidan av Kaupthing är den största aktieägaren i Nordiska Lars Magnusson, som kontrollerar cirka 13 % av aktierna i Nordiska 1) . Lars Magnusson har meddelat att han ser positivt på att Kaupthing stärker sitt inflytande över bolaget. Övriga större aktieägare är också informerade men har ännu ej gjort några uttalanden. · Erbjudandet från Kaupthing Kaupthing har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska om förvärv av samtliga utestående aktier i Nordiska. Aktieägarna i Nordiska erbjuds att för varje aktie i Nordiska erhålla 9,55 aktier i Kaupthing. Courtage utgår ej. Villkor för Erbjudandet · Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Kaupthing blir ägare till minst 90 procent av aktierna i Nordiska (efter full utspädning). Kaupthing förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. · Att en extra bolagsstämma i Kaupthing fattar erforderligt emissionsbeslut. 2) · Att förvärvet, innan offentliggörande av att Erbjudandet fullföljs sker, inte hindras eller väsentligen försvåras av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller andra omständigheter utanför Kaupthings kontroll. · Att erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrens- och finansövervakande myndigheter erhålls. Baserat på senaste betalkurs för aktier i Nordiska på Stockholmsbörsens O-lista och aktier i Kaupthing på Islandsbörsen före offentliggörandet av Erbjudandet motsvarar budet ett värde om 12 SEK per aktie i Nordiska motsvarande en budpremie om cirka 41 % (3:50 SEK per aktie). Baseras beräkningen på genomsnittet av de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet uppgår premien till 46 %. Kaupthing äger idag 28 % av aktierna i Nordiska, varför Erbjudandet avser resterande 72 % av aktierna. Baserat på senaste betalkurs för Nordiska-aktien respektive Kaupthing-aktien före offentliggörandet av Erbjudandet innebär Erbjudandet att Nordiska värderas till 727,6 miljoner SEK. 3) I prospektet kommer Kaupthing att lämna information om hur små och/eller udda innehav som erhålls till följd av Erbjudandet kommer att hanteras. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Under de senaste åren har Kaupthing aktivt genomfört sin strategi att expandera internationellt. Strategin omfattar både organisk tillväxt och utveckling av verksamheter liksom strategiska förvärv. Som ett led i Kaupthings strävan att stärka sin närvaro i Sverige förvärvade Kaupthing Aragon Holding AB ( publ) i februari 2002, och därutöver 28 % i Nordiska genom ett samgående mellan Aragon Holding AB och detta bolag. Ett samgående mellan Nordiska och Kaupthing är ett viktigt steg för Kaupthingkoncernen att förverkliga sin nordiska målsättning och att pro- aktivt delta i en framtida konsolidering av branschen. Ledningen för Kaupthing bedömer att ett samgående kommer att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Det fulla värdet av samgåendet liksom aktieägarvärdet kommer att uppnås genom att utvinna operativa synergier, aktiv kapitalförvaltning, förbättrad strategisk flexibilitet, och därutöver affärsutveckling med hjälp av ytterligare resurser skapade genom samgåendet, samt strategiska förvärv som möjliggörs med en starkare balansräkning. Den nya koncernen får en bättre förmåga att attrahera och behålla personal genom förbättrade karriärmöjligheter i den nya nordiska koncernen. Dessutom förbättras förutsättningarna att attrahera nya kunder till följd av förbättrad kapacitet att förse dem med ett bredare sortiment av högkvalitativa produkter och tjänster. Den nya sammanslagna koncernenstrukturen bildar en stark plattform för att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter. Kaupthing har identifierat ett antal områden där den sammanslagna koncernen skall dra nytta av existerande koncept och kunskap i avsikt att ytterligare stärka och stödja tillväxtstrategin och skapa mervärden genom att realisera synergier. - Inom kapitalförvaltning: Kaupthings verksamhet i Sverige kommer att stärkas genom Nordiskas kunskap om den svenska investeringsmarknaden. Erfarenheten och kunskapen i de två bolagen kommer tillsammans att lägga grunden för betydande tillväxt i den nya koncernens kapitalförvaltning och investeringsverksamhet. - Inom Investmentbanking: Den starka sammanslagna koncernen kommer att förse koncernen med större resurser och följaktligen förbättrade förutsättningar att utföra mer betydande uppdrag för kunder inom corporate finance och aktiemäkleriet i Sverige. Den ökade kapaciteten förser koncernen med en stark bas för tillväxt inom investmentbanking i Norden. Kaupthings corporate finance och aktiemarknads-aktiviteter samt erfarenheter av aktiemarknadstransaktioner, merger & acquisitions liksom värdepappershandel och analys kommer att stärkas genom det sammanslagna Nordiskas verksamhet (inklusive Aragon). Den sammanslagna koncernen kommer ha betydande marknadspositioner inom investmentbanking och kapitalförvaltning inom de utvalda nischer där man är verksam på Island, i Finland, i Sverige, i Danmark och på Färöarna. Den nya koncernen förväntas vara fördelaktig för aktieägarna, kunderna och de anställda i Kaupthing och Nordiska. Fördelar för aktieägarna: - Fokus på snabb tillväxt av verksamheter med effektivt och optimalt utnyttjande av kapitalet; - Realisering av strategiska och operativa synergier och ökad effektivitet genom införande av best practice-synsätt inom investmentbanking och kapitalförvaltnings-verksamheterna; - Förbättrad strategisk flexibilitet till följd av större och mer diversifierade finansiella resurser; - Notering av aktier i Kaupthing på Stockholmsbörsen - ökar genomlysningen och statusen jämfört med enbart en notering på Islandsbörsen (ICEX); - Ökad likviditet och förbättrad aktieägarbas för både Kaupthing- och Nordiska- aktieägare i kraft av Kaupthing-aktien, en investmentbanking- aktie med potential för betydande handel; och - Förbättrad förmåga för den utvidgade Kaupthingkoncernen att utföra strategiska transaktioner med en starkare och mer likvid aktie som betalningsmedel. Fördelar för kunderna: - Förbättrade internationella resurser med en stark konsoliderad balansräkning; - Lägre kostnadsbas till följd av realisering av synergier och införande av best practice-synsätt inom koncernen; och - Tillgång till en mer konkurrenskraftig uppsättning av viktiga produkter och tjänster till följd av en starkare plattform. Fördelar för personalen: - Ökade möjligheter för personlig och professionell utveckling inom den utvidgade nordiska koncernen; och - Möjligheter till internationell erfarenhet i Skandinavien, Europa och USA. - Finansiella effekter av förvärvet De sammanlagda intäkterna för Kaupthing och Nordiska under de första sex månaderna av innevarande år skulle ha uppgått till cirka 660 miljoner SEK och den sammanlagda vinsten efter skatt till 56 miljoner SEK. Per 30 juni 2002 uppgick de sammanlagda tillgångarna i Kaupthing och Nordiska till 21,4 miljarder SEK och eget kapital till 1 475 miljoner SEK. Börsvärdet i relation till bokfört värde på eget kapital för det sammanslagna Kaupthing och Nordiska skulle ha uppgått till 1,4 vid slutet av perioden. De finansiella effekterna av förvärvet bedöms ej påverkas nämnvärt under andra halvåret 2002. Effekterna av samgåendet förväntas bli positiva under 2003 som en följd av synergierna som uppkommer genom förvärvet. Antalet utestående aktier i Kaupthing före förvärvet uppgår till cirka 1 560 miljoner. Aktierna är noterade på ICEX sedan år 2000. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet utestående aktier att ökas med högst cirka 417 miljoner. Teckningsoptioner i Nordiska Nordiska har utgivit 800 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av 880 000 nya aktier under september 2003 till en teckningskurs om 34:92 SEK per aktie. Med hänsyn till det låga sammanlagda värdet på de utestående teckningsoptionerna, vilket preliminärt bedöms motsvara i storleksordningen högst 10 000 SEK, kommer Kaupthing att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden om undantag från NBK:s Take-over Rekommendation så att Erbjudandet inte behöver utsträckas till att omfatta dessa optioner. Om sådant undantag ej erhålls, kommer innehavarna av teckningsoptioner att erbjudas ett skäligt kontantbelopp. Information härom kommer att lämnas i god tid före acceptperioden påbörjas samt i prospektet. Preliminär tidsplan Ett erbjudandeprospekt beräknas offentliggöras och distribueras till aktieägarna i Nordiska i slutet av oktober 2002. Anmälningsperioden förväntas löpa från slutet av oktober 2002 till mitten av november 2002, varefter likvid erhålls i form av aktier i Kaupthing. Kaupthing förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden liksom att förskjuta dagen för redovisning av likviden. Styrelsen i Kaupthing avser att kalla till en extra bolagsstämma i Kaupthing för att fatta erforderligt emissionsbeslut. Den extra bolagsstämman avses att hållas efter det att prospektet har offentliggjorts. Kaupthing kommer att ansöka om notering i Stockholm. Handel i aktien i Kaupthing avses inledas i Stockholm omedelbart efter att redovisning skett av likviden i Erbjudandet. Finansiell rådgivare Handelsbanken Securities är rådgivare till Kaupthing i samband med Erbjudandet till Nordiskas aktieägare. Reykjavik den 29 augusti 2002 Kaupthing Bank hf. Vid frågor, vänligen kontakta Sigurdur Einarsson, VD i Kaupthing Bank hf., telefon +354 860 1560 Kaupthing Kaupthing (hemsida: www.kaupthing.net) är den ledande investmentbanken på Island och har verksamhet i Reykjavik, Stockholm, Luxemburg, Helsingfors, Geneve, New York, Köpenhamn och på Färöarna. Kaupthing (Ticker: KAUP) är noterat på Islandsbörsen och isländska sparbanker är de största aktieägarna i banken. Kaupthing har cirka 300 miljarder ISK (cirka 32 miljarder ) under förvaltning, de totala tillgångarna uppgår till cirka 135 miljarder ISK( cirka 14 miljarder SEK) och ett eget kapital om cirka 9 miljarder ISK (cirka 1 miljard SEK). Börsvärdet på Kaupthing är cirka 19 miljarder ISK (cirka 2 miljarder SEK). Kaupthing och dess dotterbolag har cirka 400 anställda. Såsom tidigare offentliggjorts har Lars Magnusson och bolag sedan den 7 juni 2002 optionsavtal med Kaupthing. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Genom detta pressmeddelande lämnas således inget erbjudande, direkt eller indirekt, i USA eller Kanada. Pressmeddelandet får inte distribueras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Kaupthing kan komma att erlägga del av likviden i form av återköpta Kaupthing-aktier. Vid en valutakurs om SEK 1.00 = ISK 9.40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00230/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar