Ett samgående med JP Nordiska beräknas ge synergivinster på 45-100 MSEK

Report this content

Ett samgående med JP Nordiska beräknas ge synergivinster på 45-100 MSEK Kaupthing räknar med att samgåendet med JP Nordiska kan ge intäkts- och kostnadssynergier på mellan 45 MSEK och 100 MSEK per år från 2003. Huvuddelen av synergierna förväntas i form av ökade intäkter som följd av den breddade basen för verksamheten. Det framgår av det prospekt till aktieägarna i JP Nordiska som Kaupthing offentliggjorde idag och som även är underlag för Kaupthings notering vid Stockholmsbörsen. Dessa synergier är utöver de som aktualiseras vid samgåendet mellan JP Nordiska och Aragon. Kaupthing bedömer att förvärvet av JP Nordiska kommer att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Detta uppkommer inte enbart från synergier, utan även från förbättrade förutsättningar för affärsutveckling och strategiska förvärv. Med högre kapacitet och ett bredare sortiment av produkter och tjänster förstärks den nya koncernen. Koncernen får en stark plattform från vilken framtida tillväxtmöjligheter kan tillvaratas. Inom kapitalförvaltning: Kaupthings verksamhet kommer att stärkas genom JP Nordiskas kunskap om den svenska kapitalmarknaden, Nordens största. Erfarenheten och kunskapen i de två bolagen lägger tillsammans grunden för fortsatt tillväxt inom kapitalförvaltning och investeringsverksamhet. Inom investment banking: Den sammanslagna koncernen får större resurser och följaktligen förbättrade förutsättningar att utföra större uppdrag för kunder inom corporate finance och aktiemäkleri i Sverige. Den ökade kapaciteten förser koncernen med en stark bas inom investment banking i Norden. De finansiella effekterna bedöms för 2002 bli små. Kaupthings bedömning om en avkastning på eget kapital om 15% kvarstår oförändrad. Under 2003 förväntas effekterna bli positiva till följd av synergier, vilket bland annat kommer att ge en positiv effekt på vinst per aktie. Kaupthing får följande ägarbild om förvärvet av JP Nordiska samt det samtidigt pågående förvärvet av investmentbolaget Audlind genomförs: Aktieägare Ägarandel, % Meidur ehf 13,0 Länsförsäkringar 5,5 Keflaviks Sparbank 4,1 Pension Fund Bankastreaeti 7 3,4 Pensionsfonderna på Island 3,4 Lars Magnusson och bolag 3,4 Islands Sparbank 2,9 Övriga aktieägare 67,7 Kaupthing Kaupthing är Islands ledande investmentbank och förmögenhetsförvaltare och en internationellt växande bank. Målsättningen är att bli en av de ledande oberoende investmentbankerna i Norden. För att nå detta mål har Kaupthing expanderat kraftigt och har sedan 1995 uppvisat stark tillväxt. Rörelseintäkterna uppgick under 2001 till ISK 6,2 miljarder (ca 584 MSEK) och resultatet efter skatt till ISK 976 miljoner (ca 92 MSEK). Avkastningen på eget kapital var 14,2% och kapitaltäckningsgraden 11,6%. Balansomslutningen uppgick vid halvårsskiftet 2002 till ISK 134,4 miljarder (ca 12 715 MSEK), varav eget kapital utgjorde ISK 9,0 miljarder (ca 851 MSEK). Av prospektet framgår att Kaupthing har noterade aktier om ca ISK 12,6 miljarder (ca 1 192 MSEK), varav de med ett marknadsvärde över ISK 500 miljoner (ca 47 MSEK) svarade för 65% och utgjordes av följande poster: Företag Verksamhet Värde (MISK) Ägarandel Skeljungur hf. Distribution av olja 2 494 22,6% Baugur Group hf. Detaljhandel 4 821 20,8% Össur hf. Proteser 834 4,9% En av Kaupthings strategier har varit att investera i onoterade bolag med storlek och mognad för börsnotering inom ett till tre år från investeringen. Kaupthing är dock inte ett riskkapitalbolag med lång investeringshorisont utan har ett kortare investeringsperspektiv. Avsikten är att öka värdet av investeringen genom finansiell omstrukturering och eventuella tilläggsförvärv följt av förberedelser inför och genomförande av en börsintroduktion. Det bokförda värdet för de onoterade innehaven uppgick vid halvårsskiftet till 2002 till cirka ISK 5,5 miljarder (ca 520 MSEK) och de fyra största innehaven svarade för 65% av detta värde. Företag Verksamhet Bas Ägarandel Fasteignafelagid Fastighetsbolag Island 40,0% Stodir hf, Vifilfell hf. Dryckesbolag (Coca-Cola) Island 25,0% Karen Millen Klädesdetaljhandel Storbritannie 12,1% Holdings Ltd n Bonus Stores Inc Detaljhandel USA 35,7% Meidur ehf. Investmentbolag Island 44,0% Erbjudandet För varje aktie i JP Nordiska erbjuds 9,55 aktier i Kaupthing, vilket den 18 oktober 2002 motsvarade ett värde på 12,61 kronor per aktie i JP Nordiska. Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Kaupthing blir ägare till minst 90% i JP Nordiska. Kaupthing förbehåller sig dock rätten att fullfölja även vid lägre anslutning. Tidplan och prospekt Anmälningsperiod 28 oktober - 15 november Kaupthing, delårsrapport för tredje kvartalet 1 november Redovisning av Kaupthingaktier till VP-konton omkring 29 november Första dag för handel med Kaupthingaktier på Stockholmsbörsen omkring 29 november Prospektet finns tillgängligt på www.kaupthing.com samt hos Handelsbanken Securities, Blasieholmstorg 12. Press- och analytikerträff Finansmarknad och press är välkomna till en presentation av Kaupthing och erbjudandet. Presentationen hålls av Kaupthings VD Sigurdur Einarsson. Moderator är Mattias Kindstedt, Handelsbanken Securities. Tid: måndag 4 november kl. 12.00 Plats: Operaterassen, Stockholm Anmälan: hearings@financialhearings.com För ytterligare information: Sigurdur Einarsson, VD +354 515 1500 Gudrun Ingolfsdottir, Investor Relations +354 515 1552 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar