• news.cision.com/
  • Kaupthing/
  • Kommentar av Kaupthings VD Sigurdur Einarsson med anledning av dagens artikel i Dagens Industri av Peter Benson.

Kommentar av Kaupthings VD Sigurdur Einarsson med anledning av dagens artikel i Dagens Industri av Peter Benson.

Report this content

Kommentar av Kaupthings VD Sigurdur Einarsson med anledning av dagens artikel i Dagens Industri av Peter Benson. Kaupting har presenterat ett offentligt aktiebud till ägarna i JP Nordiska. Bakgrunden är Kaupthings ambitioner att stärka ett nordiskt erbjudande inom investment banking. En stark närvaro i Sverige är en viktig del av detta. Kaupthingaktien har god likviditet och avser att noteras vid Stockholmsbörsen. Ett omfattande prospekt är framtaget av Handelsbanken Securities. Vid olika tillfällen under oktober har Kaupthing presenterats för analytiker och media i Stockholm. Öppenhet och transparens är och har varit våra ledord. · Alla aktieplaceringar innebär ett risktagande, även ett innehav av aktier i JP Nordiska. Varje aktieägare tar ställning till vilken risk man önskar i sin portfölj, och vilka aktier som passar in. Vi hoppas att Kaupthing-aktien skall passa många. De aktieägare i JP Nordiska som inte tror på Kaupthing har möjligheten att sälja sina aktier. Svårare än så är det inte på en fungerande aktiemarknad. · Kaupthings ledstjärna är att arbeta nära sina stora kunder - och även vara beredd att dela risk med dessa. Utifrån ett svenskt språkbruk skulle Kaupthing kunna beskrivas som en investmentbank med private- equity-inslag. Detta är en av de aspekter som jag lyft fram, och som kan ge Kaupthing-aktien en "extra krydda" för den som det önskar. Att Kaupthing ingår i vad som i Sverige skulle kunna kallas för en "sfär" och att företagen inom denna sfär gör affärer med varandra, är heller inte mer märkvärdigt än att sådana affärer görs mellan de företag som ingår i en Wallenbergsfär eller en Handelsbankssfär. Skillnaden mellan dessa och Kaupthing är bl a att Kaupthing har direkta aktieinnehav i vissa kundföretag - något som de svenska sfärerna avskilde till vad som idag är Investor och Industrivärden. Det är inte omöjligt att denna utveckling kommer att ske även hos oss. De stora industriella språng som i Sverige skedde vid och strax efter sekelskiftet skedde på Island under 1900-talets sista decennier. Idag har Island världsledande företag inom bl a medicinsk teknik, och Kaupthing är partner till många av dessa företag. · Reglerna på finansmarkanden på Island - både vad avser redovisning, insiderlagstiftning och annat - härstammar från EU. Island är medlem i EES. Det är också rimligt att anta att Island som en fungerande rättsstat med starka myndigheter utövar en fungerande kontroll över sina finansiella företag. Avslutningsvis vill vi gör följande påpekande och tillrättalägganden vad gäller vissa påståenden från artikelförfattaren · Meidur äger inga aktier i Spron. Spron har inte heller investerat tillsammans med Kaupthing i onoterade företag. · Antalet dotterbolag är 20, varav 18 konsolideras (not 1, sidan 92 i prospektet). De två som inte konsolideras är paraplyfondbolag, vilka inte har några transaktioner med andra bolag inom gruppen. Bolagen verkar enligt lagen om ömsesidiga fonder, uppfyller de villkor som ställs i lagen om ömsesidiga fonder, har licens från finansministeriet på Island och står under den isländska finansinspektionens tillsyn. Enligt årsredovisningslagen, ska företag vars verksamhet skiljer sig markant från moderbolagets aktiviteter och vars inkluderande skulle ge en missvisande bild av gruppen hållas utanför räkenskaperna. Därför konsolideras inte dessa båda dotterbolag utan redovisas i stället enligt kapitalandelsmetoden. Svenska och isländska banker följer samma redovisningsprinciper på detta område. · Av obligationsportföljen svarar hedgar för termins- och swapkontrakt för 3,2 miljarder SEK. Kaupthings exponering mot obligationer är därför 1,6 miljarder SEK. Räntan på denna del kan därför för kvartalet beräknas till 7,8% uttryckt som årsränta. Att termins- och swapkontrakt ingår i balansräkningen är ovanligt i Sverige men innebär ingen skillnad ur riskhänseende och är mer transparent än en placering utanför balansräkningen. Fördelningen förklaras i not 15 på sidan 93 i prospektet. · Vad gäller säljoptioner beskrivs dessa i prospektet som en del av ett incitamentsprogram. Rätten att sälja aktier gäller efter tre år, inte under tre år vilket anges i artikeln. Rätten att sälja gäller dock endast om medarbetarna fortsatt är anställda i företaget. Incitamentsprogrammet motsvarar ett vanligt köpoptionsprogram. Programmet säkerställer att medarbetarnas intresse som är mer i linje med företagets och aktieägarnas än vad ett vanligt incitamentsprogram gör. Det är därför svårt att förstå varför detta skulle vara en travesti på optionsprogram. · Soliditet har begränsad betydelse för bankverksamhet eftersom detta nyckeltal inte omfattar åtaganden utanför linje och risk hänförlig till olika tillgångar. Detta är skälet till att banker, såväl i Sverige som på Island, måste beräkna riskvägda tillgångar och dess andel av kapitalbasen för att få fram sin kapitaltäckningsgraden. Kaupthings kapitaltäckningsgrad överstiger väl kraven och stärks ytterligare genom samgåendet med Audlind som slutfördes den 11 november. För ytterligare information kontakta: Sigurdur Einarsson, VD + 354 515 1500 Gudrun Ingolfsdottir, IR + 354 515 1552 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00970/wkr0002.pdf

Dokument & länkar