Pomona-gruppen AB offentliggör tidsplan avseende det offentliga erbjudandet att förvärva aktierna i Binar AB (publ)

Pomona-gruppen AB offentliggör tidsplan avseende det offentliga erbjudandet att förvärva aktierna i Binar AB (publ) Den 19 september 2003 lämnade Pomona-gruppen AB ("Pomona"), via sitt dotterdotterbolag 1) , ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") att förvärva samtliga utestående aktier i Binar AB (publ) ("Binar") 2) . Binar är noterat på NGM Equity 3) . * För varje aktie i Binar erhålles 10,75 kronor kontant. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 11,0 miljoner kronor 4) . * Courtage utgår ej. * I syfte att i erbjudandeprospektet inkludera Binars Kv3-rapport samt värderingsutlåtandet (Fairness Opinion), kommer prospekt avseende. Erbjudandet att offentliggöras den 28 oktober 2003, vilket är något senare än vad som tidigare angivits. * Till följd därav kommer anmälningsperioden att löpa under perioden 29 oktober - 20 november 2003. Likvid kommer att erläggas omkring den 1 december 2003. * Kaupthing Corporate Finance är finansiell rådgivare till Pomona i samband med Erbjudandet. Stockholm den 14 oktober 2003 Argynnis Intressenter AB Styrelsen För ytterligare information: Tomas Tedgren, telefon 08-679 13 50 Verkställande direktör, Pomona-gruppen AB Kopior av detta pressmeddelande får inte distribueras till eller spridas i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Ett svenskt aktiebolag med nuvarande firma AB Grundstenen 98582 (556646-6800). Bolaget är under namnändring och inledningsvis avsågs att det skulle heta Binar Intressenter AB, vilket angivits i tidigare pressmeddelande. Avsikten är dock numera att bolaget istället skall heta Argynnis Intressenter AB. 973.808 aktier, motsvarande 48,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Binar, kontrolleras redan av Pomona via Argynnis Intressenter AB, som har ingått ett villkorat avtal med Johan Rapp avseende rätt till förvärv av Johan Rapps aktier i Binar. Dessa aktier omfattas således ej av Erbjudandet. I händelse av att Erbjudandet ej fullföljs kommer Johan Rapps aktier i Binar inte att förvärvas. NGM Equity, tidigare Stockholm Börsinformations Aktielista. De 973.808 aktier som redan kontrolleras av Pomona ej inräknade. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar