Pressmeddelande från Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) om hårfärger

Pressmeddelande från Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) om hårfärger Aftonbladet har idag skrivit om hårfärgprodukter. Intresset har fokuserats på de kraftiga allergiska reaktioner, som enskilda konsumenter i Danmark har upplevt efter hårfärgning. Kosmetikbranschen ser allvarligt på alla biverkningar och har därför vidtagit åtgärder för att dessa ska undvikas. Alla hårfärgningsprodukter är försedda med varningsmärkning. Där framgår det att produkten kan orsaka allergi. Denna varningstext finns även på professionella produkter för frisörer. Flera leverantörer rekommenderar dessutom att ett överkänslighetstest utförs innan produkten används. Detta test ska utföras inte bara vid första användningstillfället utan före varje användning, då allergier kan uppstå även vid ett senare användningstillfälle. Att en person inte uppvisar allergiska symtom vid ett tillfälle i livet innebär inte att han/hon aldrig kommer att drabbas av allergiska besvär. Det är viktigt att konsumenten alltid läser varningstexten och bruksanvisningen noggrant före varje färgning. I dansk media har professor Klaus E. Andersen från Odense Universitetshospital upplyst, att det trots en stigande användning av hårfärger inte kan ses en motsvarande uppgång i antalet fall av rapporter om allergier av hårfärger. Han ser det som et tecken på, att industrin genom produktionsmetoder och information till användarna tar sitt ansvar för att erbjuda så säkra produkter som möjligt. Klaus E. Andersen ingår också i EU:s Vetenskapliga Kommitté for Kosmetiska Produkter. Antal hårfärgningar i Danmark är c: a 10 miljoner. Registrerat antal fall av allergier är i detta sammanhang mycket litet, men i något fall förekommer kraftiga reaktioner. I Sverige håller kontrollmyndigheten för kosmetiska & hygieniska produkter, Läkemedelsverket, ett biverkningsregister, dit hudläkare ska rapportera fall av allergier. I detta kan man inte heller märka en förhöjd frekvens i rapportering av allergifall p.g.a hårfärgning. I fallet med danska konsumentföreningen Forbrugerrådet, till vilket svensk media refererar, ska det nämnas att kosmetikbranschen där erbjudit samarbete, men avvisats. De fall som Forbrugerrådet nämner har kommit till under ett flertal år. Forbrugerrådet har via media meddelat att man avser att driva process i dessa fall, men berörda företag har inte fått information om detta. KTF ser allvarligt på det inträffade och låter meddela att kosmetikindustrin inom Europa och Sverige arbetar kontinuerligt med konsumentinformationsfrågor för att tillse bästa möjliga information till konsument. Vid frågor, kontakta Peter Jansson, peter.jansson@ktf.se / 08-783 82 45 Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) Branschorganisationen för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter i Sverige. KTF:s målsättning är: · att främja den kemisk-tekniska branschen samt öka omvärldens kunskaper om branschen och dess produkter · att fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för medlemsföretagen visavi myndigheter, departement, kundgrupper, konsumenter, andra organisationer med flera · att ligga steget före i hälso- och miljöfrågor · att verka för ett internationellt samarbete och harmonisering av svensk lagstiftning med EU:s direktiv ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01340/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01340/bit0001.pdf

Dokument & länkar