Bra resultat av Fennia Liv

Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs rörelseintäkter, mätt i belastningsinkomst, ökade från föregående år och bolagets omkostnadsprocent förbättrades till en lägre nivå jämfört med föregående år.

– Försäkringssparandet ökade trots att den totala premieinkomsten var klart lägre än under föregående år, vilket berodde särskilt på sämre försäljning av fondförsäkringar. Placeringsverksamhetens avkastning blev låg på grund av den låga räntenivån, som hållit i sig en längre tid, konstaterar Fennia Livs vd Alexander Schoschkoff.

Försäkringsverksamhet

Fennia Livs totala premieinkomst utan avdrag för återförsäkrares andel minskade och var 166,7 miljoner euro (207,1 mn euro). Rörelseintäkter, mätt i belastningsinkomst, ökade dock till 16,9 miljoner euro (15,3 mn euro).

Av bolagets premieinkomst var 132,2 miljoner euro (170,2 mn euro) livförsäkringar och 34,4 miljoner euro (36,8 mn euro) pensionsförsäkringar. Premieinkomsten från fondförsäkringar sjönk till 126,9 miljoner euro (165,0 mn euro) och utgjorde 76 procent (80 %) av bolagets premieinkomst. Premieinkomsten från försäkringar med fortlöpande premie var 53,9 miljoner euro (57,0 mn euro) och dess andel av den totala premieinkomsten var 32 procent (28 %).

Utbetalda ersättningar ökade till 104,4 miljoner euro (90,7 mn euro). Återköp uppgick till 47,4 miljoner euro (40,4 mn euro). Återbetalningar av sparbelopp utgjorde 5,5 miljoner euro (6,4 mn euro). Sammanlagt 36,2 miljoner euro (34,6 mn euro) utbetalades i pensioner och 11,4 miljoner euro (5,1 mn euro) vid dödsfall och arbetsoförmåga.

Driftskostnaderna var 14,8 miljoner euro (14,0 mn euro). Bolagets omkostnadsprocent var 92,1 procent (94,8 %).

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 24,8 miljoner euro (30,5 mn euro), dvs. avkastningen var 3,3 procent (4,3 %) på placerat kapital.

Vid årets slut var placeringarnas verkliga värde 767 miljoner euro (756 mn euro).

Resultat

Bolagets rörelsevinst var 22,3 miljoner euro (12,8 mn euro). Koncernens rörelsevinst var 20,4 miljoner euro (10,2 mn euro). Från räkenskapsperiodens resultat överförde bolaget 3,8 miljoner euro till kommande extra förmåner och upplöste 11 miljoner euro av tidigare räntekomplettering. Från jämförelseårets resultat överfördes 20 miljoner euro till ansvarsskulden för räntekomplettering. Ansvarsskulden för räntekomplettering var i slutet av året 125 miljoner euro.

Personal

År 2017 hade bolaget i genomsnitt 52 anställda (53).

Fennia Kapitalförvaltning Ab

Bolagets lönsamhet förbättrades under räkenskapsperioden. Resultatet för räkenskapsperioden var 01,0 miljoner euro (0,8 mn euro). Bolagets eget kapital ökade och var vid slutet av räkenskapsperioden 3,1 miljoner euro (2,1 mn euro). Bolagets solvens låg på en bra nivå i slutet av räkenskapsperioden.

– Koncernens externa kundtillgångar som Fennia Kapitalförvaltning förvaltar ökade. Den låga räntenivån och en högt prissatt aktiemarknad styrde placerarnas intresse mot fastighetsplacering. De nya kapitalen hänförde sig i huvudsak till diskretionär kapitalförvaltning och till den nya Specialplaceringsfonden Fennica Tomter, där investeringarna i huvudsak görs i affärstomter, konstaterar Fennia Kapitalförvaltning Ab:s vd Eero Eriksson.

Under 2017 överfördes koncernens placeringstillgångar för att förvaltas av Fennia Kapitalförvaltning. På grund av detta ökade koncernens interna kundtillgångar till 2,6 miljarder euro.

– Den positiva utvecklingen i den finländska ekonomin förväntas avspeglas i Fennia Livs affärsverksamhet och fjolårets ändringar i Fennias koncernstruktur uppskattas främja försäljningen av bolagets produkter. Å andra sidan antas oron på kapitalmarknaden, som började i början av året, fortsätta året ut och dessutom påverkar den rådande låga räntenivån innevarande års resultat av placeringsverksamheten, säger Schoschkoff om utsikterna för 2018.

Bilagor:

Resultatanalys och placeringsbestånd 2017 (pdf)


Mer information:

Fennia Livs vd Alexander Schoschkoff, tfn 010 503 6222

Fennia Kapitalförvaltning Ab:s vd Eero Eriksson, tfn 010 503 5245.


Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar