Fennias operativa resultat var bra

(Bokslutsuppgifterna i meddelandet är oreviderade.)

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias operativa resultat förbättrades 2016. På grund av minskade skadekostnader sjönk bolagets riskprocent.

– Med hjälp av lyckade samarbeten har man kunnat effektivisera och smidiggöra Fennias verksamhet, bemöta kunder där det är naturligt för dem och erbjuda skadetjänster när situationen det kräver. Samarbetet med Danske Bank, som nu varat i flera år, har gett oss gemensamma kunder, och tillsammans med hälsovården och servicefirmor erbjuder vi sakkunnig och snabb hjälp vid skade-, sjukdoms- och olycksfall, säger Fennias verkställande direktör Antti Kuljukka.

– Det var ett positivt år för Fennias basverksamhet, liksom för hela branschen. Fjolårets tillbakagång ställde till det för företagande och minskade kundernas driftighet, med följd att bolaget hade färre skador att ersätta, fortsätter Kuljukka.

Försäkringsverksamhet

Premieinkomsten från skadeförsäkringen före återförsäkrares andel var 417 miljoner euro (429 mn euro).

Premieinkomsten från direktförsäkringen minskade till 417,0 miljoner euro (429,0 mn euro). Premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen var 0,3 miljoner euro (0,4 mn euro).

Bolaget beslöt att sänka den beräkningsränta som används vid diskontering av ansvarsskulden till 2,0 procent (2,4 %). Till följd av detta steg ansvarsskulden till 30 miljoner euro.

I slutet av redovisningsåret genomfördes också andra ändringar av grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden, som för sin del minskade ersättningskostnaderna med 10 miljoner euro. Dessa poster av engångskaraktär försvagade redovisningsperiodens risk- och skadekvot på bolagsnivå med 4,8 procentenheter. I jämförelseårets ersättningskostnader ingår ökning av ansvarsskulden av engångskaraktär på 7 miljoner euro, som försämrade jämförelseårets risk- och skadekvot med 1,7 procentenheter.

Bolagets totalkostnadsprocent var 100,9 procent (98,5 %). Bolagets operativa totalkostnadsprocent minskade och var 94,7 procent (96,7 %), av vilken skadorna (riskprocent) utgjorde 62,2 procent (65,9 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för skaderegleringen (omkostnadsprocent) 32,5 procent (30,9 %).

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 42 miljoner euro (59 mn euro), dvs. avkastningen var 2,7 procent (3,9 %) på placerat kapital. Nettointäkterna från bolagets placeringsverksamhet, vilka bokförts i bolagets resultat, var 17 miljoner euro (95 mn euro).

Resultat

Bolagets rörelsevinst var 0,1 miljoner euro (87,9 mn euro). Försäljningsvinster från placeringar påverkade väsentligt jämförelseårets rörelsevinst. Ändringen i grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden belastade det försäkringstekniska resultatet, som minskade rörelsevinsten med 20 miljoner euro (7 mn euro). För övriga delar fortsatte det försäkringstekniska resultatet att utvecklas i positiv riktning.

Bolagets utjämningsbelopp växte med 13 miljoner euro till 281 miljoner euro (268 mn euro).

Personal

År 2016 hade bolaget i genomsnitt 935 anställda (1 043).

Utsikter för 2017

– Vi har förnyat Fenniakoncernens struktur och ledning både gällande skadeförsäkringsverksamheten och moderbolagets dotterbolag. Avsikten är att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten. Under det här året fortsätter vi att utveckla den utmärkta kundupplevelsen och automatisera våra processer, konstaterar Kuljukka.

Bilagor:

Resultatanalys och placeringsbestånd 2016 (pdf)

Ytterligare information:

verkställande direktör Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600

kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 010 503 6961, 050 598 9769

Fenniakoncernen är expert på försäkringar och tjänster i anslutning till dessa. Vi erbjuder företag, företagare och privathushåll alla tjänster de behöver inom riskhantering, försäkring och kapitalförvaltning. Till Fenniakoncernen hör tre bolag: Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster.