Hård konkurrens om kunnig personal syns också i företagsförsäljningen inom Fennias Västra region

Premieinkomsten från skadeförsäkringen inom Fennias Västra region var på så gott som samma nivå som i fjol. De sammanlagda premierna uppgick till 56,4 miljoner euro (56,7 mn euro). Ändringen av trafikförsäkringslagen 2017 påverkade trafikförsäkringspremierna negativt ännu i fjol, vilket inte helt kompenserades av att kundkretsen ökade.

Men framför allt samarbetet med bilaffärerna i regionen har gett oss närmare 2 500 nya kunder.

– Vi kan tydligt konstatera att det är brist på kunnig personal hos många av våra företagskunder, som därför utvidgar sina frivilliga försäkringar för personalen med sjukdoms- och pensionsskydd. Det minskar personalomsättningen och ger arbetsgivaren en mer lockande image, säger regiondirektör Stefan Talus.

Till kunder inom Västra regionen utbetalades ersättningar för sammanlagt cirka 37 miljoner euro (33 mn euro). Skadekostnaden ökade både inom företags- och hushållskunder. Företagsskadorna ökade till följd av enskilda storskador. På ökningen av hushållens skador inverkade höstens storm, som var kraftigast just på kustområdet i Österbotten och drabbade våra kunder.  

Fennia betalade ut närmare 300 miljoner euro i ersättning för skador

Under 2018 betalade Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia ut sammanlagt över 276,6 miljoner euro (254,9 mn euro) i ersättning för skador.

Ersättningarna för personskador var typiskt ersättning för vanliga sjukdomar, som öroninflammationer, förkylningar, mag- och ryggont och bihåleinflammationer, samt för olycksfall till följd av att kunden ramlat, snubblat eller halkat.

Mest skador inom reseförsäkringen inträffade i Spanien, Thailand, Estland och Turkiet. Oftast betalade vi ersättning för att mobilen gått sönder, resgodset blivit stulet, resan inställts eller för att resenären blivit sjuk.

Från trafikförsäkringen ersattes påkörningar bakifrån och från kaskoförsäkringen kollisionsskador, glasskador och bilserviceskador.

Från hemförsäkringen betalade vi allra mest ersättningar för att mobiler och annat lösöre gått sönder. Många fall av hushållsmaskiner som gått sönder och cykelstölder ersattes likaså. Som byggnadsskador ersattes särskilt vattenskador till följd av att rör eller tvättmaskiner gått sönder. Från båtförsäkringen ersattes mest grundstötningar och stormskador.

Från företagens lagstadgade olycksfallsförsäkring ersattes många olycksfall som orsakats av att kunden ramlat, stött sig eller skadat sig på ett vasst föremål. Av skadorna som ersattes från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen var cirka 70 procent olycksfall som inträffade på arbetsplatsen, 27 procent var olycksfall resan till eller från jobbet eller på fritiden och 3 procent var arbetssjukdomar. Från övriga företagsförsäkringar ersattes mest läckagesskador, rättegångskostnader och ansvarsskador.

Fennia har nöjda hushållskunder

Närmare 50 000 nya hushållskunder valde Fennia som sitt försäkringsbolag i fjol. Enligt undersökning av EPSI Rating lyckades Fennia som enda försäkringsbolag förbättra kundnöjdheten bland huhållskunder och kom därmed på andra plats bland de undersökta bolagen.

– Det är tecken på ett gott samarbete på att våra åtgärder är en genuin del av kundens vardag. Bakom resultaten står de Fenniaanställda, som gav kunderna ett professionellt och gott bemötande. Varje möte med kunder ger oss möjlighet att informera om de tjänster som Fenniakoncernen erbjuder och att därigenom ge kunden bästa möjliga kundupplevelse, säger Jarkko Mattinen, direktör med ansvar för hushållskunder.

Som Fennias starka sidor och lyckade åtgärder i mötet med hushållskunder nämner Mattinen bland annat ökad aktiv kontakt med kunderna samt mångsidiga skadetjänster.

Mer information:

Regiondirektör Stefan Talus, tfn 010 503 26 07 och 040 178 46 48, Fennias Västra region

Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster, Fennia Fastighetsutveckling och av servicebolaget Fennia-service Ab.

Prenumerera