Smf-företagens utsikter i stark medvind – försening av ägarbyte är en börda

Finländska smf-företagare har tro på framtiden och företagens sysselsättningsförväntningar ökar. Det är dock fortfarande för få som planerar ägarbyten, som har en central roll med tanke på smf-sektorns livskraft. I företagarnas tankar förknippas ägarbyten med hot och risker, som trots allt inte blir av vid företagsköp och generationsväxlingar.

Tjälen som besvärat både Finlands samhällsekonomi och smf-företagens konjunkturförväntningar under de senaste åren börjar tina. De centrala ekonomiska indikatorerna pekar uppåt, och också företagssektorns tro på framtiden har tydligt förstärkts. Resultaten framgår av en undersökning som Danske Bank, Etera och Fennia lät TNS Gallup göra och där 500 finländska företagsägare i smf-sektorn intervjuades.

Ljus i sikte på alla fronter, också sysselsättningsförväntningar ökar

Smf-företagare runt om i Finland förhåller sig i allmänhet positivt till framtiden. Av de företagare som svarade på undersökningen upplevde 63 procent att företagets framtidsutsikter är goda eller mycket goda, och de tror också på tillväxt: 44 procent upplevde att möjligheterna för tillväxt är goda eller mycket goda. Åsikten om den nuvarande marknadssituationen är inte lika bra, men 41 procent upplevde att också den är positiv.

Företagarna upplever att deras personal är engagerade och arbetsförmögna, vilket också ökade sysselsättningsförväntningarna: Till och med 43 procent ska anställa aningen eller betydligt mer personal. Bara 4 procent av företagarna ska skära ned på personalen (Bild 1).

Bild 1. Sysselsättningsförväntningar bland företag som deltog i undersökningen. 

– Företagarna ser en ljus framtid, och det är glädjande att till och med 95 procent av de som svarade tänker öka på personalen eller hålla den på samma nivå. Undersökningsresultaten pekar åt samma håll som de flesta ekonomiska indikatorer i början av året. Eteras konjunkturindex, som följer ändringen av personalantalet i realtid, har utvecklats i samma riktning och har varit tydligt positiv hela början av året. Detta förstärker tron på att situationen förbättras, säger Eteras försäljningsdirektör Johanna Mölsä.

Långsamma ägarbyten är en börda för smf-sektorn

Trots optimismen skuggas framtidsutsikterna av att ägarbyten, som har en central roll med tanke på smf-sektorns livskraft, antingen skjuts upp eller inte blir av.

Under de följande tio åren ställs till och med 50 000 företag i Finland inför ett ägarbyte. Ägarbyten planeras just nu i endast ett fåtal bolag. En tredjedel av företagarna som svarade på undersökningen sade att de i någon mån överväger att sälja sitt företag. Generationsväxling diskuteras endast i ca en femtedel av företagen.

Bild 2. Övervägande av ägarbyte. 

– Redan nu är ca 15 000 företag i en situation där ägarbytet knackar på dörren. Att dessa processer skjuts upp eller inte alls sker är ett hot som man är medveten om, men det finns skäl att också fundera på deras betydelse på en mer omfattande plan vad gäller konkurrenskraften inom samhällsekonomin. Ett stort antal företag inom smf-sektorn som redan är etablerade, fungerande och sysselsättande lämnar marknaden redan i den närmaste framtiden, och det är en ytterst krävande uppgift att ersätta dem, konstaterar Leena Vainiomäki, direktör med ansvar för företagskunder i Danske Bank.

Föreställningar och rädslor motsvarar inte verkligheten

Den nya undersökningen visar att med ägarbyten förknippas ett stort antal rädslor och uppfattningar som inte motsvarar verkligheten. Hälften av de som svarade på undersökningen var företagare som hade genomgått ett ägarbyte och hälften hade knappt funderat på det. De centrala observationerna i undersökningen bland de som svarade gäller uppfattningen om stressen och belastningen som ägarbytesprocessen orsakar och personalens och kundernas reaktion till ändringen.

De företagare som ännu inte har gjort ett ägarbyte tyckte att processen är mycket tung: Till och med 40 procent av de som svarade ansåg att processen orsakar stress och endast 30 procent upplevde att bytet sker relativt enkelt. Företagare som hade genomgått ägarbytet upplevde att de kom undan lättare än förväntat. Av dem upplevde ca hälften (46 %) att processen var nästan eller helt stressfri.

De centrala orosmomenten som gäller ägarbyte ändras tydligt i och med att företagsköpet eller generationsväxlingen genomförs. Bland företagare som överväger ägarbyte gäller de centrala stressfaktorerna huvudsakligen det tekniska genomförandet av ändringen, som att hitta en köpare, beräkning av värdet och finansiering. Bland de som redan gjort ett ägarbyte gäller stressfaktorerna i sin tur frågor kring överförande av kunnande och personalens framtid – dvs. oron över de grundläggande faktorerna om företagets möjligheter att klara sig i framtiden.

– Tröskeln att ta emot experthjälp och råd är låg när tjänsten erbjuds av någon som man redan känner med stöd av ett nätverk av samarbetspartner. Vi har i en månad varit i kontakt med 60 företag som har lämnat en kontaktbegäran angående ägarbyte. I fortsättningen tar vi systematiskt upp ägarbyten vid träffar med våra företagskunder, säger Fennias enhetsdirektör Pekka Mäkinen.

Personalen och kunderna är trogna 

För flera företagare i smf-sektorn är oron över hur personalen förhåller sig till ändringen en av de centrala frågorna vid ägarbyten. Enligt undersökningen var till och med 31 procent av de företagare som inte hade gjort ett ägarbyte rädda för att personalen skulle förhålla sig negativt till ett eventuellt ägarbyte.

När man ställer resultaten i relation till upplevelserna bland de företagare som redan har genomgått ett ägarbyte ser man att största delen av rädslorna är onödiga: Till och med 55 procent av de som svarade upplevde att deras personal förhöll sig positivt till ägarbytet och 35 procent var neutrala. Endast 10 procent av företagarna hade negativa erfarenheter.

De företagare som har genomgått ett ägarbyte upplevde också att deras personal är ytterst engagerat. Av de som genomgått ett ägarbyte upplevde 68 procent att personalen är engagerad. Däremot oroade sig företagare som inte hade gjort ett ägarbyte över engagemanget: av dem upplevde 39 procent det som oroande och endast 34 procent förhöll sig optimistiskt till engagemanget bland sin personal.

Bland företagare som har gjort ett ägarbyte är också uppfattningen om kundernas erfarenheter vid försäljningssituationen mer positiv än förväntat. Av företagare som genomgått ett ägarbyte upplevde 33 procent att ägarbytet påverkade företagets kundkrets positivt, medan bara 11 procent av de som inte har genomgått ett ägarbyte hade liknande förväntningar.

Hur gick ändringen — och vad hände sedan?

Trots alla utmaningar förknippade med ägarbyten upplevde till och med 87 procent av de företag som gjort  ett ägarbyte att projektet var lyckat. Till och med 89 procent av de som svarade på undersökningen var nöjda med köpesumman.

Alla företagare upplevde dock inte att det var lätt att lämna företaget. Av de företagare som har genomgått ett ägarbyte svarade 58 procent att de fortsatte i företaget även efter ägarbytet och endast lite över en tredjedel hade tydligt lyckats lämna företagets verksamhet. 

Ägarbyten i Finland 2016
 • Företagare förhåller sig positivt till framtiden. Personalen upplevs engagerad och arbetsförmögen.
 • Av de som svarade på undersökningen överväger en tredjedel i någon mån på att sälja sitt företag.
 • Generationsväxling diskuterades i ca en femtedel av företagen. 
 • Genomförda ägarbyten upplevs som lyckade, men bland de som överväger ägarbyte upplevs hot och risker som betydande. 
 • Trots utmaningar upplevde till och med 87 procent av företagen att ägarbytet var lyckat.
 • 89 procent av de som svarade var nöjda med köpesumman.
 • I undersökningen som Danske bank, Etera och Fennia låtit göra utreddes läget i de finländska företagen, deras tillväxtmöjligheter, framtidsutsikter och genomförda och planerade ägarbyten. Undersökningen gjordes som telefonintervjuer i april 2016 av TNS Gallup. I undersökningen deltog sammanlagt 500 företagare.

  Ytterligare uppgifter

  Leena Vainiomäki, direktör med ansvar för företagskunder, Danske Bank. Tfn 010 546 8314

  Förförsäljningsdirektör Johanna Mölsä, Etera. Tfn 050 534 1172

  Enhetsdirektör Pekka Mäkinen, Fennia. Tfn 0400 422 312

  Danske Bank, Etera och Fennia vill tillsammans göra det möjligt för företag att smidigt genomföra ett ägarbyte, trygga deras livskraft och tillväxt och samtidigt garantera att arbetsplatser hålls kvar och ökar i Finland. Därför grundade vi 2015 en tjänst för ägarbyten, genom vilken ägare i företaget får information och tjänster genom att kontakta en av tjänsteleverantörerna, sin kontaktperson i företaget i fråga, Etera, Danske Bank eller Fennia.

  Prenumerera

  Media

  Media