Keva utreder i ett omfattande forskningsprojekt de sista arbetsåren före pensionsåldern

Keva genomför under år 2013 ett omfattande forskningsprojekt som fokuserar på en fortsättning i arbete nära pensionsåldern. Målet för projektet är att finna nya infallsvinklar på övergången till pension.

Undersökningen indelas i tre delundersökningar, en etnografisk undersökning, en enkätundersökning och en statistikundersökning.
- Vi vet redan rätt mycket om övergången till pension, men vi tror att vi genom de här valen av infallsvinkel får ny information, berättar Kevas forsknings- och utvecklingsdirektör Pauli Forma.

I det första skedet genomförs en etnografisk undersökning om de sista arbetsåren före pensionsåldern. Tio personer som arbetar inom den offentliga sektorn intervjuas och det görs iakttagelser om deras arbetsdag. Intervjuobjektets resa till arbetet, händelserna på arbetsplatsen samt hemresan från arbetet videofilmas och analyseras. Också de anställdas chefer och familjemedlemmar intervjuas och deras synpunkter på den stundande pensionsåldern kartläggs. Intervjuobjekt är bl.a. en präst, en polis, en lärare, en läkare och en städare, de representerar alltså stora yrkesgrupper på den offentliga sektorn. Den etnografiska undersökningen pågår som bäst och resultaten publiceras i början av september. Undersökningen genomförs av 15/30 Research i samarbete med Keva.

Den enkätundersökning som ingår i projektet skickas till cirka tusen offentligt anställda i början av hösten. Samplet består av över 60-åriga kommunalt anställda som är med i arbetslivet. Undersökningen söker svar på vid vilken tidpunkt de anställda fattar beslut om att gå i pension samt hur beslutet fattas. Målet för undersökningen är att komma närmare beslutsfattandet som gäller övergång till pension, dess logik och själva processen, än i tidigare enkätundersökningar. Vidare utreds hurdant samtalsämne pensioneringen är på arbetsplatserna. Undersökningen publiceras i december 2013.

Den tredje delen av projektet är statistikundersökningen, där man med utnyttjande av Kevas kunskapsbas granskar fortsatt arbete och övergång till pension på den offentliga sektorn. Infallsvinklar är bland annat de förändringar som sker i tiden samt skillnaderna mellan olika yrkesgrupper när det gäller fortsatt arbete och övergång till pension.

Ytterligare information:

forsknings- och utvecklingsdirektör Pauli Forma,
tfn 020 614 2450 tai 040 525 4530 eller pauli.forma@keva.fi

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal, vi har hand om arbetspensionstjänsterna för ca 1,3 miljoner anställda och pensionstagare inom den offentliga sektorn. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen. Våra placeringstillgångar uppgår till ca 35,8 miljarder euro (31.3.2013). Keva har ca 540 anställda.

Dokument & länkar