Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc

Report this content

Under perioden den 22 mars 2021 till och med den 26 mars 2021 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) återköpt sammanlagt 75 000 egna aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har inititierat i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Kindreds aktieägare. Återköpsprogrammet, som Kindred offentliggjorde den 26 februari 2021, genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s Marknadsmissbruksförordning No 596/2014 (“MAR”), EU Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Aktierna/SDB har återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktions-värde per dag (SEK)
22 mars 2021 15 000 144,7428 2 171 142
23 mars 2021 15 000 144,6830 2 170 245
24 mars 2021 15 000 147,5057 2 212 586
25 mars 2021 15 000 148,2344 2 223 516
26 mars 2021 15 000 150,5524 2 258 286

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter ovanstående förvärv och personalens intjäning av 1 189 899 aktierätter inom ramen för Kindreds 2020 långsiktiga incitamentprogram, uppgår Kindreds innehav av egna aktier/SDB per den 26 mars 2021 till 2 773 459 aktier. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 1 mars 2021 och till och med den 26 mars 2021 har sammanlagt 992 000 aktier/SDB i Kindred återköpts inom ramen för detta återköpsprogram. Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 2 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 190 000 000 SEK. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-29 07:30 CET.

För mera information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com 

Taggar: