Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ)

Report this content

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 29 juni 2021 utan aktieägarnas närvaro. Kallelsen har denna dag publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar. Att kallelse gått ut har även idag annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig hos Bolaget på adress c/o Anders Östlund, Norrtullsgatan 57, 113 45 Stockholm, och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i besluten vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 juni 2021, dels anmäla sig via Fullmaktsformulär till bolaget senast måndagen den 28 juni 2021 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 18 juni 2021.

Handlingar till årsstämman kommer att finnas på www.kiwok.se/arsstamma2021 tre veckor före stämman.

För att delta i förtida röstning (poströstning) skall aktieägare ladda ned Fullmaktsformulär från www.kiwok.se/arsstamma2021, skriva ut, fylla i, datera och underteckna Fullmaktsformuläret samt skicka det via e-post info@kiwok.se eller under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, 104 30 Stockholm. 

Stockholm 1 juni 2021

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifierat.

Taggar: