KMs delårsrapport jan-mars 2000

Delårsrapport januari-mars 2000 *Intäkterna uppgick till 165 Mkr (172) *Resultat efter finansnetto uppgick till 6,2 Mkr (4,0) *Omsättningen i konsultverksamheten ökade 10% *Bra marknadsutveckling för samtliga dotterbolag *Bredbandsprojekt växer snabbt Verksamheten Efter en svag inledning på året blev marsresultatet bättre. Koncernens intäkter uppgick till 165 Mkr (172). Konsultverksamheten ökade med 10% i jämförelse med motsvarande period förra året. Resultat efter finansnetto uppgick till 6,2 Mkr (4,0). Antalet medarbetare minskade med 134 personer till 831 (965). KM Lab som utdelades till aktieägarna under 1999 ingick i föregående års siffror med 160 medarbetare, 25 Mkr i intäkter och 0 i resultat. KM Miljöteknik har efter en svag inledning haft en bra resultatutveckling. Efterfrågan på tjänster främst inom miljöjuridik har ökat och det finns en fortsatt god efterfrågan på miljökonsulting. KM Elteknik, exklusive KM Net som etablerats som eget dotterbolag, redovisar ett lägre resultat än i fjol, men har en mycket god orderingång. KM Bygg & Anläggning, som inte längre omfattar arkitektverksamheten, redovisade ett nollresultat första kvartalet. Bolaget har en ny ledning och en ny verksamhetsfokuserad organisation. Resultatet av förändringsarbetet har successivt bekräftats av resultat-utvecklingen under årets första tre månader. KM Arkitekter redovisar ett starkt resultat första kvartalet med bra marginalutveckling. Bolaget är bra positionerat på den viktiga Stockholmsmarknaden och efterfrågan på tjänsterna är fortsatt god. Bland övriga bolag visar KM Intégria Certifiering och KM RTB båda en stabil resultatutveckling. Bredbandsprojekt I februari tecknade KM ett samarbetsavtal med det norska konsultföretaget Norconsult kring utbyggnad av bredbandsnätet i Sverige. Det är Tele1 Europe som gör en mycket stor satsning på att bygga en modern, nordisk infrastruktur för access som stöder all typ av data- och telekommunikation. När projektet är helt färdigställt kommer det att bli en av Europas snabbaste motorvägar för data- och Internettrafik. Uppdraget är ett totalåtagande och det engagerar flera av KMs bolag, för närvarande ett hundratal personer. Förvärv I början av året förvärvades RTB, Rörtekniska Byrån, i Stockholm. Förvärvet är ett led i KMs strategi att skapa ännu starkare marknadspositioner inom KMs olika kunskapsområden. Genom förvärvet av RTB blir KM ett av landets ledande VVS-konsulter med 100 medarbetare. Företaget tillför KM en ny kundkrets inom industrin. Marknaden för VVS- tekniska tjänster växer som en följd av ökade krav på komfort, arbetsmiljö och energioptimering. RTB blir KMs plattform för vidareutveckling av VVS- verksamheten på den expansiva marknaden i Stockholm. Pensionsreserv Enligt tidigare besked från SPP uppgår KMs del av överskottsmedel till 177 Mkr. Konkurrensverket har nu gett klartecken till SPPs nya förslag till regelverk för återbetalning av överkonsolideringen. KMs samlade PRI-skuld uppgår till drygt 19 Mkr och de årliga pensionspremierna till drygt 21 Mkr. KM har inte resultatfört någon del av återbäringen under första kvartalet och ej heller i föregående års siffror. Marknadsutsikter Den svenska byggmarknaden har förbättrats ytterligare jämfört med förra året. Även bostadsbyggandet har under året ökat avsevärt. Investeringarna i infrastruktur är stabila. Investeringsbehovet i Stockholm aktualiseras alltmer med den ökade koncentrationen till huvudstaden. KMs verksamhet på detta område präglas idag av ett fåtal stora kunder. För att skapa en än stabilare verksamhet arbetar vi aktivt med att bredda kundunderlaget. Den fortsatt goda industrikonjunkturen i Sverige med stark förändrings- och effektiviseringstakt har ännu inte fullt ut påverkat efterfrågan på industritekniska konsulttjänster. Industriinvesteringarna förväntas öka under året och KM satsar offensivt på organisk tillväxt. Även efterfrågan på miljörelaterade tjänster har ökat. Miljö är idag en etablerad strategisk affärsfråga i de flesta branscher. Omställningen till miljöanpassad produktion och återvinningsbara produkter kommer att skapa fortsatt hög efterfrågan på kvalificerade miljökonsulttjänster. De positiva läget på samtliga marknader samt KMs inbrytning på bredbandsområdet skapar en bra grund för en fortsatt resultatförbättring under året. Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,1 Mkr (172,3). Resultat efter avskrivningar uppgick till 6,4 Mkr (4,8) och resultat efter finansnetto uppgick till 6,2 Mkr (4,0). I resultatet för perioden ingår en reavinst på 3,1 Mkr avseende fastighetsförsäljning. Finansiell ställning Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick på balansdagen till 43,0 Mkr (1999-12-31:15,6). Soliditeten var 33% (1999-12- 31:33). Det egna kapitalet per aktie uppgick till 23,67 kr (1999-12- 31:22,45). Kommande rapport Delårsrapport för första halvåret lämnas den 7 augusti. Stockholm den 11 maj 2000 Christer Samuelsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Christer Samuelsson tel 08-555 230 00 KM-KONCERNEN 2) Jan-Mars Jan-Mars Helår Resultaträkningar, Mkr 2000 1999 1999 Summa rörelseintäkter 165,1 172,3 669,4 Övriga externa kostnader -47,6 -46,9 -201,3 Personalkostnader -106,0 -114,4 -443,3 Avskrivningar -5,1 -6,2 -23,8 Rörelseresultat 6,4 4,8 1,0 Finansnetto -0,2 -0,8 -2,5 Resultat efter fin poster 6,2 4,0 -1,5 Skatt -0,9 -1,1 -1,7 Minoritetens andel 0 0,3 0,6 Periodens resultat 5,3 3,2 -2,6 2) Balansräkningar, Mkr 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Immateriella tillgångar 31,2 16,0 19,0 Materiella tillgångar 60,0 101,3 90,0 Finansiella tillgångar 8,2 4,8 8,1 Kortfristiga fordringar 174,8 185,7 169,9 Likvida medel inkl kortfristiga 43,0 15,6 14,7 placeringar Summa tillgångar 317,2 323,4 301,7 Eget kapital 103,8 113,8 98,5 Minoritetsintresse 1,4 1,7 1,4 Avsättningar 35,1 26,0 30,3 Långfristiga räntebärande skulder 34,0 64,9 58,8 Kortfristiga skulder ej räntebärande 142,9 117,0 112,7 Summa skulder och eget kapital 317,2 323,4 301,7 2) Kassaflödesanalyser 2000-03-31 1999-03-31 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8,2 10,3 5,7 Förändring i rörelsekapital 28,5 -10,8 0,8 Kassaflöde från löpande verksamhet 36,7 -0,5 6,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet 11,7 -24,2 -35,8 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -20,0 -0,3 3,4 Förändring i likvida medel 28,4 -25,0 -25,9 Likvida medel inkl. kortfristiga 43,0 15,6 14,7 placeringar (UB) Outnyttjad checkkredit 9,5 25,0 3,4 Disponibla medel 52,5 40,6 18,1 2) Nyckeltal 2000-03-31 1999-03-31 1999 Rörelsemarginal, % 3,9 2,8 0,2 Vinstmarginal, % 3,8 2,3 -0,2 Avkastning på eget kapital efter full 5,3 2,9 -2,4 skatt, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,3 2,5 2,1 Soliditet, % 33 37 33 Antal årsanställda 831 965 963 2) Data per aktie 2000-03-31 1999-03-31 1999 Antal aktier, tusental 4 386 4 073 4 386 Resultat efter schablonskatt, kr 1,22 0,77 -0,20 Eget kapital, kr 23,67 27,94 22,45 2) Intäkter Resultat Årsanställda Redovisning per bolag Mkr Jan-Mars Jan-Mars Jan-Mars 2000 1999 2000 1999 2000 1999 KM Bygg & Anläggning 74,5 97,8 0 0,2 366 504 KM Elteknik 35,0 33,7 0,3 2,6 185 187 KM Miljöteknik 26,6 23,2 1,5 1,3 113 102 1) KM Arkitekter 19,2 - 1,5 - 74 - Elimineringar och koncerngemensamt 9,8 17,6 2,9 -0,1 93 172 Rörelsen 165,1 172,3 6,2 4,0 831 965 Bolagets intäkter är redovisade före eliminering av intern fakturering och resultaten är belastade med internränta. 1) Fr o m 1/1 2000 eget bolag, tidigare inkluderat i KM Bygg & Anläggning 2) I siffrorna inkluderas det under 1999 avyttrade KM Lab Revisionsgranskning Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kjessler & Mannerstråle AB (publ) (Orgnr. 556049-7850) Box 92093, 120 07 STOCKHOLM Tel. 08-555 230 00 Fax 08-555 230 10 Internet: http:// www.km.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar