Stämmobeslut 2019-08-28

Report this content

På Klick Datas årsstämma 2018-08-28 beslöts bl.a. att

  •  fastställa den i årsredovisningen framlagda resultatdispositionen och i enlighet med styrelsens förslag. Således beslöts ingen utdelning för 2018/2019.
  •  enhälligt bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019
  •  till ny styrelse omvälja ordinarie ledamöter Bruno Neeser, Ulrika Bolinder, Markus Bolinder, och Claes Tellman som ordinarie ledamot. Till styrelsesuppleant omvaldes Chris Tornerhielm.
  •  Omvälja bolagets revisor Jenny Gentele
  •  Ge styrelsen mandat att fram tom till nästa årsmöte besluta om nyemission enligt förslag till stämman om upp till sammanlagt 4496000 aktier i serie B.

Antal aktier utestående per 2019-08-28: 2 448 000 (2 448 000)

Nästa rapporter: Kvartalsredovisning Q1: 4 sept 2019
Halvårsrapport H1 2019/2020: 6 dec 2019.


Om Klick Data

Klick Data AB (publ) leverera molntjänster för utbildning till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), under namnbyte till KlickData: https://kunskap.klickdata.se

K3= Klickportalen K3, se www.klickportalen.se

För mer information : www.klickdata.se

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

Dokument & länkar