Klimator AB(publ) Delårsrapport 1 januari – mars 2021

Report this content

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

Koncernen

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 002 TSEK (3 791 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 950 TSEK (-372 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 027 TSEK (-408 TSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,004 kr)
 • Antal aktier per 2021-03-31 uppgick till 12 500 000 (10 000 000).

                                 (Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Styrelsen i Klimator AB beslutade den 16 februari 2021 att föreslå en riktad nyemission av aktier om 18,9 MSEK. Nyemissionen var villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen.
 • Den 24:e februari kallar bolaget till en extra bolagsstämma att hållas den 12:e mars, för att besluta om en riktad nyemission.
 • Den 26:e februari publicerar bolaget sin bokslutskommuniké.
 • Den 12:e mars 2021 hölls extra bolagsstämma i Klimator AB med syfte att fatta beslut om styrelsens förslag till en riktad nyemission av aktier, vilket annonserades via pressmeddelande den 16 februari 2021. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i sin helhet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 14:e april kallar bolaget till årsstämma den 18 maj.
 • Den 16 april meddelar bolaget att Bolagsverket har registrerat den riktade emission som extra bolagsstämma fattade beslut om den 12 mars 2021. Antalet aktier i bolaget uppgår efter registreringen till totalt 13 400 000 st. Aktiekapitalet uppgår till 670 000 SEK.
 • Den 19:e april publicerar bolaget sin årsredovisning för 2020.
 • Den 27:e april publicerar bolagets styrelse ett förslag till incitamentsprogram för bolagets anställda och ledning.
 • Den 18:e maj publicerar bolaget kommunikén från årsstämman som hölls samma dag.
 • Den 19:e maj meddelar bolaget att Patrik Simson har rekryterats som extern VD för Klimator AB.
 

VD har ordet

Ett kvartal av fortsatt hög aktivitet inom samtliga områden

Det första kvartalet 2021 har fortsatt präglats av en mycket hög aktivitet även om vi hade önskat fler avslut. Inom affärsområdet Winter Maintenance pågår just nu upphandlingar inför nästa vintersäsong och vi upplever ett starkt intresse för vår tjänst Road Status Information. Vi har lämnat ett flertal offerter inom såväl befintliga regioner som i nya länder, däribland Ryssland. Vi arbetar fortlöpande med att etablera partnerskap med aktörer i Europa och USA för att kunna få brofästen in till nya marknader.

Inom Automotive för vi som tidigare nämnts ett stort antal dialoger med såväl fordonstillverkare, tier 1-leverantörer och andra teknikföretag inom sektorn. Både vad gäller dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Hela Automotive-industrin präglas av mycket långa ledtider vilket stundtals kan vara frustrerande för ett snabbrörligt företag som Klimator. Våra motparter inom Automotive är större globala företag med mer hierarkiska beslutsprocesser vilket gör att nya projekt ska processas i flera led innan ett slutligt beslut om att ingå avtal fattas. Det är dock positivt för oss att större aktörer tar kontakt med oss utifrån ett problem de behöver lösa snarare än att vi ska sälja in vår teknik genom kall försäljning. Som tidigare kommunicerats så räknar vi med att kunna delge mer information om pågående dialoger och projekt inom Automotive i takt med att dessa dialoger mognar.

Ett par nya samarbetsprojekt inom Automotive som kan vara värda att nämna är ett projekt med bland annat Volvo Cars och Carmenta, AI AWARE, där vi kommer dela detaljerat vägväder i syfte att ta fram riskbedömningar för vägar. Vi har även utfört en Proof of Concept med ett snabbväxande teknikbolag baserat i Silicon Valley, som gör data från androidbilar tillgängligt efter behov, med lovande resultat.

Vår förvärvade sensorverksamhet bidrar redan positivt till vår verksamhet och visar på stor potential. Sensoraffären är i dagsläget etablerad i Danmark och vi arbetar på formerna för att rulla ut affären även i övriga nordiska länder. Vi för dialoger med flera kommuner och privata aktörer i Norden avseende sensoraffärer. Vi har nyligen även utvecklat ett digitalt verktyg som gör det möjlighet för kommuner att själva räkna på besparingseffekter av att använda våra sensorer.

Nyligen valde Luleå kommun Klimator som leverantör för digital övervakning av vattennivåer i sitt vatten- och avloppssystem.  Med hjälp av akustiska digitala sensorer kommer man mäta nivåerna över året som stöd för underhåll, anpassning och vidare utbyggnad av nätet. Lösningen levereras som en Data-as-a-Service under en två-årsperiod, där Luleå kommun löpande kommer få information presenterad i ett digitalt beslutsstöd på ett sätt som passar deras verksamhet.

Klimator har även ingått ett avtal med Växjö kommun för optimering av snöröjning och halkbekämpning. Lösningen är baserad på beslutsstödet Road Status Information i kombination med akustiska sensorer. Denna typ av sensorer används för att mäta aktiviteter i naturen och med hjälp av sensorerna kan företag och kommuner bättre förstå väder, vatten och personflöden. Används de på rätt sätt bidrar de till lägre kostnader, mer adekvata åtgärder, högre säkerhet och en minskad miljöpåverkan.

Vi har för närvarande ett väldigt högt tempo i verksamheten och hade önskat att vi kunnat berätta mer om vad som pågår. Tyvärr är det sällan ett linjärt förhållande mellan mängden pågående dialoger och kommunicerbara nyheter. Vår målsättning är dock att vara så transparenta som regelverket medger och avser därför att löpande kommunicera via nyhetsbrev. Vi vill gärna uppmana aktieägare att inkomma med frågor och funderingar som vi kan lyfta fram i våra nyhetsbrev.

Slutligen vill vi önska er alla en riktigt härlig sommar.

 

Torbjörn Gustafsson
VD för Klimator AB

 

Kort om Klimator

Klimator grundades som aktiebolag 2001 av Torbjörn Gustafsson och Jörgen Bogren. Grundarna har en forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi vid Göteborgs universitet. Klimators teknologi baseras på över 30 års akademisk forskning om vägväder.InnovationerKlimator har utvecklat två innovationer med fokus på vägväder. Bolagets dataplattform, Road Condition Data, tar in information från ett flertal olika datakällor, tar hänsyn till en väg specifika karaktärsdrag, och modellerar fram en prognos över vägvädret i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden. Vägväderprognoserna har en mycket hög noggranhet och en upplösning ner på fem meter och en uppdateringsfrekvens om fem minuter.Bolaget har utvecklat en sensorteknologi, Ahead, som är en kombination av lasersensor, smart kamera och mjukvara. Ahead kan i realtid avgöra framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier.Kombineras de båda innovationerna får ett fordon något som närmast kan liknas vid ett sjätte sinne. Fordonet upplever hur vägen framför fordonet ser ut och kan vidta åtgärder därefter.AffärsområdenKlimator bearbetar huvudsakligen två marknadssegment; vintervägsindustrin (Winter Maintenance) och fordonsindustrin (Automotive). Inom affärsområdet Winter Maintenance erbjuder bolaget en webbaserad mjukvara, Road Status Information, som baseras på bolagets dataplattform. Mjukvaran är anpassad för de behov vinterentreprenörer har när de ska fatta kritiska beslut om när åtgärder behöver vidtas, vad som ska göras och hur mycket salt/sand som ska användas. Mjukvaran har potential till stora kostnadsbesparingar för en industri som bara i Sverige omsätter mellan två och tre miljarder kronor per år. En mer effektiv saltning kan även innebära stora miljövinster.Bolaget etablerade för ett par år sedan affärsområdet Automotive och genomfört ett flertal framgångsrika förutvecklingsprojekt med europeiska och japanska fordonstillverkare. Det finns mycket goda tillämpningsområden för både bolagets dataplattform och sensorteknologi inom fordonsindustrin, särskilt vid utvecklingen av förbättrad funktionalitet av förarstöd (AD/ADAS) och självkörande teknologi.Klimator förvärvade Hede Danmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer i december 2020. Sensorerna ger möjlighet att i realtid mäta vägtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, regnmängd, fuktighet i jord, grundvattennivå, vattenstånd och vattenflöde. Ofta är det samma entreprenörer som under vintern underhåller vägar och under övriga årstider utför skötsel av publika ytor.  Bolaget ser därför en stor potential i att kunna erbjuda nya och existerande kunder data från dessa sensorer, som en helhetslösning året runt.AffärsmodellKlimator säljer vägväderprognoser till vintervägsindustrin genom en licensmodell där en vinterentreprenör betalar en årslicens för Road Status Information. Bolagets avsikt är att även sälja vägväderprognoser till fordonsindustrin genom en licensmodell. Vidare är det målsättningen att sälja sensorteknologin Ahead genom en royaltymodell via  Tier 1-leverantörer inom fordonsindustrin.

Finansiell översikt

Koncernredovisning

Delårsrapporten avser koncernen, där moderbolaget Klimator AB äger 100 procent av aktierna i OmniKlima AB och Klimator Danmark Aps vilka tillsammans nedan anges såsom ”bolaget”.

Koncernen uppstod den 15 december 2019 genom att ägarna av OmniKlima överförde sina aktier till Klimator såsom ett aktieägartillskott. OmniKlima värderades i transaktionen till 2 MSEK. I OmniKlima återfinns patent avseende bolagets sensorteknologi Ahead. Syftet med att tillföra OmniKlima till Klimator var att OmniKlimas patent och teknologi ansågs komplettera Klimators dataplattform, Road Condition Data, att de båda bolagens produkter gemensamt utgör ett starkare kunderbjudande än vardera produkten var för sig. Klimator avser att fusionera Omniklima och har ingivit en fusionsplan till Bolagsverket. Fusionen beräknas vara genomförd före sommaren 2021.  Från den 6:e januari 2021 ingår Klimator Danmark i koncernen, verksamheten förvärvades genom en överlåtelse på 0,55 MDKK, från Hede Danmark.

Koncernens intäkter och kostnader genereras från moderbolagets verksamhet och den danska verksamheten. Omniklimas verksamhet kan betraktas som obefintlig och tillgångar utgörs primärt av patent och likvida medel.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2020.

Intäkter

Omsättning

Bolagets omsättning utgörs i huvudsak av licensintäkter inom affärsområdet Winter Maintenance avseende tjänsten Road Status Information, samt intäkter från sensorverkssamheten i det danska dotterbolaget.

Omsättningen utgörs även av projektintäkter inom affärsområdet Automotive som Bolaget erhåller i samband med förutvecklingsprojekt med fordonstillverkare avseende produkterna Road Condition Data och Ahead.

För första kvartalet 2021 uppgår nettoomsättningen till 4 435 TSEK vilket är en ökning med 93 % jämfört med föregående år (2 296 TSEK).

Bolagets intäkter från Winter Maintenance är säsongsbetonad. Information sker under de månader då mjukvaran används, dvs. under perioden oktober – april. Från och med kvartal 4 2020 har bolaget börjat periodisera intäkter, istället för att intäktsföra vid faktureringstillfället.

Aktiverat arbete för egen räkning

Bolaget har historiskt kostnadsfört utvecklingskostnader direkt då de uppstått. I samband med årsbokslutet 2019 började bolaget dock att aktivera kostnader hänförliga till kartering av nya geografiska områden i bolagets dataplattform.

Under första kvartalet 2021 har bolaget inte aktiverat några utvecklingsutgifter.

Övriga rörelseintäkter

Bolaget erhåller från tid till annan forsknings- och utvecklingsstöd från myndigheter som EU och Vinnova som redovisas under posten övriga rörelseintäkter.

För första kvartalet 2021 uppgår övriga rörelseintäkter till 567 TSEK vilket är en minskning med 62 procent jämfört med samma period föregående år (1 495 TSEK). Minskningen beror på färre forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till finansiella stöd.

Kostnader

Direkta kostnader

Bolaget har tidigare inte särredovisat direkta kostnader för försäljning, vilka huvudsakligen avser kostnader för datatrafik och serverkapacitet. Från och med tredje kvartalet 2020 särredovisas direkta kostnader i syfte att åskådliggöra bolagets bruttomarginal. För första kvartalet 2020 ingår dessa kostnader inom raden ”Övriga externa kostnader”.

Övriga externa kostnader

I posten för övriga externa kostnader ingår främst lokalhyra, IT-tjänster, marknadsföring och konsultarvoden.

Under första kvartalet 2021 uppgår övriga externa kostnader till 2942 TSEK, vilket är en ökning med 81 procent jämfört med föregående år (1 623 TSEK). Ökningen är främst hänförlig till konsultarvoden inom försäljning och produktutveckling.

Personalkostnader

Bolagets organisation omfattar vid första kvartalets utgång totalt 25 anställda, verksamma inom företagsledning, försäljning/affärsutveckling, administration och produktutveckling/projektledning.

För första kvartalet 2021 uppgår personalkostnaderna till 4 094 TSEK, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med föregående år (2 385 TSEK). Bolaget har under det senaste halvåret nyanställt personer inom framför allt produktutveckling, samt även tillförts personal genom förvärvet av Klimator Danmark. Rekrytering av ytterligare personal pågår.

Avskrivningar

Bolaget skriver av goodwill hänförlig till OmniKlima samt aktiverade utvecklingsutgifter med en avskrivningsperiod om fem år.

För första kvartalet 2021 uppgick bolagets avskrivningar till 184 TSEK (121 TSEK).

Övriga kommentarer

Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår vid första kvartalets utgång till 2 482 TSEK och utgörs av aktiverade utvecklingsutgifter med 1 186 TSEK, patent med 505 TSEK och goodwill med 791 TSEK.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken omprövas vid varje balansdag. För närvarande bedöms nyttjandeperioden till fem år för samtliga immateriella anläggningstillgångar.

Likvida medel

Bolaget hade vid första kvartalets utgång likvida medel om 17 014 TSEK. Utöver detta har bolaget en outnyttjad checkkredit på 3 000 TSEK. I april tillfördes bolaget 18 900 TSEK genom en riktad nyemissions.

Räntebärande långfristiga skulder

Bolaget har en skuld på 2 500 TSEK i form av ett lån från Almi Företagspartner varav 1564 TSEK är långfristig del. Lånet upptogs under våren 2020 i samband med Covid19-pandemin. Lånet har en kredittid om 60 månader och en årlig räntesats om 4,64 procent. Lånet är amorteringsfritt under de första tolv månaderna av löptiden. Amortering påbörjades i april 2021.

Bolaget har en outnyttjad checkräkningskredit om 3 000 TSEK hos Nordea, med en kontraktsränta om 1,5 procent och en dispositionsränta på utnyttjad del om 2,95 procent.

Räntebärande kortfristiga skulder

Kortfristig del av lånet från Almi Företagspartner uppgår till 936 TSEK.

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick per 31 mars 2021 till totalt 13 959 TSEK.

Soliditet

Koncernens soliditet uppgick till 58 procent vid första kvartalets utgång.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolagsstämma beslutade den 19 februari 2020 om att utge teckningsoptioner till anställda och styrelseledamöter. Totalt tecknades och tilldelades 499 995 teckningsoptioner av 15 personer. En innehavare av en teckningsoption har rätt att teckna en ny aktie i Klimator till en teckningskurs på 10,50 SEK under perioden 1–31 mars 2023.

Optionsprogram av serie TO1

I samband med bolagets spridningsemission inför noteringen på Spotlight Stock Market i oktober 2020 emitterades så kallade units, där en unit bestod av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Totalt emitterades 1 250 000 units, bestående av 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner.

En teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Klimator under perioden 14 – 31 mars 2022, till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari 2022 till och med den 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK per aktie eller överstiga 14 SEK per aktie.

Antal aktier i bolaget

Antalet utestående aktier i Klimator var 12 500 000 vid första kvartalets utgång. Givet split var antal aktier 10 000 000 vid utgången av första kvartalet 2020.

Aktuella incitamentsprogram vid periodens utgång och optionsprogram av serie TO1 kan vid inlösen under 2022 och 2023 öka antalet aktier i Klimator med högst 1 749 995 aktier. Årsstämman den 18:e maj 2021, beslutade om ett ytterligare incitamentsprogram (TO3) som vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 500 000 under 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga programmen kan bolagets totala antal aktier uppgå till 14 749 995 aktier.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet uppgår till -0,24 SEK.

Översiktlig granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Nästa rapport är bolagets delårsrapport för kvartal 2 som kommer offentliggöras den 31 augusti 2021.

Fördjupad information om bolaget

I bolagets noteringsmemorandum som finns att ladda ner på Klimators hemsida, www.klimator.se, finns fördjupad information om bolagets verksamhet och historik. 

För ytterligare information:

Torbjörn Gustafsson
VD, Klimator AB
Telefon: 0709-17 02 52
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se

Om Bolaget

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vintervägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera