Klimator får utvecklingskontrakt från Vinnova

Report this content

Klimator har idag tilssammans med ett antal samarbetsparter fått ett utvecklingskontrakt för autonom friktionsmätning på flygplatser. Klimators del av kontraktet är 900 000 SEK och projektet löper över två år.

Vinnovas motivering för beviljande av medel till utvecklingsprojektet var:

Ett relevant projekt med stor potential inom utlysningens fokusområde autonoma system och där övergripande mål är en autonom, säker och kostnadseffektiv flygplats. Genomförandeplanen är väl beskriven och projektparterna bedöms ha rätt kompetens för att uppnå projektresultaten. Ansökan får vidare genomgående höga betyg av bedömarna och marknadspotentialen för de utvecklade lösningarna anses vara mycket stor.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-15 11:55 CET.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator. Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera