Kommuniké från extra bolagsstämma i Klimator AB

Report this content

Idag, den 12 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Klimator AB med syfte att fatta beslut om styrelsens förslag till en riktad nyemission av aktier, vilket annonserades via pressmeddelande den 16 februari 2021. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i sin helhet. Beslutet fattades med erforderlig majoritet och återges enligt nedan.

Beslut om godkännande av styrelsens förslag till riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktad nyemission av aktier. Den riktade nyemissionen uppgår till högst 900 000 aktier till en teckningskurs om 21,00 SEK. Vid full teckning av samtliga aktier i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 45 000 SEK. Vid full teckning tillförs bolaget högst 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsvillkor:

i - Emissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till de tecknare, och med det antal aktier, som anges i nedanstående förteckning:

 

Tecknare Antal Belopp
Sebastian Jahreskog 190 000 3 990 000
T-bolaget AB 96 000 2 016 000
AB Kommandoran 96 000 2 016 000
Anders Lönnqvist 96 000 2 016 000
Modelio Equity AB 96 000 2 016 000
Magnus Nyman 48 000 1 008 000
Strömberg Consulting AB 48 000 1 008 000
Jimmie Landerman 48 000 1 008 000
AB Aphrae 48 000 1 008 000
Oscar Molse 36 000 756 000
Peter Segerblad Försäkring AB 26 000 546 000
Georgios Foufas 24 000 504 000
Stefan Johnsson 24 000 504 000
Bagglebo Förvaltning AB 24 000 504 000
SUMMA 900 000 18 900 000

  1.  


 

ii - För varje tecknad aktie ska erläggas 21,00 SEK mot kontant betalning. Teckningskursen har fastställts baserat på de marknadsförutsättningar som råder och genom dialoger på armlängds avstånd med 14 olika investerare. Styrelsen bedöms därmed ha säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

iii - Teckning av aktier ska ske under perioden 12 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Betalning ska erläggas inom fem bankdagar efter att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

iv - De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera

Dokument & länkar