Bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMA I KLIPPAN Vid KLIPPANs bolagsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Jan Bernander, Bertil Bernadotte, Ulf Ek, Björn Gillberg, Tommy Kullberg, Stefan Lersten, och Kjell Svensson. Till ny ordinarie ledamot valdes Mariana Burenstam Linder. Civilekonom Mariana Burenstam Linder har innehaft ett flertal chefspositioner inom SEB, Nordic Management AB, ABB Financial Consulting och Trygg-Hansa/SEB samt styrelseuppdrag i IT Provider och Nära Kroppen AB. Mariana Burenstam Linder innehar för närvarande styrelseuppdrag i TurnIT AB, Sverige-Amerika Stiftelsen samt Svenska Dagbladets Stiftelse. Gunnar Bergstrand och Bengt Östensson omvaldes till suppleanter. Arbetstagarorganisationerna har utsett Ulf Pettersson och Tuve Svensson till ordinarie ledamöter samt Ulf Magnusson och Johan Pettersson till suppleanter. Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes Jan Bernander, Lars-Åke Helgesson och Göran Sundström. Utdelning Utdelning lämnas till aktieägarna med 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 12 maj 2003. Utbetalning genom VPC beräknas ske torsdagen den 15 maj 2003. Återköp av aktier Bolagsstämman 2002 fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier i bolaget före ordinarie bolagsstämma 2003. Den 2 april 2003 fattade styrelsen beslut om att använda sig av bemyndigandet till återköp av aktier enligt gällande regler på OM Stockholmsbörsen. Den 4 april förvärvade bolaget totalt 266 aktier till ett belopp av 30 kronor per aktie. Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag att låta de återköpta aktierna kvarstå som innehav i bolaget. Förvärv av egna aktier Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva egna aktier intill ett antal av högst 10 procent av utestående aktier. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare. VDs anförande vid stämman VD tog i sitt anförande särskilt fasta på det nuvarande internationella affärsläget, av KLIPPAN genomförda affärer samt bolagets framtida strategi. Anförandet i sin helhet bifogas. Belönad förslagsställare Krister Gustavsson, processoperatör i sulfitfabrikens kemikalieåtervinning i Lessebo, belönades med en check på 60.000 kronor för sitt förslag att flytta en kemikaliedoseringspunkt, varigenom en betydande kemikaliebesparing uppnåtts. Belöningen är en av de högre som utbetalats i bolaget. KLIPPAN AB Bengt Östensson VD För vidare information: VD Bengt Östensson, tel 0771-11 00 00 eller mobil 070 595 86 27. KLIPPAN AB - Bolagsstämma den 7 maj 2003 Bolagsstämmotal av VD Bengt Östensson Mina damer och herrar! Konjunkturen och affärsomgivningen är mycket bräcklig med svag ekonomi i hela Europa. Krig i Irak och lunginflammation i Asien har inte förbättrat stämningen. Efterfrågan på finpapper är låg i förhållande till utbudet och har varit så under en längre tid. Det finns bedömare i branschen som menar att balansen mellan utbud och efterfrågan inte varit så ogynnsam på decennier. Som exempel kan nämnas att bestruket finpapper, som under en rad år visat den starkaste tillväxten och den bästa lönsamheten, nu visar en överkapacitet om cirka 40% i Europa. Av detta står industrin stilla ungefär 20% och säljer lika mycket på fjärran marknader till låga priser. Prisrelationen mellan bestruket och obestruket finpapper har kastats om och priset på det bestrukna papperet ligger i dag lägre än det obestrukna. I detta läge skulle efterfrågan på pappersmassa vara dålig med ett lågt pris som följd. Så har också varit fallet till för några månader sedan då priset började stiga och har nu ökat med närmare 20% i år. Detta stämmer inte med den normala affärscykeln då efterfrågan på finpapper och massa följs åt. I år har dock efterfrågan på finpapper och massa varit helt ur fas med varandra. Anledningen till detta är att stora regnmängder i Nordamerika i slutet av 2002 gjort marken svår att komma fram på och därför har mycket timmer blivit kvar i skogarna i USA och Kanada. Detta har inneburit att flera integrerade pappersbruk inte fått tillräckligt med råvara utan tvingats köpa avsalumassa på den öppna marknaden, vilket i sin tur skapat en bristsituation. En situation som den här beskrivna slår naturligtvis hårt mot alla icke integrerade papperstillverkare, alltså de som inte tillverkar egen pappersmassa, men den tillhör dessbättre ovanligheterna. KLIPPAN har under senaste halvåret känt av den mycket ogynnsamma omvärlden. Maskiner har stängts av för att minska lagret och för orderbrist vid flera tillfällen och vi har alltså inte utnyttjat produktionskapaciteten fullt ut. Vi är beroende av våra kunders försäljning och i slutändan av tryckerier och beställare av tryckta alster. Dessa marknader har varit och är fortfarande svaga. Däremot har KLIPPAN behållit eller ökat sin andel av marknaden inom de strategiska och prioriterade segmenten. Ingen kan idag säga när konjunkturen vänder uppåt igen. Därför måste vi vara försiktiga och sparsamma nu men samtidigt se till att vi står rustade när ekonomin tar fart. Vi har startat en sparkampanj i bolaget som inriktas på externa tjänster och inköp. Den planerade personalminskningen som förhandlats med våra fackliga organisationer kommer att ge effekt under året. Så kommer exempelvis bemanningen i Mölndal att minska med 35 personer efter sommaren. Hur har då förvärvet av Mölndal fallit ut? Mottagandet från våra kunders sida blev mycket positivt. Dessa är främst pappersgrossister och vid förra årets stämmotal diskuterade jag grossisternas roll i handeln med finpapper och hur de och vi lever i ett ömsesidigt beroende av varandra. Närmare 90% av KLIPPANs försäljning sker genom grossister och våra produkter är mycket viktiga för dem. Därför välkomnades en strukturaffär som innebar att KLIPPAN tar ett starkare grepp på marknaden speciellt för färgat papper och med kraft visar att man är en långsiktig aktör inom detta segment. Resultatet blev sålunda att KLIPPAN ökat sin marknadsandel för detta affärsområde. Denna ökade marknadsandel innebar att vi fick tänka om vad gäller vissa av de planerade förändringarna. De s.k. synergivinsterna kommer både från att kunna tillverka mer rationellt i längre serier och genom att vi blivit en starkare aktör på marknaden och därigenom en tryggare samarbetspartner för våra kunder. Omedelbart efter förvärvet av Mölndal fick bolaget en helt ny organisation. Avsikten var att visa våra medarbetare i de olika bruken att det var ett samgående mellan likvärdiga parter mer än ett övertagande. Vi skulle alltså förena de bästa krafterna, resurserna, processerna och rutinerna från de olika enheterna. Jag vågar påstå att vi lyckats väl med detta även om det inneburit mycket slit, svett och hårt arbete under resans gång. Vi är i färd med att svänga en djupt rotad produktionsorienterad kultur till ett marknadsstyrt tänkande. Jag vill passa på att tacka alla lojala medarbetare som arbetat hårt under året för att genomföra förändringarna. Vi har inlett en omfattande flyttning av produktion mellan bruken för att samköra produkter och därmed nå bättre effektivitet, längre serier och optimerad lagerhållning. Detta gjordes samtidigt som vi tog nya affärer inom våra nyckelområden och startade en ny linje för A4-papper i Mölndal. Inte minst viktigt är att alla förändringar görs i samråd med de viktigaste kunderna. Dessa satsningar har naturligtvis kostat en hel del pengar. Låt mig ägna några minuter att förklara förhållandet mellan KLIPPAN och Inveresk PLC, som vi är delägare i sedan några år. De båda bolagen har känt varandra under lång tid och haft planer på ett samgående i omgångar under ganska många års tid. Inveresk hade till för ett drygt år sedan fem pappersbruk men drogs med stora förluster. Under 2002 lades två av bruken ned, Kilbagie och Westfield. Som följd av detta flyttades all produktion av grafiskt papper till Caldwells. Kvar stod bolaget med tre bruk, de två lönsamma i Carrongrove (kartong) och St Cuthberts (tekniska papper) samt det förlustbringande i Caldwells. Man hade problem med finansieringen då nedläggningarna dragit stora kostnader. I oktober var Inveresk mycket nära att hamna i s.k. receivership. I detta läge valde KLIPPAN att ta över Caldwells. Varför? Jo, Caldwells var den del av Inveresk som hade störst likheter med KLIPPAN. Här tillverkades finpapper, färgat och vitt, returfiberbaserat kontorspapper samt säkerhetspapper och andra specialprodukter. Man hade dock en allt för vidlyftig produktflora med för många artiklar i för korta serier. KLIPPAN köpte verksamheten i Caldwells genom att ta över råvaror, halvfabrikat, lager och övriga omsättningstillgångar till ett pris av 2 MGBP. Till detta kom ett symboliskt belopp för varumärken och affärsrättigheter. Vidare hyrde vi maskiner och fabrik på ett långtidskontrakt och anställde 159 personer av personalen i det nybildade bolaget KLIPPAN International PLC. KLIPPAN har på de sex månader vi haft Caldwells Bruk flyttat all produktion av färgat papper till de svenska bruken och startat en rejäl uppstädning av verksamheten. Antalet produkter har kraftigt reducerats och en del av affärerna, säkerhets- och vattenmärkt papper, har sålts vidare till Curtis Fine Papers Ltd. Den mindre av de två pappersmaskinerna, PM 3, kommer att ställas av till semestern och personalen flyttas till övriga produktionslinjer som ska öka till kontinuerlig skiftgång. Den större pappersmaskinen, PM 5, är numera den största inom koncernen men har i dag allt för låg kapacitet. Den är byggd för att kunna producera mellan två och tre gånger så mycket som den gör för närvarande. Vi har en plan för vilka produkter som ska tillverkas på denna maskin och har ett koncept för hur vi ska marknadsföra och sälja denna volym. Vi har redan tjänat på de färgade volymerna som flyttats till Sverige och som ger bättre utnyttjande av dessa anläggningar. Mellan bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal har vi flyttat bland annat färgat papper, samordnat färgsortiment, ökat serielängder och ska optimera konverteringen och lagerhållningen. Detta ger i förlängningen högre produktivitet och mindre spill. Omflyttningen mellan Caldwells och de svenska bruken innebär att vi flyttar hela produktsortiment, säljer av icke strategiska produkter och därmed renodlar verksamheten. En mer rationell produktion frigör kapacitet för tillväxt. Jag nämnde i början att vi inte utnyttjar våra anläggningar till fullo idag. Detta beror till stor del på den ytterst svaga konjunkturen men lämnar samtidigt utrymme för att växa inom kärnområdena utan att behöva investera. Vi får alltså två effekter samtidigt: ökad kapacitet och en starkare ställning på marknaden. Vi avser att fortsätta på den inslagna vägen och söka ytterligare företag som passar in i vår struktur. Detta ska inte uppfattas som att vi tänker ta över hela marknaden för färgat papper. Däremot tror vi att det finns utrymme att växa ytterligare. KLIPPAN är nu störst på Europamarknaden men andelen på färgat är bara ungefär 20%. Det är inte bara färgat papper som är i fokus för KLIPPAN utan även andra områden där KLIPPAN i dag har ett marknadskunnande och en stark ställning och där affärerna till stor del går genom grossister. Vi har som ledstjärna att vara de ledande grossisternas första val inom våra prioriterade produktområden och att följa den pågående konsolideringen av denna industri i Europa. Några ytterligare händelser under året vilka förtjänar att nämnas är bland annat att vi ökat kapaciteten i Klippans Bruk genom att gå upp till kontinuerlig skiftgång. Vi har startat eget försäljningsbolag i Nederländerna, organiserat en ny avdelning för "Nordic Sales" som även numera tar hand om försäljning i Finland, vilken sköttes av agent tidigare. Vi har även omorganiserat försäljningen i Storbritannien, där KLIPPAN och Caldwells nu bildar en stark och rikstäckande enhet. Vi har introducerat några nya produkter av vilka jag speciellt vill nämna bestruket tunt papper från PM 10 i Klippans Bruk. Detta är en produkt som vi hoppas mycket på för framtiden. Ett viktigt användningsområde är den växande marknaden för direktreklam. För denna är porto- och distributionskostnader viktiga och ett tunt papper ger då stora fördelar. Vi har även utvecklat matt fullbestruket papper från Mölndal vilket kompletterar vårt sortiment inom detta område. Dessutom har vi tillsammans med en av de ledande grossisterna introducerat ett s.k. Designpapper för finare broschyrer etc. Sammanfattningsvis har vi lagt grunden för ett starkare KLIPPAN genom att samordna produktion så att kostnader sänks och tillväxtkapacitet frigörs, öka styrkan på marknaden genom att vara nyckelleverantör till ledande grossister och att fortsätta förvärvsstrategin. Denna grund gör att vi kan möta en mer normal konjunktur väl rustade och därmed skörda frukterna av arbetet. KLIPPAN AB Bengt Östensson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01550/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar