Delårsrapport januari – mars 2012

  • Omsättningen steg med 9,4 procent
  • Fortsatt bra resultat
  • Gemensamt varumärke i alla länder

 

  • Nettoomsättningen ökade till 533,4 (487,7) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) blev 60,8 (63,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt blev 37,6 (40,1) MSEK, skatt uppgick till -15,4 (-14,6) MSEK
  • Resultatperaktie uppgick till 2,12 (2,34) SEK
  • Rörelsemarginalen blev 11,4 (12,9) procent
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  till -11,1 (-6,4) MSEK

Koncernchefens kommentar
Efterfrågan på våra konsulttjänster har varit fortsatt god under första kvartalet på alla de marknader där Know IT är verksamt.

Omsättning och resultat
Omsättningen har ökat med drygt 9 procent framför allt beroende på att antalet anställda ökat med 136 personer jämfört med första kvartalet 2011. Rörelseresultatet är stort sett i nivå med föregående år trots att vi under året satsat på organisk tillväxt, ny varumärkesplattform och flytt till molntjänster.

Tillväxt i fokus
Vi fortsätter att rekrytera och ser att det finns goda förutsättningar för Know IT att växa på marknaden. Vi ser också att förutsättningarna för förvärv är fortsatt goda och vi utvärderar kontinuerligt nya möjligheter. I januari tillträddes förvärvet av Jaybis Konsult och integrationen med befintlig Uppsalaverksamhet har varit framgångsrik.

Framtidsutsikter
Vår geografiska närvaro på många lokala marknader kombinerat med spridningen mellan olika segment och branscher ger förutsättningar för en fortsatt god resultat- och omsättningsutveckling. Vi räknar också med att se tydliga positiva effekter under andra halvåret 2012 av de satsningar vi gjort 2011 och 2012.

Per Wallentin
Koncernchef och verkställande direktör

Marknad
Under första kvartalet 2012 har efterfrågan varit god på de marknader där Know IT är verksamt.

Efterfrågan i Sverige är god. Dock finns det skillnader mellan olika kundsegment och lokala marknader, exempelvis är utvecklingen i Öresundsregionen positiv.

Konkurrensen på marknaden i Finland har ökat under kvartalet. Efterfrågan har nu stabiliserats.

I Norge är efterfrågan god och Know IT:s verksamheter visar en positiv utveckling.

Omsättning fördelat på bransch
Det har skett mindre förändringar i fördelning av omsättning mellan olika branscher jämfört med samma period föregående år. Handel och industris andel har ökat. Andelen för bank, finans och försäkring, läkemedel och offentlig sektor har minskat något, dock ej i absoluta tal.  

Omsättning per bransch, jan-mars 2012

Ramavtal och affärer
Ramavtalen utgör en viktig bas för Know IT:s affärsverksamhet. Uppdrag hänförliga till de drygt 130 ramavtalen står för cirka 50 procent av Know IT:s omsättning. För Know IT ger ramavtalen ett stabilt inflöde av uppdragsförfrågningar.

Under kvartalet har Know IT tecknat nya eller förlängt ramavtal med Centrala Studiemedelsnämnden (CSN), Finansinspektionen, Jordbruksverket, Saab AB, Skandia, Statens Pensionsverk (SPV), Statistiska Centralbyrån (SCB), Sundsvalls kommun, Telia Sonera och Västtrafik.

Specialistområden
Know IT har valt att fokusera verksamheten inom ett antal specialistområden för att tydliggöra bolagets kunderbjudanden, stärka kompetensen, attrahera personal och öka leveranskapaciteten. Know IT beskrivs i kundundersökningar som ett specialistbolag med hög kompetens och stort engagemang.

Application Management
En affärsanpassad IT-lösning med inbyggd flexibilitet och skalbarhet gör att det går att vidareutveckla den i takt med att kundens affärsverksamhet förändras. Därmed kan Know IT använda nyheter i tekniken till att på bästa sätt skapa nytta för sina kunder. Inom specialistområdet Application Management har Know IT uppdrag för bland andra Apoteket och TeliaSonera.

Business & IT Management
Know IT:s verksamhetskonsulter är specialiserade inom de affärsstödjande funktionerna och vet hur man bäst uppnår nyttan med ny teknik och får effekt av IT-investeringarna. Vi erbjuder allt från kravställning, analyser, processutveckling, stöd vid upphandling och systeminföranden till den strategiska styrningen av verksamheten. Våra konsulter har specialistkompetenser inom bland annat IT-organisationer, Human Resource Management och Projekt- och Kvalitetsstyrning. Vi anlitas som strategiska rådgivare eller för att leda och införa verksamhetsförändringar. Inom specialistområdet har Know IT under kvartalet fått uppdrag för bland andra Moderna Försäkringar, Region Gotland, Siemens och Stockholm Läns Landsting.

Information Management
Know IT erbjuder inom Information Management tjänster inom Business Intelligence, Data Warehousing, verksamhetsplanering och dataanalys. Know IT hjälper kunderna att effektivt använda sin egen information för att få fram bättre beslutsunderlag och planera sin verksamhet. Under kvartalet har Know IT bland annat fått uppdrag för Entercard, Landstinget i Östergötland, Lindorff och SAS Institute Norge.


Technology Management
Know IT har experter på ledning och styrning av företag som utvecklar tjänster och produkter med ett stort programvaruinnehåll. Genom att kombinera en djup förståelse för kundens affärssituation med en hög teknikkompetens kan Know IT öka kundens effektivitet och minska ledtider. Inom specialistområdet har Know IT fått uppdrag för bland andra Micronic Mydata, Volvo Group och Volvo Trucks.

Test & Quality Management
Genom att inkludera testarbetet i ett projekt redan i samband med kravhanteringen kan stora kvalitetsvinster erhållas. Systematiskt och strukturerat testarbete leder till ett effektivare arbetssätt med produkter och tjänster som uppfyller beställarnas förväntningar på kvalitet och prestanda. Inom specialistområdet har Know IT under kvartalet bland annat fått uppdrag inom området för Axis Communication, BMW, ICA och Volkswagen.

System Development
Systemutveckling är hjärtat i Know IT:s verksamhet. Genom att ha djup kompetens inom ett flertal metoder och teknikområden kan Know IT bemanna alla roller i ett utvecklingsprojekt, från design och arkitektur till test och installation. Under kvartalet har Know IT bland annat fått uppdrag för ABB Ventyx, Mindark och Rekryteringsmyndigheten.

Web & Collaboration
Vår utgångspunkt är en stor förståelse och engagemang i kundens verksamhet och strategiska plattform. Know IT utvecklar digitala strategier och användarvänliga web och mobila lösningar för de flesta behov för internationella, nationella och lokala kunder. Know IT utvecklar också digitala nykundsprocesser med mycket säkra lösningar baserade på elektroniska signaturer. Know IT är också en av Nordens ledande aktörer inom mobila tjänster med fokus på smarta mobiler och surfplattor. Know IT har också stor kompetens inom redaktionellt arbete, sociala medier och webbanalys. Know IT fokuserar också på att stödja kunder i utmaningen att skapa bättre miljöer för samarbete - effektivisera processer som sparar tid och kostnader. Under kvartalet har Know IT fått uppdrag för bland andra Medborgarskolan, Norsk Rikstoto, Svensk Filmindustri och Visma Advantage.

Kommunikation och varumärke
Tidningen Computer Sweden genomförde nyligen en undersökning där 14 381 personer deltog och 216 olika varumärken bedömdes. Av samtliga svarande var 3 105 IT-konsulter. Know IT rankades som nummer två av IT-konsultbolagen av de svarande IT-konsulterna och på tolfte plats av samtliga svarande.

Under 2011 inleddes ett arbete med att ytterligare stärka Know IT:s varumärke. Det handlade om att se över hela varumärkesplattformen, lyfta fram det som gör bolaget unikt och vilka värden som det tillför kunderna.

Idag erbjuder Know IT konsulttjänster inom IT, verksamhetsutveckling, design och kommunikation. I bolaget finns även managementkonsulter, reklamkreatörer och designers.

Genom att kombinera teknik, information och design skapar Know IT kreativa lösningar som skapar framgång för kunderna.

Förvärv
I december 2011 tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i Jaybis Konsult AB i Uppsala med tillträde i januari 2012. Syftet med förvärvet är att integrera verksamheten med den som redan finns i Uppsala och att därigenom stärka Know IT:s position. Jaybis är specialister inom agil systemutveckling och projektledning samt utbildning inom området. Vi får nu en starkare position på Uppsalamarknaden och inom agil systemutveckling. Totalt erlades 13,8 MSEK kontant. Koncernens kassaflöde påverkades med -8,5 MSEK och goodwill med 7,6 MSEK. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå om resultatet 2012 uppnår vissa nivåer.

Medarbetare
Arbetet med varumärket syftar bland annat till att underlätta rekrytering. Know IT genomför dessutom en rad olika program för att attrahera nya medarbetare. Till exempel genomförs traineeprogram i Bergen och Stockholm samt ett nordiskt traineeprogram inom specialistområdet Web & Collaboration. Vårt specialistområde Information Management genomför under våren ett nordiskt utbildningsprogram tillsammans med IBM riktat till ”young professionells” för att ytterligare stärka oss som leverantör av specialistkonsulter inom beslutsstöd.

Antalet medarbetare i tjänst, omräknat till heltidstjänster, var den 31 mars 2012

1 628 (1 498). Totalt var 1 676 (1 554) personer anställda i koncernen vid första kvartalets slut. Antal medarbetare har under kvartalet ökat med 27 personer varav 14 genom förvärvet av Jaybis Konsult AB.

Medelantalet medarbetare under kvartalet uppgick till 1 624 (1 488).

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod, januari - mars, blev 533,4 (487,7) MSEK, vilket innebär en ökning med 9,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen i Sverige var 371,0 (351,6) MSEK, i Norge 127,9 (100,8) MSEK och i Finland 33,8 (33,9) MSEK.

Omsättningen per anställd för rapportperioden blev 328 (328) KSEK.

Resultat
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick för aktuell rapportperiod till 60,8 (63,1) MSEK.

I Sverige uppgick rörelseresultatet (EBITA) till 43,5 (47,5) MSEK, i Norge 22,1 (17,5) MSEK och i Finland 3,4 (4,9) MSEK.

Rörelsemarginalen, (EBITA), blev 11,4 (12,9) procent.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -6,2 (-6,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 53,0 (54,7) MSEK. Det finansiella nettot uppgick till -1,6 (-2,3) MSEK, förbättringen är framför allt hänförlig till gjorda amorteringar av räntebärande lån i bank.

Resultat efter skatt uppgick för rapportperioden till 37,6 (40,1) MSEK. Årets skatt uppgår till -15,4 (-14,6) MSEK, varav aktuell skatt -14,1 (-12,7) MSEK.

Vinst per aktie för rapportperioden blev 2,12 (2,34) SEK.

Segment
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod var för segmentet Sverige 371,0 (351,6) MSEK och för segmentet Övriga Norden 161,8 (134,7) MSEK. För segmentet Sverige uppgick resultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA), för aktuell rapportperiod till 43,5 (47,5) MSEK med en rörelsemarginal på 11,7 (13,5) procent. För segmentet Övriga Norden uppgick resultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) till 25,6 (22,4) MSEK med en rörelsemarginal på 15,8 (16,6) procent.

Finansiell ställning
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 31 mars 2012 uppgick till 131,5 (141,7) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande skulder per 31 mars 2012 till 250,1 (296,0) MSEK. Däri ingår lån i bank med 109,0 (150,8) MSEK, utnyttjat checkkredit med 45,1 (0,0) MSEK av beviljade checkkrediter uppgående till 107,5 (82,5) MSEK, finansiell leasing med 19,6 (19,4) MSEK och bedömda skulder för de avtalade framtida förvärven av minoriteter i framför allt Reaktorkoncernen med 76,4 (125,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för rapportperioden till -11,1 (-6,4) MSEK.

Investeringsverksamheten, köpeskillingar och köp av inventarier, har påverkat periodens kassaflödet med -22,1 (-3,4) MSEK medan finansieringsverksamheten, upptagande av förvärvslån, utnyttjande av checkkrediter och amorteringar, har påverkat periodens kassaflöde med 37,2 (-8,0) MSEK.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar uppgår till 955,6 (949,8) MSEK, varav goodwill 885,6 (856,4) MSEK och övriga immateriella tillgångar 70,0 (93,4) MSEK.

Det egna kapitalet har ökat till 851,9 (752,7) MSEK.

Soliditeten uppgick till 53,5 (49,6) procent per 31 mars 2012.

Moderbolaget
Resultatet före finansiella poster uppgick för rapportperioden till -8,7 (-8,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick för rapportperioden till -10,4 (-9,6) MSEK.  

Det egna kapitalet per den 31 mars 2012 var 560,6 (542,2) MSEK och obeskattade reserver var 45,6 (40,9) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (20,0) MSEK. Moderbolaget har utnyttjat 45,1 (0,0) MSEK av en beviljad checkkredit på 100,0 (75,0) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande lån inklusive utnyttjad checkkredit till 146,9 (146,4) MSEK varav 89,8 (131,4) MSEK upptagna i norska kronor och Euro i syfte att begränsa valutaexponeringen som uppkommit genom förvärven i Norge respektive Finland.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allmänt består Know IT:s väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prisrisker, kreditrisker och valutarisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Know IT:s årsredovisning för 2011.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen.

Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen

RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Från och med 1 januari 2012 nettoredovisas omsättningen på underkonsultavtal, där Know IT är agent, då omfattningen nu blivit materiell. Detta har påverkat omsättningen under första kvartalet 2012 med -16,1 MSEK och rörelsemarginalen med +0,3 procentenheter. Jämförelsetalen för 2011 avseende omsättning och rörelsemarginal har justerats enligt följande: Omsättning för första kvartalet 2011 med -12,4 MSEK och rörelsemarginalen med +0,3 procentenheter, för andra kvartalet 2011 med -14,7 MSEK respektive +0,3 procentenheter, för tredje kvartalet 2011 med -17,0 MSEK respektive +0,4 procentenheter och för fjärde kvartalet 2011 med -15,7 MSEK respektive +0,4 procentenheter samt för helår 2011 med -59,8 MSEK respektive +0,3 procentenheter.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2011.

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Utblick
Orderläget för de kommande sex månaderna är lika bra som vid motsvarande tidpunkter 2010 och 2011. Marknadsutvecklingen är dock fortsatt svårbedömd. Priset för konsulttjänster är stabilt. Know IT har med ett stort antal ramavtal, god spridning i branschsegment och geografier, goda förutsättningar för en fortsatt positiv omsättnings- och resultatutveckling. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

I bokslutskommunikén januari - december 2011 lämnades följande utblick:

Orderläget för de kommande sex månaderna ser fortsatt bra ut. Marknadsutvecklingen är dock svårbedömd. Priset för konsulttjänster är stabilt. Know IT har med ett stort antal ramavtal, god spridning i branschsegment och geografier, goda förutsättningar för en fortsatt positiv omsättnings- och resultatutveckling. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

Kommande informationstillfällen
20 juli       2012     delårsrapport jan-juni 2012
23 okt       2012     delårsrapport jan-sept 2012
8 feb         2013     bokslutskommuniké

Stockholm den 25 april 2012

Per Wallentin                                                             
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte granskats av Know IT:s revisorer.

Informationen är sådan som Know IT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 25 april 2012.

Adress och kontaktuppgifter
Know IT AB, (org.nr. 556391-0354)
Box 3383, 103 68 Stockholm
Besök: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10
knowit.se

För mer information kontakta
Per Wallentin, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-7006600
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-7006600

Know IT AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar