Delårsrapport januari-juni 2014

God utveckling i Sverige
Fortsatt tillväxt inom offentlig sektor
Ökat resultat och marginal på halvåret

JANUARI – JUNI 2014
NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE TILL 1 045,5 (1 018,8) MSEK
EBITA-RESULTATET ÖKADE TILL 59,6 (55,6) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 31,4 (28,3) MSEK
RESULTAT PER AKTIE ÖKADE TILL 1,62 (1,52) SEK
EBITA-MARGINALEN ÖKADE TILL 5,7 (5,5) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 36,2 (44,5) MSEK
LIKVIDA MEDEL PER DEN 30 JUNI UPPGICK TILL 62,3 (83,0) MSEK

A P R I L – JUNI 2014
NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE TILL 512,7 (511,3) MSEK
EBITA-RESULTATET UPPGICK TILL 18,2 (23,2) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT UPPGICK TILL 5,4 (9,4) MSEK
RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 0,24 (0,49) SEK
EBITA-MARGINALEN UPPGICK TILL 3,5 (4,5) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 25,8 (67,0) MSEK


Efterfrågan har varit i nivå med tidigare kvartal, och uppvisar skillnader mellan olika geografiska områden och erbjudanden. I Sverige och Norge har efterfrågan varit stabil under 2014. Den finländska marknaden är däremot svag med prispress och hård konkurrens.

Resultat, omsättning och marginal för det första halvåret 2014 ökade något jämfört med samma period föregående år. Utkomsten av det andra kvartalet var något svagare jämfört med 2013 och påverkades av färre tillgängliga arbetstimmar och av en utmanande finländsk marknad.

Effektiv utveckling
De senaste årens åtgärder i Sverige, framför allt i Göteborg och Malmö, har under 2014 gett ett mycket gott resultat.

Vår växande verksamhet inom design, webb och portallösningar tar marknadsandelar. Inom området konkurrerar vi nu med renodlade kommunikationsbyråer. Vi har kompetens inom såväl teknik som design och marknadsföring, vilket gör oss till en attraktiv leverantör till kundens marknads- och informationsavdelning.

Vi har satsat på våra erbjudanden inom managementkonsulting med framgång. Dagens verksamhetsutveckling är nära sammanlänkad med teknikfrågor. Det är vår förmåga att kombinera dessa kompetenser som skiljer oss från andra konsultbolag.

Vårt sätt att satsa på de verksamheter som har en positiv trend, i kombination med att snabbt genomföra åtgärder där efterfrågan är svag, är ett effektivt sätt att stärka Knowit.

Åtgärder i Finland
Utmaningen ligger som tidigare framför allt i Finland, där marknaden är fortsatt svag. Under 2014 belastar verksamheten koncernen med ett negativt resultat på drygt fyra miljoner kronor. De åtgärder vi har vidtagit är bland annat att ersätta delar av ledningen, ta bort övertalighet, vara offensiv i vår försäljning samt utveckla vår kompetens inom vissa områden. Vi arbetar också hårt med att bredda vår kundbas och glädjande är att vi tagit ett par för oss viktiga affärer inom den offentliga sektorn, bland annat för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Starkt arbetsgivarmärke
Universums undersökning bland it-studenter i Finland, Norge och Sverige om Nordens mest populära arbetsplats placerade Knowit bland de mest attraktiva bolagen. Knowit är känt som en bra arbetsplats som ger varje medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en miljö med hög kompetens och stimulerande uppdrag.

Vi har specialister inom it, inom design och digital som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och webblösningar, samt managementkonsulter. Vi har en unik miljö där människor och företag utvecklas och snabbt anpassar sig till förändringar. Det tillsammans med en stark position på våra viktiga marknader, Sverige och Norge, gör att jag är övertygad om en fortsatt framgång för Knowit.

Per Wallentin,
verkställande direktör och koncernchef

Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-746 630,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB (publ), 08-700 66 00

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, Tyskland och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar