Delårsrapport januari-mars 2017

Report this content

Fördubblat resultat

Ökad marginal och omsättning

Stark rekrytering i kvartalet

NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 18,2 PROCENT TILL 704,9 (596,6) MSEK
EBITA-RESULTATET ÖKADE MED 99 ,8 PROCENT TILL 82,1 (41,1) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 62,2 (27,1) MSEK
RESULTAT PER AKTIE ÖKADE TILL 3,17 (1,37) SEK
EBITA-MARGINALEN ÖKADE TILL 11,6 (6,9) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ÖKADE TILL 39,1 (5,7) MSEK

FORTSATT POSITIV UTVECKLING

Den goda utvecklingen för Knowit fortsätter. Vi inleder 2017 lika starkt som vi avslutade 2016 och förbättrar resultat och omsättning inom alla våra tre affärsområden, samtidigt som vi växer med fler medarbetare.

Vi är väl positionerade mot företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda. För att lyckas i den snabba omvälvningen krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster, såväl för oss som för våra kunder.

TRE STARKA AFFÄRSOMRÅDEN
Vi fortsätter att utveckla våra affärer i tre affärsområden som gemensamt erbjuder våra kunder lösningar och projekt med högt värde. För mig är det viktigt att vi håller fortsatt bra tempo att utveckla nya relevanta kunderbjudanden, säkerställa högt resursutnyttjande och att hålla igång effektiviteten i vår organisation.

Inom affärsområdet Experience har vi haft en fortsatt god resultatutveckling med ökad omsättning och resultat. Det är ett långsiktigt säljarbete i kombination med effektiviseringar under tidigare år som ligger bakom framgången.

Vårt affärsområde för managementkonsulter Insight går fortsatt bra med ökad omsättning och resultat. Vi har nu inlett nästa steg med investeringar i rekrytering. Det är viktigt, då vi ser en ökad efterfrågan på managementkonsulter med förståelse för den tekniska utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande.

Inom vårt största affärsområde Solutions, där vi har ökat antalet konsulter, har vi också en stark utveckling med högre omsättning och resultat. Marknaden efterfrågar konsulter med förståelse för kundernas verksamhet och med teknikkompetens i framkant. Detta i kombination med vår höga effektivitet i allt från försäljning till leverans ligger bakom den positiva utvecklingen.

FLER BÖRJAR JOBBA PÅ KNOWIT
Ett konsultföretags viktigaste konkurrensmedel är sina kompetenta och professionella medarbetare. På Knowit får konsulterna möjlighet att identifiera och utveckla nya erbjudanden på en snabb och föränderliga marknad. Vi attraherar medarbetare som gillar att ta egna initiativ och att tillsammans med kunder se nya lösningar.

Det är ett stort intresse för att jobba på Knowit. Under kvartalet har vi ökat antalet medarbetare med 62 personer.

ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
Digitaliseringen i samhället går fort och skapar nya värden. Rätt använd bidrar tekniken till en bättre miljö, ökad kontakt mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt för mig att vårt arbete bidrar till ett bättre samhälle. Därför har vi antagit visionen att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

VI BLICKAR FRAMÅT
När det går bra är det viktigt att se framåt. För oss gäller det nu att fortsätta hjälpa våra kunder att utvecklas i en allt mer snabbrörlig omvärld. Genom att vi besitter en hög strategisk förmåga, stor teknisk kompetens och ett kreativt tänkande skapar vi unika värden för kunder, medarbetare och aktieägare – liksom för samhället i stort.

Per Wallentin
verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdeppersmarknaden. Denna rapport lämnades för offentliggörande klockan 08.30 den 25 april 2017.

Per Wallentin, koncernchef och vd,
Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, IRO, Knowit AB (publ),
08-700 66 00 eller 0730-746 630,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB
(publ), 08-700 66 00

Knowit är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions.
Det är förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och kommunikation samt managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för
kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1 900 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt
en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar