Fortsatt lönsam tillväxt

Report this content

För Knowits tre affärsområden är efterfrågan generellt sett mycket god inom alla verksamheter och geografiska marknader. Under halvåret 2019 har Knowit visat fortsatt lönsam tillväxt, i synnerhet på den norska marknaden.

Knowit ökade omsättningen med 10,3 procent till 1 718,3 (1 558,2) MSEK för halvåret. EBITA-resultatet ökade med 4,4 procent till 165,7 (158,7) MSEK. Marginalen uppgick till 9,6 (10,2) procent.

Knowits tre affärsområden Experience, Insight och Solutions kompletterar varandra och bidrar till allt fler gemensamma affärer och uppdrag.

- En stor utmaning för våra kunder är att skapa en kultur som främjar digital utveckling och innovation där gamla arbetssätt utmanas av nya sätt att arbeta. Andra viktiga områden där vi kan stötta våra kunder är i användningen av stora datamängder, avancerad analys och artificiell intelligens. Det är alla områden där Knowit har starka kunderbjudanden, säger Per Wallentin.

Knowit är en av de populäraste arbetsplatserna bland yngre professionella, vilket återspeglas i Universums årliga ranking av nordiska arbetsgivare. Nettorekryteringen fortsatte i en kontrollerad takt under halvåret.

- Som tidigare fortsätter vi att sträva efter organisk tillväxt genom rekrytering. Vi har ett mycket starkt arbetsgivarmärke, en attraktiv företagskultur och tre affärsområden som fortsätter att attrahera nya kollegor, säger Per Wallentin 

För detaljerad information om utfallet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

För mer information, kontakta
Per Wallentin, Koncernchef, 073-074 68 60 eller per.wallentin@knowit.se

Elisabet Jarnbring, tf CFO, 070-233 70 92 eller elisabet.jarnbring@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Patrik Syrén, IRO, 073-0746630 eller patrik.syren@knowit.se

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 300 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar: