Fortsatt tillväxt i ny struktur

Report this content

Knowit levererar en ökad omsättning med ett stabilt resultat, samtidigt som kvartalet har präglats av att integrera verksamheten från Cybercom. Knowit ökar netto omsättningen i kvartalet till 1 190,9 (661,4) MSEK och levererar ett EBITA-resultat, justerat för engångskostnader kopplade till förvärv,  på 105,4 (58,5) MSEK. Parallellt med integrationsarbetet har ett stort fokus lagts på försäljning, och rekrytering av nya medarbetare.

Marknadsaktiviteten var hög under kvartalet, med en god underliggande efterfrågan och en positiv nettorekrytering. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden efter pandemin har påverkat personalomsättningen, men innebär också möjligheter att rekrytera nya medarbetare för befintliga och nya kunduppdrag.

Solutions är det affärsområde som berörts mest av integrationsarbetet. Det är därför glädjande att de två stora marknaderna, Sverige och Norge, uppvisar en särskilt positiv utveckling med god omsättningstillväxt i kvartalet.

Affärsområde Experience har under kvartalet slutfört integrationen av Creuna, som förvärvades i december 2020. Experience ökade omsättningen under kvartalet, med en god orderingång, medan resultatet har påverkats av högre personalomsättning och ett behov av att nyrekrytera.

Connectivity, Knowits nya affärsområde efter förvärvet av Cybercom, har mottagits väl av såväl kunder som medarbetare.  En hög aktivitet, med ett antal stora uppdrag inom tech- och telekomsektorn samt inom fordonsindustrin skapar goda möjligheter framåt.

För managementkonsultverkamheten i affärsområde Insight fortsätter den positiva utvecklingen med bättre resultat och högre marginal. Säkerhetsområdet utmärker sig fortsatt med en mycket god efterfrågan.

  • När jag summerar kvartalet kan jag konstatera att vi både lyckats att hålla fokus på affären och samtidigt genomfört ett stort integrationsarbete. Det visar att Knowit är en aktör som kan fortsätta ta marknadsandelar på ett hållbart sätt. Det gör mig stolt och skapar framtidstro, säger koncernchef Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för tredje kvartalet hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten för januari - september 2021 den 22 oktober 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q3-2021

Telefonnummer till konferensen

SE och övriga EU-länder: +46856642695
NO: +47 23500243 PIN: 77918716#
UK: +443333009270
US: +16467224957

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på: https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Denna informationen är sådan som Knowit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Per Wallenting försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl 07.30 CET.

För mer information, kontakta:

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02, eller marie.bjorklund@knowit.se

Per Wallentin, CEO koncernchef, 073 0746860, eller per.wallentin@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.
Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar: