Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Report this content

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels senast måndagen den 22 april 2013 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget,

antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast fredagen den 19 april 2013, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                   Godkännande av dagordning.

4.                   Val av en eller två justeringsmän.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.                   Anförande av verkställande direktören.

8.                   Beslut om:

a)                   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)                   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c)                   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.                   Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.                 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.                 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.

12.                 Beslut om valberedning inför årsstämma 2014.

13.                 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14.                 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

15.                 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier.

16.                 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 30 april 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske måndagen den 6 maj 2013.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande, Frank Larsson, Handelsbanken fonder, Björn Franzon, Swedbank Robur fonder och valberedningens ordförande Mats Gustafsson, Lannebo Fonder.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju och ingen suppleant;

att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 330 000 kronor, fördelat med 370 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter och att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Mats Olsson, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson, Ben Wrede och Cecilia Lager. Nyval föreslås av Jon Risfelt. Jon Risfelt är styrelseledamot i de noterade bolagen Ortivus AB och Bilia AB samt styrelseledamot i Vanna AB, Braganza AS (Norge) och styrelseledamot och ordförande i Braganza ASs svenska dotterbolag Ticket Business Travel AB. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

att omval av sker av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2014, med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor

att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2014 skall bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2013 samt styrelsens ordförande, som skall kalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2013. Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2014 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor och styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa utses. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen skall villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de skall vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer. Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

Syftet med bemyndigandet är att kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv av företag eller verksamhet.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om avyttring. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning. Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

-------------

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.knowit.se, senast från och med tisdagen den 4 april 2013. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 17 692 722.

Stockholm i mars 2013

Knowit AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar