Ökad omsättning och bibehållet resultat

Report this content

För tredje kvartalet 2019 ökar Knowit omsättningen och bibehåller vinsten. Nettomsättningen ökade med 7,2 procent 708,6 MSEK. EBITA-resultatet uppgick procent till 56,3 MSEK och EBITA-marginalen till 7,9 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och ökade till 122,1 MSEK.

Knowits affärsområde Solutions har en positiv utveckling på en fortsatt god marknad, med högre omsättning, resultat och marginal. Affärsområde Experience ökade omsättningen, även om marginalen inte haft lika god utveckling. Inom affärsområde Insight har Knowit mött en mer avvaktande marknad efter sommaren, samtidigt som omfattningen i ett par större kundprojekt hastigt och oväntat minskats. Det har inneburit en lägre beläggning och därmed en lägre omsättning, resultat och marginal för affärsområdet.

Knowit har en fortsatt positiv tillväxt och har i kvartalet nettorekryterat drygt 100 nya medarbetare, främst inom affärsområde Solutions.

- På det hela taget har jag en fortsatt stark tro på vår förmåga att fortsätta växa med god lönsamhet, säger vd Per Wallentin

För niomånadersperioden ökade nettoomsättningen med 9,4 procent till 2 426,9 MSEK. EBITA-resultatet ökade med 3,3 procent till 222,0 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9,1 procent. Kassaflödet ökade till 190,9 MSEK.

- Vi fortsätter att stärka vår position som en viktig partner i våra kunders digitala transformation, och har under kvartalet levererat flera innovativa lösningar som bidrar till vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle. Jag känner mig stolt över att Knowit kan bidra till verklig samhällsnytta och tror också att detta än viktig förklaring till att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Per Wallentin. 

För detaljerad information om utfallet för första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta
Per Wallentin, Koncernchef, 073-074 68 60 eller per.wallentin@knowit.se

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Patrik Syrén, IRO, 073-0746630 eller patrik.syren@knowit.se
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.