Rättelse pressmeddelande avseende delårsrapport 15 juli 2020 kl 08.30.

Report this content

Rättelsen avser felaktig information om EBITA-resultat och EBITA-marginal för kvartal 2 i pressmeddelandet. Korrekt EBITA-resultat april -juni 2020 är 72,7 MSEK och EBITA-marginal 8,5 procent. I den bifogade delårsrapporten är informationen korrekt.

Ökad omsättning och stabil finansiell ställning
Knowit ökar omsättningen, förbättrar resultatet och marginalen för det andra kvartalet 2020, trots att marknaden och samhället påverkats av omfattande åtgärder med anledning av covid-19. Omsättning för det andra kvartalet ökade till 857,6 (844,6) msek, resultatet ökade till 72,7 (65,3) msek och marginalen ökade till 8,5 (7,7) procent.

Det största affärsområdet Solutions har haft en stark utveckling och förbättrat såväl resultat, som omsättning och marginal. Experience ökar resultat och marginal medan Insight har fortsatta utmaningar som förstärkts av covid-19.

  • Resultat och marginal har påverkats positivt av de statliga stöd vi tagit del av. Den ökade omsättningen är dock inte påverkad av några stöd utan vi växer av egen kraft tack vare ett starkt erbjudande som är fortsatt attraktivt för våra kunder, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.
     

Knowits största affärsområde Solutions fortsätter att visa en stark utveckling med hög beläggning och leveranskapacitet. Inom affärsområdet Experience har utvecklingen varit positiv och som en följd av högre effektivitet levererar Experience både bättre resultat och marginal jämfört med motsvarande perioder föregående år. Knowits minsta affärsområde Insight har fortsatta utmaningar under både kvartal och halvår. Den kraftiga inbromsningen i efterfrågan under våren har drabbat Insight hårt.

  • Covid-19 har medfört stora uppoffringar för många i samhället. Med digital teknik kan vi mildra dessa effekter. Nya beteendemönster växer fram som en följd av pandemin och efterfrågan på digitaliseringstjänster kommer sannolikt att öka till följd av de nya förutsättningarna, säger Per Wallentin.
  • Utvecklingen av covid-19 har inneburit att vi har ställt om våra arbetssätt. Sedan andra halvan av mars månad har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med distansarbete, reserestriktioner, digitala möten och avbokade kundevent. Vårt största affärsområde Solutions affärsmodell har visat sig fungera speciellt väl under dessa förutsättningar, avslutar Per Wallentin.

De statliga stödåtgärderna har påverkat resultat och marginal positivt, i synnerhet lägre arbetsgivaravgifter. Knowit anpassar löpande sin organisation till de nya förutsättningarna och följer utvecklingen dagligen för att snabbt kunna vidta åtgärder där det behövs.

För detaljerad information om resultatet för det andra kvartalet hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.30 CEST.

För mer information, kontakta:

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02, eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit ABpubl är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 300 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se