Koll kräver läkemedelsrevision i kommunerna - stora skillnader i vårdkvalitet mellan kommunerna

I hälften av landets kommuner får 30 % av de äldre över 80 år olämpliga läkemedel. I många kommuner får dessutom en majoritet av de över 80 år fler än tio olika läkemedel. Variationerna är stora över landet vilket visar på uppenbara brister i vårdkvaliteten.

Koll på läkemedel som är ett samarbete mellan Apoteket AB, Sveriges Pensionärsförbund, SPF och Pensionärernas riksorganisation, PRO, kräver att förskrivningen av olämpliga läkemedel hos äldre halveras under 2012 och på sikt stoppas. Ett viktigt steg på vägen är att granska och öppet redovisa hur läkemedelanvändningen ser ut på äldreboenden i kommunerna. Därefter behöver kommunerna ta fram handlingsplaner för hur problemen ska rättas till. I ett första steg kräver nu Koll på läkemedel, i anslutning till ett seminarium i Almedalen om vilket ansvar kommunerna har för äldres läkemedelsanvändning, en granskning av landets kommuner.

- Vi kräver att läkemedelsrevisioner snarast inleds i de kommuner där det finns störst brister i behandlingen av de äldre, säger Sten Boström på PRO. En förbättrad läkemedelsbehandling av äldre bör vara en angelägenhet för alla kommuner.

Läkemedel som klassats som olämpliga innebär att den äldre patienten löper en hög risk att drabbas av biverkningar. Läkemedlen ska enligt Socialstyrelsen bara användas om det finns särskilda behov och om nyttan är större än riskerna.

KOLL på läkemedel har utvecklat flera nyckeltal för att värdera kvaliteten på den vård och behandling som ges till äldre runt om i landet. KOLL bevakar andelen äldre över 80 år som får olämpliga läkemedel, samt andelen som får tio eller fler läkemedel. KOLL har också jämfört kostnaderna för hemtjänst inom kommunerna. Det finns stora variationer i landets kommuner, som sammantaget pekar i en och samma riktning; Kvaliteten på vård och behandling av äldre avgörs av i vilken del av landet människor bor.

- Det är oacceptabelt att äldres läkemedelsbehandling och därmed vårdkvaliteten ska avgöras av var man bor, säger Lars Nilsson, SPF. Här har kommunerna ett ansvar för sina medborgare och det finns dessutom stora möjligheter för kommunerna att spara pengar.

Detta vill Koll på Läkemedel uppnå:

  • Halvera andelen av äldre över 80 år som behandlas med olämpliga läkemedel
  • Varje äldre patient ska få en läkare med totalansvar för all medicinering, en dirigent
  • Bättre dokumentation av de läkemedel som ordineras till äldre
  • Årliga läkemedelsgenomgångar för äldre som behandlas för flera sjukdomar.

Bilaga: Lista med nyckeltal över andelen äldre 80 + med tio eller fler läkemedel 2010 och 2011, samt andelen olämpliga läkemedel (läkemedel som Socialstyrelsen anser ”bör undvikas” vid behandling av äldre) som hämtades ut från apotek under 2010 och 2011, nedbrutet på kommuner och län i Sverige.

Mer information om Koll på Läkemedel finns på: www.kollpalakemedel.se

För mer information:

SPF
Lars Nilsson

08-778 22 37
Mobil: 072-509 50 30
lars.nilsson@spfpension.se

Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Sten Boström
Tel. 08-701 67 15 
Mobil: 073-330 60 72
sten.bostrom@pro.se

Apoteket AB
Karin Söderberg
Tel. 010-447 52 37
karin.soderberg@apoteketfarmaci.se