Förslag till kodförändringar lämnas för öppen remiss

Report this content

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar regler för ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport mot bakgrund av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet, för öppen remiss fram till och med den 6 november 2019.

Den gällande bolagsstyrningskoden (”Koden”) trädde i kraft den 1 december 2016. Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan den senaste revisionen har Kollegiet under 2018 och 2019 genomfört fem rundabordssamtal med kodanvändare för att identifiera behov av regelförändringar. Den övergripande slutsatsen från samtalen var att Koden i huvudsak fungerar bra, och att några större förändringar inte erfordras, men att det finns skäl att se över detaljer i Koden. Utformningen av reglerna för valberedningarna har varit föremål för diskussion, liksom styrelsen roll i bolagens hantering av hållbarhetsfrågor.

Ett ytterligare skäl för en översyn är EU-direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet. Vid implementeringen av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet överlämnade lagstiftaren till självregleringen att överväga komplettering av lagreglerna om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. Som Kollegiet meddelande den 5 juni 2019 har Kollegiet initierat ett arbete med en ny rekommendation om ersättningar i noterade företag i syfte att samla relevanta regler och praxis i en sammanhållen rekommendation. Kollegiet har dock valt att i ett första steg inarbeta relevanta ersättningsregler i Koden. Arbetet med rekommendationen fortsätter och beräknas offentliggöras under 2020.

Som underlag för remissarbetet finns Kollegiets förslag till ändringar i Koden (ändringsmarkerad jämfört med nu gällande kod) samt ett separat dokument där de föreslagna ändringarna motiveras var för sig. Dokumenten finns tillgängliga på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Synpunkter skickas per e-post till info@bolagsstyrning.se eller per post till Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Väpnargatan 8, 6 tr, 114 51 Stockholm, och ska ha inkommit senast den 6 november 2019 för att kunna beaktas i det fortsatta arbetet. Remissvaren kommer att publiceras på Kollegiets webbplats.

Efter remisstidens slut kommer Kollegiet att på grundval av inkomna svar och andra synpunkter som framkommit i den allmänna debatten fastställa den slutligt reviderade koden. Ambitionen är att förändringarna ska kunna träda i kraft från och med den 1 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, tfn. 076-770 37 47, eller Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar