Förslag till reviderade takeover-regler

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017. 

Huvudpunkterna i förslaget:

  • Indirekta förvärv - om budgivaren förvärvar kontrollen över ett holdingbolag som i sin tur äger aktier i målbolaget kommer villkoren i det indirekta förvärvet att behöva beaktas vid fastställande av lägsta tillåtna budpris. Budgivaren blir skyldig att offentliggöra hur köpeskillingen allokerats.
  • Betalning av budvederlaget - förutsättningarna för att få lämna ett offentligt erbjudande skärps. Eventuella myndighetstillstånd som behövs för att budgivaren ska kunna utbetala budvederlaget måste ha erhållits redan när budet offentliggörs.
  • Allmän uppdatering - bl.a. erinras om att Aktiemarknadsnämnden, om det bedöms vara påkallat, kan lämna anvisningar om hur parterna i en budstrid bör agera.
  • Sanktionsavgift - den högsta sanktionsavgiften för överträdelse av reglerna höjs till 500 miljoner kronor.

Kollegiet har överlämnat sitt förslag till reviderade regler till Nasdaq Stockholm och NGM. De reviderade reglerna förväntas träda i kraft den 1 november 2017. Kollegiet kommer också att, med ikraftträdande samtidigt som börsernas takeover-regler, utfärda en reviderad version av takeover-reglerna för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler kommer liksom tidigare att vara i allt väsentligt likalydande med börsernas takeover-regler.

Förslaget till nya regler har utarbetats av den arbetsgrupp som tillsattes av Kollegiet i februari 2017. Arbetet har bedrivits i nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp. Den senaste tiden har frågor kopplade till reglerna om maximal acceptfrist vid fördjupad konkurrensprövning aktualiserats. Dessa frågor har inte kunnat beaktas inom ramen för denna översyn. De kommer att tas upp i nästa översyn.

De fullständiga förslagen till reviderade takeover-regler finns tillgängliga på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Frågor besvaras av:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Prenumerera

Dokument & länkar