Förslag till reviderade takeover-regler

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler. Ändringsförslaget innebär att nya förfaranderegler införs vid myndighetstillståndsprövning som tar mycket lång tid. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Huvudpunkterna i förslaget till reviderade regler:

  • Nya procedurregler vid fördjupad myndighetsprövning – budgivaren åläggs att så snart som möjligt återkalla erbjudandet eller söka dispens hos Aktiemarknadsnämnden om det står klart att erforderliga tillstånd inte kommer att ha erhållits inom den maximala acceptfristen om nio månader.
  • Rätt att återkomma med ett förnyat erbjudande - en budgivare som återkallat sitt erbjudande med anledning av reglerna om maximal acceptfrist och som därefter erhåller erforderliga tillstånd ges möjlighet att återkomma med ett förnyat erbjudande utan hinder av den generella regeln att ett nytt erbjudande får lämnas tidigast 12 månader efter det föregående.

Kollegiet har överlämnat sitt förslag till reviderade regler till Nasdaq Stockholm och NGM. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2018. Kollegiet kommer också att, med ikraftträdande samtidigt som börsernas takeover-regler, utfärda en reviderad version av takeover-reglerna för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler kommer liksom tidigare att vara i allt väsentligt likalydande med börsernas takeover-regler.

Förslaget till nya regler har utarbetats av den arbetsgrupp som tillsattes av Kollegiet i februari 2017. Arbetet har bedrivits i nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp.

De fullständiga förslagen till reviderade takeover-regler finns tillgängliga på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Frågor besvaras av:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-770 37 47

Kollegiet ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bildad av ett antal näringslivsorganisationer för att skapa en samlad struktur för näringslivets självreglering inom detta område. Övriga sakorgan är Aktiemarknadsnämnden och Rådet för finansiell rapportering.

Prenumerera

Dokument & länkar