Kollegiet påbörjar översyn av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i samråd med Nasdaq Stockholm beslutat att inleda en ordinarie översyn av de s.k. takeover-reglerna, som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

”Takeover-reglerna håller redan mycket hög klass. Utvecklingen på marknaden är dock snabb och Nasdaq Stockholm och Kollegiet har funnit att det är lämpligt att reglerna ses över med viss regelbundenhet även om inga större ändringar förutses”, säger Kollegiets verkställande ledamot Björn Kristiansson.

Kollegiet har tillkallat Aktiemarknadsnämndens direktör, adj. professorn Rolf Skog, som utredare, att bistås av advokaten Erik Sjöman, samt Björn Kristiansson och Tobias Hultén från Kollegiet. Liksom vid tidigare arbete med takeover-reglerna avses arbetet bedrivas i nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp. Arbetet kommer att utföras under år 2017.

De nu gällande takeover-reglerna reviderades senast under år 2014, genom Kollegiets försorg. Regeländringar trädde i kraft i två omgångar, den senaste den 1 februari 2015. Takeover-reglerna gäller på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och på NGM Equity. Motsvarande regler, utfärdade av Kollegiet, gäller även för First North, Nordic MTF och AktieTorget.

Inom ramen för 2017 års översyn kommer Kollegiet att överväga om konkurrerande bud med skilda tidplaner och andra händelser i samband med de senaste årens uppköpserbjudanden ger anledning att förändra regelverket. Detsamma gäller de nya marknadsmissbruksregler som började gälla i juli 2016, liksom det på sedvanligt sätt bör övervägas om det finns något i Aktiemarknadsnämndens senaste praxis som bör inarbetas i reglerna.

Eventuella synpunkter inför översynen kan lämnas till nedan angivna kontaktpersoner.

Frågor besvaras av:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78
Rolf Skog, rolfskog@telia.com, 0708-17 96 54

Prenumerera

Dokument & länkar