Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka efter årets bolagsstämmor

 • Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har sedan årsskiftet ökat med 2,7 procentenheter till 31,6 procent.

 • De stora bolagen har redan överskridit den av Kollegiet uppsatta ambitionsnivån om minst ca 35 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2017.

 • Enligt EU:s beräkningsmodell ökade andelen kvinnor med 2,2 procentenheter till 34,0 procent.

 • Bland nyvalda styrelseledamöter råder för andra året i stort sett jämn könsfördelning.

Bolagsstyrningskoden föreskriver sedan den infördes att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser.  

Kollegiets ambitionsnivå  

Kollegiets utgångspunkt är att endast svenska, inte utländska, aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) ska omfattas, eftersom det är dessa bolag som ska följa svensk bolagsrätt.

Uppföljning av Kollegiets ambitionsnivåer:

 1. Minst ca 40 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2020. Omfattar samtliga stämmovalda styrelseledamöter (dvs. inklusive de verkställande direktörer som är invalda i styrelsen, men exklusive arbetstagarledamöter) i samtliga svenska börsbolag. Den 10 juni 2016 uppgick andelen kvinnor till 31,6 procent, jämfört med 28,9 procent den 31 december 2015, dvs. en ökning med 2,7 procentenheter.
 2. Minst ca 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Large Cap-bolag. Den 10 juni 2016 uppgick andelen kvinnor till 36,2 procent, jämfört med 32,9 procent den 31 december 2015, dvs. en ökning med 3,3 procentenheter.
 3. Minst ca 30 procents andel för respektive kön i mindre bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Mid och Small Cap-bolag samt svenska bolag på NGM Equity. Den 10 juni 2016 uppgick andelen kvinnor till 29,5 procent, jämfört med 27,3 procent den 31 december 2015, procent, dvs. en ökning med 2,2 procentenheter.

EU-kommissionen  

EU-kommissionen har den 14 november 2012 offentliggjort ett utkast till direktiv beträffande könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna (COM [2012] 614 final), vars beräkningsmodell används runtom i Europa. Förslaget innebär följande.

 • Samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad omfattas, med undantag för s.k. SMEs (små och medelstora företag), dvs. koncerner med maximalt 250 anställda, och en årlig omsättning understigande 50 miljoner €, eller en balansomslutning understigande 43 miljoner € (varvid endast en av trösklarna omsättning eller balansomslutning behöver understigas). Den 10 juni 2016 var 68 svenska börsbolag att anse som SMEs.
 • Beräkningen ska avse samtliga styrelseledamöter som inte samtidigt ingår i företagsledningen (s.k. non-executives) och de verkställande direktörer som samtidigt är invalda i ett börsbolags styrelse exkluderas därför.
 • Arbetstagarledamöter omfattas explicit av direktivförslaget.

Den 10 juni 2016 såg könsfördelningen med EU-kommissionens beräkningssätt ut enligt följande:

 • Andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser uppgick till 34,0 procent, jämfört med 31,8 procent per den 31 december 2015, dvs. en ökning med 2,2 procentenheter.
 • I de svenska Large Cap-bolagens styrelser var andelen kvinnor 35,9 procent, jämfört med 33,4 procent per den 31 december 2015, dvs. en ökning med 2,5 procentenheter.

Arbetstagarledamöter  

 • Arbetstagarorganisationerna utser arbetstagarledamöterna. Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna i samtliga svenska börsbolag uppgick den 10 juni 2016 till 30,1 procent, jämfört med 30,0 procent den 31 december 2015, dvs. en ökning med 0,1 procentenheter.

Kollegiet låter SIS Ägarservice ta fram grundstatistik som finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se och som kan användas av den som önskar för att ge ett rättvisande underlag för beräkningen av könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser.

Kollegiet genomför beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna två gånger per år – inför och efter respektive stämmosäsong. Den senaste offentliggjorda statistiken redovisade könsfördelningen per den 31 december 2015.

Ytterligare information

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Kollegiet för svensk bolagsstyrning  |  Väpnargatan 8, 6 tr  |  114 51 Stockholm  | 

Telefon +46 8 508 822 73  |  info@bolagsstyrning.se  |  www.bolagsstyrning.se

Prenumerera

Dokument & länkar