Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka

  • Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 1,7 procentenheter till 33,2 procent.
  • Bland de stora bolagen är andelen kvinnor 39,0 procent, en ökning med 2,8 procentenheter från föregående år. 
  • Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna uppgick till 31,0 procent, en ökning med 0,9 procentenheter.
  • Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter är 41,8 procent.

Uppföljning av Kollegiets ambitionsnivåer

Bolagsstyrningskoden föreskriver sedan den infördes att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser. Kollegiet presenterade i maj 2014 tre ambitionsnivåer för könsfördelningen i börsbolagens styrelser, varav två kopplades till utfallet efter stämmosäsongen 2017. Vi kan nu konstatera att dessa två nivåer har uppfyllts.

  1. Minst ca 40 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2020. Omfattar samtliga stämmovalda styrelseledamöter (dvs. inklusive de verkställande direktörer som är invalda i styrelsen, men exklusive arbetstagarledamöter) i samtliga svenska börsbolag. Den 10 juni 2017 uppgick andelen kvinnor till 33,2 procent, jämfört med 31,5 procent den 10 juni 2016, dvs. en ökning med 1,7 procentenheter.
  2. Minst ca 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Large Cap-bolag. Den 10 juni 2017 uppgick andelen kvinnor till 39,0 procent, jämfört med 36,2 procent den 10 juni 2016, dvs. en ökning med 2,8 procentenheter. 
  3. Minst ca 30 procents andel för respektive kön i mindre bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Mid och Small Cap-bolag samt svenska bolag på NGM Equity. Den 10 juni 2017 uppgick andelen kvinnor till 30,3 procent, jämfört med 29,4 procent den 10 juni 2016, dvs. en ökning med 0,9 procentenheter.

Arbetstagarledamöter

Arbetstagarorganisationerna utser arbetstagarledamöterna. Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna i samtliga svenska börsbolag uppgick den 10 juni 2017 till 31,0 procent, jämfört med 30,1 procent den 10 juni 2016, dvs. en ökning med 0,9 procentenheter.

Om statistiken

Kollegiet genomför beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna en gång per år. Den senaste offentliggjorda statistiken redovisade könsfördelningen per den 10 juni 2016.

Grundstatistiken, som har tagits fram av SIS Ägarservice på uppdrag av Kollegiet, finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Kollegiets utgångspunkt är att endast svenska, inte utländska, aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) ska omfattas, eftersom det är dessa bolag som ska följa svensk bolagsrätt.

Kollegiet har tidigare tagit fram statistik även enligt EU-kommissionens beräkningsmodell, innebärande att s.k. SMEs (små och medelstora företag) undantas, att styrelseledamöter som även ingår i företagsledningen exkluderas samt att arbetstagarledamöter inkluderas. Kollegiet har beslutat att upphöra med framtagande av särskild statistik enligt detta beräkningssätt. Andelen kvinnor beräknat enligt EU-kommissionens beräkningsmodell hade varit större jämfört med den statistik Kollegiet tar fram över stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser. 

För ytterligare information kontakta:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, eller Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se tfn. 076-000 00 78.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar