Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar marginellt

Report this content
  • Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 0,2 procentenheter till 34,7 procent.
  • Bland de stora bolagen är andelen kvinnor 38,6 procent, en minskning med 0,6 procentenheter från föregående år. 
  • Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna uppgick till 27,3 procent, en minskning med 1,2 procentenheter.
  • Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter har minskat sedan förra året, från 36,7 procent till 35,4 procent.
  • Andelen kvinnor av ägarberoende styrelseledamöter uppgick till 18,8 procent, en ökning med 0,2 procentenheter från föregående år.

Om statistiken

Kollegiet genomför beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna en gång per år. Årets statistik avser könsfördelningen per den 30 juni 2020. Den senaste offentliggjorda statistiken redovisade könsfördelningen per den 10 juni 2019. Grundstatistiken, som har tagits fram av Sven-Ivan Sundqvist på uppdrag av Kollegiet, finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Kollegiets utgångspunkt är att endast svenska, inte utländska, aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad (Nasdaq Stockholm och Main Regulated) ska omfattas av undersökningen, eftersom det är dessa bolag som ska följa svensk bolagsrätt.


För ytterligare information kontakta:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, tfn. 076-770 37 47, eller Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

 

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar