Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka

Report this content

Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser:

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka

  • Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 0,1 procentenheter till 36,2 procent.
  • Bland de stora bolagen är andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter 39,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter från föregående år. 
  • Sett enbart till gruppen arbetstagarledamöter uppgick andelen kvinnor till 27,6 procent, en ökning med 1,3 procentenheter från föregående år. Bland de stora bolagen minskade dock andelen med 3,5 procentenheter till 25,0 procent.
  • Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter uppgick till 42,1 procent, en ökning med 0,5 procentenheter från föregående år.

Om statistiken
Kollegiet genomför beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna en gång per år. Årets statistik avser könsfördelningen per den 10 juni 2023. Den senaste offentliggjorda statistiken redovisade könsfördelningen per den 10 juni 2022. Grundstatistiken, som har tagits fram av Fristedt Consulting AB på uppdrag av Kollegiet, finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Kollegiets utgångspunkt är att endast svenska, inte utländska, aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad (Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) ska omfattas av undersökningen, eftersom det är dessa bolag som ska följa svensk bolagsrätt.

För ytterligare information kontakta:
Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, tfn. 076-770 37 47, eller Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.