Kollegiet utfärdar ny anvisning

Från och med den 17 juni 2016 ändras två regler i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna sker genom Anvisning 1-2016. 

EU:s s.k. revisionspaket, bestående av en förordning om revisorer och revision (revisorsförordningen)[1] samt ett direktiv[2] med ändring i 2006 års revisorsdirektiv, som träder i kraft respektive ska vara genomfört i svensk rätt den 17 juni 2016 föranleder några mindre ändringar i koden beträffande reglerna om valberedningens arbete och revisionsutskott.

Val av revisor 

Enligt Koden ska valberedningen lämna förslag till val av revisor. Revisorsförordningen ålägger revisionsutskottet denna uppgift, bland annat ska förslaget i vissa fall föregås av ett anbudsförfarande. Enligt revisorsförordningen får medlemsstaterna dock tillåta att bolagens valberedning fullgör revisionsutskottets uppgifter beträffande val av revisor. I svensk rätt utnyttjas denna möjlighet och införs en möjlighet för de företag som så önskar att även fortsättningsvis låta valberedningen ta ställning i frågan om revisorsval och lägga fram sitt förslag inför stämman.

Enligt revisorsförordningen ska styrelsens förslag till bolagsstämman om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag innehålla den rekommendation och preferens som revisionsutskottet gjort (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som rekommenderas av styrelsen måste dock ha deltagit i det urvalsförfarande som beskrivs i revisorsförordningen. Vissa företag av allmänt intresse är dock inte skyldiga att tillämpa det anbudsförfarande som förordningen föreskriver.

Mot bakgrund av detta kompletteras Kodens regel om revisorsval med bestämmelser som motsvarar det krav som i revisorsförordningen ställs på styrelsens förslag till revisor om bolaget inte har en valberedning. De (mindre) bolag som enligt revisorsförordningen inte är skyldiga att tillämpa anbudsförfarandet undantas från skyldigheten att föreslå revisorer som ingått i ett sådant förfarande.

Revisionsutskottets sammansättning 

Genom revisionspaketet regleras revisionsutskottet och dess uppgifter i lag. Mot bakgrund därav blir Kodens regel om revisionsutskott överflödig och ska utgå.

Anvisningen finns på www.bolagsstyrning.se


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning.

Ytterligare information och kommentarer

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Kollegiet för svensk bolagsstyrning | Väpnargatan 8, 6 tr | 114 51 Stockholm  

Telefon +46 8 508 822 73 | info@bolagsstyrning.se | www.bolagsstyrning.se

Prenumerera

Dokument & länkar