Kollegiet utfärdar ny anvisning

Från och med den 3 juli 2016 görs två mindre ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna sker genom Anvisning 2-2016.

EU:s marknadsmissbruksförordning[1] och de ändringar som på grundval av denna görs i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument samt i börsernas regelverk, som träder i kraft den 3 juli 2016, föranleder några mindre ändringar i Koden vad gäller den information som ska hållas tillgänglig på bolagens webbplatser.

Aktuell information  

Från och med den 3 juli 2016 ersätts Finansinspektionens insynsregister med ett nytt. I det nya registret, som kommer att vara tillgängligt på inspektionens hemsida, kommer endast transaktioner som är anmälningspliktiga enligt marknadsmissbruksförordningen att offentliggöras. Marknadsmissbruksförordningen innehåller ett årligt tröskelvärde om EUR 5 000 för när transaktioner ska anmälas och offentliggöras. Dessutom ska inte längre närståendes innehav offentliggöras av insynspersonen själv, utan direkt av den närstående, varvid varje närstående måste uppnå tröskelvärdet innan anmälan behöver ske. Varken insynspersonens individuella aktieinnehav eller det gemensamma aktieinnehavet med närstående kommer att framgå av registret, och bolaget kommer inte heller på annat sätt få kännedom om denna uppgift.

Kollegiet finner det därför tillräckligt att bolagen samlar in aktuella uppgifter om styrelseledamöters och VD:s samt deras närståendes aktieinnehav m.m. i bolaget i samband med årsstämman, för att kunna offentliggöra uppgifterna på bolagets webbplats i samband med kallelsen till årsstämman (beträffande styrelse) och i bolagsstyrningsrapporten (styrelse och VD). Det är inte motiverat att kräva att bolagen därefter löpande under året måste hålla dessa uppgifter uppdaterade. Kravet på att den information om styrelseledamöter och VD som lämnas på bolagens webbplatser ska vara aktuell (dvs uppdaterad inom sju dagar) tas därför bort.

Bolagsstyrningsrapporter på bolagens webbplatser

Marknadsmissbruksförordningen har även föranlett ändringar i börsernas regelverk som från och med den 3 juli 2016 föreskriver att all offentliggjord information ska finnas tillgänglig för allmänheten på emittentens/bolagets webbplats under minst fem år (till skillnad mot tre år tidigare). Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter föreskriver emellertid, sedan den 1 januari i år, att finansiella rapporter (varav förvaltningsberättelsen utgör en del) ska finnas tillgängliga på webbplatsen i tio år efter offentliggörandet. Bolagsstyrningsrapporten träffas av dessa regler. Kodens reglering av tillgängliggörande av bolagsstyrningsrapporter på bolagens webbplatser ska därför ändras och Kollegiet finner att den numera bör vara i linje med Stockholmsbörsens regel för finansiella rapporter i detta avseende. Kravet på att de tre senaste årens bolagsstyrningsrapporter ska finnas tillgängliga på bolagens webbplatser ändras därför till att istället gälla de tio senaste årens bolagsstyrningsrapporter.

Anvisningen finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och

2004/72/EG

Ytterligare information

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Prenumerera

Dokument & länkar