Kollegiet utfärdar rekommendation om god sed vid riktade kontantemissioner i börsbolag

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en rekommendation avseende riktade kontantemissioner i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Equity, First North, Nordic MTF och AktieTorget. Rekommendationen ska tillämpas på emissioner som offentliggörs den 1 januari 2015 eller senare. 

Kollegiet konstaterar att lagstiftarens klargöranden i fråga om möjligheten att genomföra s.k. riktade kontantemissioner där en eller flera befintliga aktieägare ska ges möjlighet att teckna aktier m.m. har inneburit en modernisering som närmar det svenska aktiebolagsrättsliga regelverket till övriga Europa. Kollegiet har hörsammat lagstiftarens uppmaning att precisera vad som utgör god sed i sammanhanget och beslutat ge ut den nu föreliggande rekommendationen.

Rekommendationen lägger fast att företrädesemissioner även fortsättningsvis ska vara förstahandsalternativet vid kontantemissioner. Under förutsättning att det är aktiebolagsrättsligt tillåtet, dvs. att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten, är emellertid riktade kontantemissioner normalt också godtagbara från synpunkten av god sed på aktiemarknaden. Särskild uppmärksamhet måste dock riktas mot att någon otillbörlig fördel inte uppstår för någon eller några aktieägare till nackdel för annan aktieägare. Vidare lägger rekommendationen fast att en på marknadsmässigt sätt fastställd emissionskurs normalt är godtagbar från synpunkten av god sed på aktiemarknaden.

Kollegiet konstaterar att rekommendationen till sin natur är allmänt hållen. Det torde dock i många fall inte råda någon tvekan om ett förfarande är förenligt med rekommendationen eller inte, men om så är fallet förutsätter Kollegiet att emissionens förenlighet med rekommendationen överlämnas till Aktiemarknadsnämnden för prövning.

- Rekommendation ger uttryck för en modern syn på bolagens kapitalanskaffning i samklang med övriga länder i Europa, säger Kollegiets verkställande ledamot Björn Kristiansson. Vi förutsätter nu att bolagen och dess ägare utnyttjar de nya möjligheter som ges på ett ansvarsfullt sätt.

Arbetet med rekommendationen har letts av kollegieledamoten Tomas Nicolin och utförts tillsammans med Kollegiets verkställande ledamot Björn Kristiansson och Aktiemarknadsnämndens direktör, adj. professorn Rolf Skog. Arbetet har bedrivits i nära samråd med en grupp av experter från aktiemarknaden.

Kollegiet, liksom Aktiemarknadsnämnden, kommer att följa utvecklingen på området och Kollegiet är berett att skärpa rekommendationen om så skulle behövas. 

Ytterligare information och kommentarer

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Prenumerera

Dokument & länkar