Könsfördelningen i börsbolagens styrelser: Kollegiet redovisar läget före årets bolagsstämmor

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag statistik över könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Statistiken har på Kollegiets uppdrag tagits fram av SIS Ägarservice.

Den 2 januari 2015 var kvinnoandelen av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser 25,6 procent. EU räknar bort de drygt 60 minsta bolagen och stämmovalda verkställande direktörer men tar med arbetstagarrepresentanter. Enligt denna beräkningsmetod var kvinnoandelen 28,7 procent.

Bolagsstyrningskoden föreskriver sedan den infördes att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser. Kollegiet vill att ägarna påskyndar utvecklingen mot ca 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser år 2020. Redan år 2017 bör de stora bolagen i genomsnitt ha nått ca 35 procent och de mindre närmat sig 30 procent.

Kollegiet har nu låtit SIS Ägarservice ta fram grundstatistik som finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se och som kan användas av den som önskar för att ge ett rättvisande underlag för beräkningen av könsfördelningen i de svenska börsbolagen. Kollegiet redovisar en uppföljning av Kollegiets ambitioner och kompletterar denna med beräkningar enligt EU-kommissionens modell som underlättar jämförelser inom EU.  

Kollegiet avser att genomföra beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna två gånger per år – dels inför respektive stämmosäsong i början av januari, dels efter genomförd stämmosäsong i juli.

Kollegiet

Kollegiets utgångspunkt är att endast svenska, inte utländska, aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) ska omfattas, eftersom det är dessa bolag som ska följa svensk bolagsrätt.

Uppföljning av Kollegiets ambitionsnivåer:

  1. Minst ca 40 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2020. Omfattar samtliga stämmovalda styrelseledamöter (dvs. inklusive de verkställande direktörer som är invalda i styrelsen, men exklusive arbetstagarledamöter) i samtliga svenska börsbolag. Den 2 januari 2015 uppgick kvinnoandelen till 25,6 procent.
  2. Minst ca 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Large Cap-bolag. Den 2 januari 2015 uppgick kvinnoandelen till 29,5 procent.
  3. Minst ca 30 procents andel för respektive kön i mindre bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Mid och Small Cap-bolag samt svenska bolag på NGM Equity. Den 2 januari 2015 uppgick kvinnoandelen till 23,9 procent.

EU-kommissionen

EU-kommissionen har den 14 november 2012 offentliggjort ett utkast till direktiv beträffande könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna (COM(2012) 614 final), vars beräkningsmodell används runtom i Europa. Förslaget innebär följande.

  • Samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad omfattas, med undantag för s.k. SMEs (små och medelstora företag), dvs. koncerner med maximalt 250 anställda, och en årlig omsättning understigande 50 miljoner €, eller en balansomslutning understigande 43 miljoner € (varvid endast en av trösklarna omsättning eller balansomslutning behöver understigas). Den 2 januari 2015 var 67 svenska börsbolag att anse som SMEs.
  • Beräkningen ska avse samtliga styrelseledamöter som inte samtidigt ingår i företagsledningen (s.k. non-executives) och de verkställande direktörer som samtidigt är invalda i ett börsbolags styrelse exkluderas därför.  
  • Arbetstagarledamöter omfattas explicit av direktivförslaget.

Den 2 januari 2015 såg könsfördelningen med EU-kommissionens beräkningssätt ut enligt följande:

  • Kvinnoandelen i svenska börsbolagsstyrelser uppgick till 28,7 procent.
  • I de svenska Large Cap-bolagens styrelser var kvinnoandelen 30,9 procent.

Arbetstagarledamöter

  • Arbetstagarorganisationerna utser arbetstagarledamöterna. Kvinnoandelen bland arbetstagarledamöterna i samtliga svenska börsbolag uppgick den 2 januari 2015 till 29,6 procent.

Ytterligare information

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Prenumerera

Dokument & länkar