Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2020

Report this content

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2020.

Huvudpunkterna i den reviderade bolagsstyrningskoden:

  • Implementeringen av direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet innebär för svenskt vidkommande att den personkrets som omfattas av aktiebolagslagens regler om ersättningsriktlinjer reduceras till att endast omfatta styrelseledamöter, VD och vice VD. För att transparensen och aktieägarnas inflytande när det gäller ersättningsriktlinjerna inte ska försämras införs genom den reviderade bolagsstyrningskoden kompletterande regler av innebörd att bolagsstämmans beslut om ersättningsriktlinjer även ska omfatta övriga personer i bolagsledningen, motsvarande den praxis som utvecklats beträffande aktiebolagslagens tidigare regler.
  • Inför kodrevideringen framställdes önskemål om vissa förtydliganden rörande styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor respektive valberedningsarbetet. Genom den reviderade bolagsstyrningskoden betonas dels det ansvar som åligger styrelsen att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, dels det ansvar som åligger en valberedningsledamot att överväga eventuella intressekonflikter innan uppdraget accepteras. Dessutom görs en kodifiering av etablerad marknadspraxis innebärande att bolagsstämman ska fastställa och offentliggöra bolagets valberedningsinstruktion.

Genom den reviderade bolagsstyrningskoden införs de ändringar som enligt Kollegiet behövs för att hantera marknadens förväntningar på självreglering för komplettering av de nya reglerna om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapporter. Som tidigare meddelats har Kollegiet parallellt med kodrevideringen initierat ett arbete med en ny rekommendation om ersättningar i noterade bolag i syfte att samla relevanta regler och praxis i en sammanhållen rekommendation. Arbetet med den nya rekommendationen kommer att innefatta en mer detaljerad översyn av hur reglerna för ersättningar ska se ut. Arbetet i denna del beräknas offentliggöras under andra halvåret 2020.

Den reviderade bolagsstyrningskoden träder ikraft den 1 januari 2020, med vissa övergångsregler för de kodregler som anknyter till reglerna om ersättningsrapporter. Dessa regler träder i kraft 2021 samtidigt med ändringarna i aktiebolagslagens regler om ersättningsrapporter.

Den reviderade bolagsstyrningskoden och kommentarer till genomförda ändringar finns tillgängliga på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

För ytterligare information kontakta:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, tfn. 076-770 37 47, eller Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

 

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se 

Prenumerera

Dokument & länkar