200 myndigheter: Teknikutvecklingens tempo utmanar

Report this content

Teknikutvecklingen kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt och att tekniken utvecklas snabbare än regelverken. Detta framgår av en undersökning som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter.

– Undersökningen visar att teknikutvecklingen ställer krav på offentlig sektors förmåga att arbeta på nya sätt, till exempel när det gäller att tillämpa och utveckla regelverk, säger Jon Simonsson, ordförande för Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

När företrädare för offentlig sektor tittar framåt ser nästan alla (95 procent) förändringar i verksamheten inom fem år till följd av ny teknik. På tio till tjugo års sikt bedömer hälften (47 procent) att teknikutvecklingen har förändrat hela verksamheten. Tekniken väntas leda till färre rutinuppgifter och större möjlighet att arbeta mobilt. Det finns också en förväntan om effektivisering, förbättrad kvalitet och ökad transparens. Många beskriver en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt.

Samtidigt lyfter svaren fram utmaningar, som större behov av säkerhet och förändrade yrkesroller. Andra utmaningar är att lagar och förordningar inte alltid är anpassade till dagens teknik och att processen för att utveckla regelverk inte hänger med i teknikutvecklingens tempo.

Mer än hälften av de som svarat på enkäten ser etiska utmaningar och målkonflikter. Ett exempel är avvägning mellan människors integritet i förhållande till andra intressen, såsom tillgång till data för att kunna utveckla medicinska behandlingar.  Artificiell intelligens är ett annat exempel, där det finns funderingar kring oklarheter i ansvarsutkrävande och svårigheter att sätta etiskt ansvarsfulla gränser för vad maskiner får göra.

Svaren visar att de som är verksamma inom offentlig sektor reflekterar över sitt förhållningssätt. Det finns en medvetenhet om att teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation, säger Charlotte Hall, utredningssekreterare, Komet.

Fakta - Enkät

Rapporten speglar erfarenheter hos representanter för offentlig sektor samt deras bedömning av framtidens teknikutveckling. Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av fler än två hundra myndigheter, regioner, kommuner och domstolar under våren 2019. Sett till helheten var svarsfrekvensen strax över sjuttio procent. 

Rapporten finns i sin helhet på www.kometinfo.se

Kontakt

Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik
tel: 08-405 19 95, e-post: jon.simonsson@regeringskansliet.se

Charlotte Hall, utredningssekreterare och projektledare för rapporten
tel: 08-405 29 25, e-post: charlotte.hall@regeringskansliet.se

Kommittén för teknologisk innovation och etik

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Komet är en statlig utredning som ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling. I uppdraget ingår bland annat att göra fördjupade analyser. Mer information om Komet finns på www.kometinfo.se

Dokument & länkar