KONECRANES ABP - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

KONECRANES ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 3 februari 2011 kl. 9.00

BRA RESULTAT PÅ LÄGRE OMSÄTTNING 2010, EFTERFRÅGAN ÖKAR

Siffrorna inom parantes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

- Orderingång 477,7 MEUR (361,1), en ökning på 32,3 procent: Service +26,7 procent och Utrustning +33,2 procent.
- Orderstock vid utgången av året 756,2 MEUR (607,0), +24,6 procent jämfört med i fjol.
- Omsättning 469,4 MEUR (428,9), +9,5 procent: Service +24,0 procent och Utrustning +1,6 procent.
- Rörelsevinst 45,8 MEUR (22,2), 9,8 procent av omsättningen (5,2). Jämförelseperioden innefattar omstruktureringskostnader på 5,1 MEUR.
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,55 EUR (0,23).
- Nettokassaflöde från den operativa verksamheten 31,2 MEUR (89.9).
- Nettokassa 17,4 MEUR (77,7) och skuldsättningsgrad (gearing) -3,8 procent (-19,1).

HELA ÅRET 2010 I KORTHET

- Orderingång 1 536,0 MEUR (1 348,9), +13,9 procent: Service +21,5 procent och Utrustning +7,5 procent.
- Omsättning 1 546,3 MEUR (1 671,3), -7,5 procent: Service +6,1 procent och Utrustning -14,9 procent.
- Rörelsevinsten exklusive omstruktureringskostnader 115,1 MEUR (118,8), 7,4 procent (7,1) av omsättningen.
- Omstruktureringskostnaderna 2,7 MEUR (20,9).
- Rörelsevinsten inklusive omstruktureringskostnader 112,4 MEUR (97,9), 7,3 procent av omsättningen (5,9).
- Resultat per aktie (efter utspädning) 1,34 EUR (1,08).
- Nettokassaflöde från den operativa verksamheten 57,4 MEUR (223,0).
- Styrelsen föreslår en dividend på 1,00 EUR (0,90) per aktie.

MARKNADSUTSIKTER

Efterfrågan på underhållstjänster förväntas ligga över fjolårets nivå till följd av högre beläggning inom kundindustrierna. Efterfrågan på ny utrustning förväntas fortsätta växa i Asien och Stillahavsområdet och på tillväxtmarknader generellt. Också kunderna i Västeuropa och Nordamerika håller gradvis på att vinna förtroende i ökade investeringar i ny utrustning.

FINANSIELL STYRNING

Vi beräknar att omsättningen och rörelsevinsten för 2011 kommer att vara högre än 2010.
 

NYCKELTALEN            
  10-12/
2010 
    10-12/
 2009 
Förändr
%
 1-12/
2010
 1-12/
2009
Förändr %
Orderingång, MEUR  477,7 361,1 32,3  1 536,0 1 348,9 13,9
Orderstock vid periodens slut, MEUR  756,2 607,0 24,6  756,2 607,0 24,6
Omsättning, MEUR 469,4 428,9 9,5 1 546,3 1 671,3 -7,5
Rörelsevinst (EBIT) exklusive omstruktureringskostnader, MEUR 45,8 27,3 68,0 115,1 118,8 -3,2
Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader, % 9,8 % 6,4 %   7,4 % 7,1 %  
Rörelsevinst (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader, MEUR 45,8 22,2 106,9 112,4 97,9 14,8
Rörelsemarginal inklusive omstruktureringskostnader, % 9,8 % 5,2 %   7,3 % 5,9 %  
Vinst före skatter, MEUR 45,4 18,6 144,6 111,3 88,6 25,7
Räkenskaps-periodens vinst, MEUR 31,9 13,4 139,1 78,2 62,5 25,1
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,55 0,23 135,5 1,35 1,08 24,8
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,55 0,23 134,8 1,34 1,08 24,4
Gearing, %       -3,8 % -19,1 %  
Avkastning på sysselsatt kapital %, rullande 12 månaders period (R12M)       24,2 % 19,3 %  
Medelantal anställda under perioden        9 739  9 811  

VD och koncernchef Pekka Lundmark:

”Marknadsförhållandena för vår industri blev positivare under den senare hälften av 2010 efter att efterfrågan inom våra viktigaste kundsegment under ca 1,5 år varit mycket låg. Förbättringen drevs av en gradvis förbättrad beläggningsgrad inom våra huvudmarknader. Kundernas fortsatta försiktighet med besluten att investera i ny utrustning dämpade dock återhämtningen. Fjärde kvartalets utmärkta beställningar höjde den totala orderingången för utrustning för året så att den slutligen kom att ligga något över orderingången för 2009. Efterfrågan på tjänster förblev under hela året stark jämfört med 2009 och även den framtida potentialen inom området ser lovande ut. De flesta geografiska marknader återhämtade sig väl, särskilt tillväxtmarknaderna och Nordamerika. Den svaga punkten var fortsättningsvis efterfrågan på utrustning på de stora västeuropeiska marknaderna.

Vi har all anledning att vara nöjda med vårt finansiella resultat för 2010. Vår rörelsemarginal före omstruktureringskostnader steg i själva verket från 7,1 till 7,4 procent, vilket vårt team har anledning att vara stolt över med tanke på den sjunkande omsättningen under året.Våra rörliga kostnader (egen tillverkning och materialinköp) utvecklades väl och hjälpte oss t.o.m. att något höja vår försäljningsmarginal, trots priserosionen som ägde rum inom mindre och mer standard utrustning.

Vi tänker öka våra utvecklingsinvesteringar under 2011. En av de viktigaste delarna i vår strategi framöver kommer att vara att öka vår teknologiutveckling för att ytterligare förbättra vår förmåga att hjälpa våra kunder att höja sin produktivitet. Vi har ett flertal viktiga nya produkter och tjänster under planering, vissa av dem kommer att lanseras redan i år. Några av nyckeltemana för utvecklingen är säkerhet, ekoeffektivitet, automation, underhåll och kontrollsystem samt mjukvara i allmänhet.

Jag vill även betona våra investeringar i att höja den interna effektiviteten. Med en början i fältservice kommer vi gradvis att förnya alla våra viktigaste informationssystem med målet att skapa en fullständig synlighet i realtid i vår verksamhet och ta ett ytterligare språng framåt när det gäller produktiviteten. Vi kommer inte att ändra alla våra system på en gång, utan stegvis genom ett mångårigt program.”

ÖVRIGA VIKTIGA ÄRENDEN

Den 8 oktober 2010 bekräftade Konecranes att bolaget den 8 september 2010 kontaktat Demag Cranes AG (”Demag Cranes”) för att diskutera en potentiell samgång. Demag Cranes ledning har svarat att Demag Cranes helt saknar intresse för att diskutera en potentiell samgång. Under dessa förhållanden kommer vi inte att driva saken vidare.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV UTDELNINGSBARA VINSTMEDEL

Moderbolagets fria egna kapital uppgår till 190 712 992,28 EUR varav räkenskapsperiodens vinst utgör 56 371 908,44. Koncernens fria egna kapital uppgår till 380 422 000 EUR.

Enligt lagen om aktiebolag i Finland beräknas de utdelningsbara medlen på basen av moderbolagets fria egna kapital. För fastställandet av dividendbeloppet har styrelsen gjort en bedömning av moderbolagets betalningsförmåga och de ekonomiska omständigheterna efter räkenskapsårets utgång.

Baserat på dessa bedömningar föreslår styrelsen till bolagsstämman att i dividend utdelas 1,00 EUR per aktie och att det återstående fria egna kapitalet kvarlämnas i det egna kapitalet.

NYTT FÖRFARANDE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE

Från och med resultatet för fjärde kvartalet och för hela året 2010, följer Konecranes Abp den finska Finansinspektionens standard 5.2b angående nytt förfarande för offentliggörande och publicerar härmed sin bokslutskommuniké som bilaga till detta börsmeddelande. Konecranes Abp:s bokslutskommuniké är bifogad detta meddelande i pdf-format och är också tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

Konecranes ordnar en presskonferens i G.W. Sundmans auditorium (adress Södra Esplanaden 16) klockan 11 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes vd och koncernchef Pekka Lundmark och finansdirektör Teo Ottola.

Presentationen direktsänds via webcast på företagets webbsida www.konecranes.com klockan 11.00. Se börsmeddelande av den 19 januari 2011 för detaljerad konferensinbjudan.

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2010

Konecranes följer de finska börsbolagens förvaltningskod 2010 som Värdepappersmarknadsföreningens styrelse har godkänt. Utgående från 54:e rekommendationen i förvaltningskoden har Konecranes gett ett förvaltningsutlåtande som är bifogad detta meddelande i pdf-format och finns tillgängligt på www.konecranes.com.

Konecranes Abp

Miikka Kinnunen
direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Pekka Lundmark, VD och koncernchef, tfn +358 20 427 2000
Teo Ottola, finansdirektör, tfn +358 20 427 2040
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050
Mikael Wegmüller, direktör, marknadsföring och kommunikation, tfn +358 20 427 2008

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2010 omsatte koncernen 1 546 miljoner euro. Koncernen har 10 000 anställda på 578 orter i 46 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V).

UTDELNING
Medierna
NASDAQ OMX Helsinki
www.konecranes.com