KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT 26 april 2019 kl. 09.00.

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

STARK TILLVÄXT INOM KONCERNENS ORDERINGÅNG

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari-mars 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Konecranes har sedan 1 januari 2019 tillämpat IFRS 16-standarden för leasing. Siffrorna för jämförelseperioden 2018 har inte återutgivits. Se not 4 för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 16-standarden och övriga väsentliga bokföringspolicyer.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET 
– Orderingång 848,1 MEUR (683,1), +24,2 procent (+22,2 procent i jämförbara valutakurser), med stark tillväxt inom alla affärsområden.
– Orderingång för Service 255,4 MEUR (238,5), +7,1 procent (+3,8 procent i jämförbara valutakurser)
– Orderstock 1 877,6 MEUR (1 575,8) i slutet av mars, +19,1 procent (+17,0 procent i jämförbara valutakurser)
– Omsättning 758,2 MEUR (672,8), +12,7 procent (+10,8 procent i jämförbara valutakurser), ledd av alla tre affärsområden.
– Justerad EBITA-marginal 6,4 procent (5,5) och justerad EBITA 48,3 MEUR (37,2), återspeglar säljvolymtillväxt och kostnadsbesparingsåtgärder till följd av synergieffekter
– Rörelsevinst 27,3 MEUR (23,8), 3,6 procent av omsättningen (3,5)
– Resultat per aktie (efter utspädning) 0,17 EUR (0,11)
– Fritt kassaflöde 28,0 MEUR (-2,2)
– Nettoskuld 649,0 MEUR (524,3) och skuldsättningsgrad (gearing) 53,8 procent (43,8), ökningar till följd av implementeringen av den nya IFRS 16-standarden för leasing

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN
Efterfrågeomgivningen inom de industriella affärssegmenten är stabil och ligger fortfarande på en sund nivå. Den globala containergenomströmningen ligger fortfarande på en bra nivå även om den bromsade in i början av 2019. Följaktligen är utsikterna för beställningar kopplade till containerhantering stabila.

FINANSIELL STYRNING
Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2019 ökar med 5–7 procent på årsbasis. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2019 förbättras jämfört med helåret 2018.

NYCKELTALEN  

 Januari - Mars 
 1-3/ 20191-3/ 2018Förändr. %R12M1-12/ 2018
Orderingång, MEUR848,1  683,124,23 255,3  3 090,3
Orderstock vid periodens slut, MEUR1 877,61 575,819,1   1 715,4
Omsättning, MEUR  758,2672,812,7  3 241,5  3 156,1
Justerad EBITDA, MEUR 172,155,230,6342,6325,7
Justerad EBITDA, % 19,5%8,2% 10,6%10,3%
Justerad EBITA, MEUR 248,337,229,9268,2257,1
Justerad EBITA, % 26,4%5,5% 8,3%8,1%
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 142,227,851,7234,0219,6
Justerad rörelsemarginal, % 15,6%4,1% 7,2%7,0%
Rörelsevinst (EBIT), MEUR27,323,814,9169,7  166,2
Rörelsemarginal, %3,6%3,5% 5,2%5,3%
Vinst före skatter, MEUR18,311,559,5145,5138,7
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR13,28,359,5103,298,3
Resultat per aktie, före utspädning, EUR0,170,1158,51,351,29
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR0,170,1158,51,351,29
Räntebärande nettoskulder/ eget kapital, %53,8%43,8%  42,5%
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 11,91,8  1,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %8,4%  8,4%7,9%
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 313,5%  13,5%12,5%
Fritt kassaflöde, MEUR28,0-2,2 103,373,1
Medelantal anställda under perioden16 02416 278-1,6 16 247

                       

1 Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2 Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3 Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
 

VD och koncernchef Panu Routila:

Vi såg under Q1 en fortsatt stark ordertillväxt på årsbasis, vilket gjorde kvartalet till en bra inledning av 2019. Vår bra orderingång jämfört med försvagande makroindikatorer förevisar den sencykliska karaktären av vår industrikranverksamhet samt vårt starka utbud inom vissa växande industrisegmenter.

Tillväxten leddes av affärsområdet Hamnlösningar som tog hem en stor order för den nyetablerade Hadarom-containerterminalen i Israel. Som vi offentliggjorde i februari består beställningen av en komplett linje av automatiserade containerkranar och mjukvaruintelligens, inklusive vårt terminalhanteringssystem och styrsystem för utrustning. Hadarom-projektet är ett signaturprojekt för Konecranes och förevisar väl den förmåga som vår nya affärsenhet för lösningar etablerats förra hösten har. 

Ordertillväxten i affärsområdet Service uppgick till nästan 4 procent under Q1 i jämförbara valutakurser. Dessutom ökade avtalsbasens årsvärde sekventiellt med cirka 9 MEUR, även om tillväxten delvis baserade sig på valutakursfluktuationerna. I affärsområdet Industriutrustning drevs den starka ordertillväxten på årsbasis fram av industrikranar i alla regioner.

Vi gjorde stora framsteg mot våra målsättningar kopplade till integrationen. Omsättningen ökade med tvåsiffriga procenttal, vilket är en återspegling av den ordertillväxt vi såg förra året. Omsättningstillväxten var solid inom alla affärsområden.

Därtill förbättrades koncernens justerade EBITA-marginal till 6,4 procent. Förbättringen drevs fram av affärsområdet Service där den justerade EBITA-marginalen ökade med 3 procentenheter från föregående år och uppgick till 15,7 procent. Förbättringen inom Service hänförde sig till stor del till lyften av en högre försäljningsvolym. Vi förväntar oss att försäljningstillväxt inom affärsområdet Service minskar under kommande kvartal, vilket påverkar förbättringstakten av den justerade EBITA-marginalen.

Integrationen av MHPS går framåt i god takt och enligt plan. Under Q1 nådde vi på årstaktsbasis 126 MEUR av det totala run-rate synergimålet på 140 MEUR. Ackumulerat var 92 MEUR av värdet synligt i vår resultaträkning vid kvartalets slut. Vi är nu i slutändan av programmet i affärsområdet Service och vi är också nära vårt mål för de övergripande inköpsbesparingarna.

Vi har genomfört aktiviteter i många viktiga synergiområden, men några viktiga integreringsaktiviteter kvarstår i affärsområdet Industriutrustning. För det första, vårt fokus på harmoniseringen av produktplattformar fortsätter. Vårt långsiktiga mål är att förminska numret av plattformar till 11-14 från nuvarande 20. Förutom att skära existerande överlappande plattformar, kommer vi att lansera helt nya produkter. Därmed planerar vi att centralisera tillverkning av vissa produkter till färre ställen.  

För det andra, optimeringen av tillverkningen och verksamheten pågår fortfarande i ett par länder. Medan goda framsteg har nåtts i Tyskland i vår fabrik i Wetter, är samtalen med facket angående en eventuell nedläggning av fabriken i Vernouillet, Frankrike, på gång. Dessa processer medförde ytterligare tillfälliga driftskostnader och påverkade både produktion och lönsamhet inom Industriutrustning under Q1.

Därtill påverkades den justerade EBITA-marginalen inom Industriutrustning av en svagare mix i vår processkransverksamhet. Dessutom har amerikanska tullar påverkat oss negativt under kvartalet. Även om amerikanska tullar och förändringar i vårt leveransnätverk sannolikt kommer att innebära ytterligare kostnader även fortsättningsvis förväntar vi oss att den justerade EBITA-marginalen inom Industriutrustning kommer att förbättras för helåret 2019 jämfört med 2018.

Trots de försvagade globala makroindikatorer, har vår övergripande efterfrågeomgivning fortsatt legat på en sund nivå. Vår orderstock för 2019 är stark och vi förväntar oss att nå vårt riktmärke om 5–7 procent för försäljningstillväxten på helårsbasis. Vi förväntar oss dessutom även fortsättningsvis en förbättring av koncernens justerade EBITA-marginal under 2019 jämfört med 2018.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet, Restaurang Savoy (adress Södra Esplanaden 14, Helsingfors) den 26 april 2019 kl. 11.00 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Panu Routila och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 12 april 2019 för detaljerad konferensinbjudan.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Plc planerar att publicera en halvårsrapport för januari–juni den 25 juli 2019.

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

Prenumerera

Dokument & länkar