KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Report this content

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2019, 24 oktober 2019 kl. 9.00

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER  2019

STARK PRESTATION I SERVICE OCH HAMNLÖSNINGAR, SVAG LÖNSAMHET INOM INDUSTRIUTRUSTNING

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport januari-september 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Konecranes har sedan 1 januari 2019 tillämpat IFRS 16-standarden för leasing. Siffrorna för jämförelseperioden 2018 har inte återutgivits. Se not 4 för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 16-standarden och övriga väsentliga bokföringspolicyer.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

TREDJE KVARTALET I KORTHET
- Orderingång 715,3 miljoner euro (716,5), - 0,2 procent (-1,4 % i jämförbara valutakurser), den svaga utvecklingen för affärsområdet Industriutrustning kompenserades av tillväxt inom Service och Hamnlösningar.
- Service ökade avtalsbasens årsvärde med 9,1 procent (+6,4 % i jämförbara valutakurser) till 263,4 miljoner euro (241,5). Orderingången för Service var 256,4 miljoner (241,9), +6,0 procent (+3,6 % i jämförbara valutakurser).
- Orderstocken var 1 923,2 miljoner euro (1 624,6) i slutet av september, +18,4 procent (+16,5 % i jämförbara valutakurser).
- Omsättning 841,3 miljoner euro (800,2), +5,1 procent (+3,8 % i jämförbara valutakurser), driven av Hamnlösningar och Service.
- Justerad EBITA-marginal 8,6 procent (9,3) och justerad EBITA 72,4 miljoner euro (74,5), vilket i huvudsak återspeglar lägre försäljningsvolym, sämre försäljningsmix och temporära driftskostnader inom affärsområdet Industriutrustning.
- Rörelsevinst 17,9 miljoner euro (48,5), 2,1 procent av omsättningen (6,1), omstruktureringskostnader totalt 48,3 miljoner (16,6).
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,04 euro (0,41).
- Affärsområdet Industriutrustning uppdaterade och stärkte sitt industriledande utbud genom att lansera tre nya lyftprodukter i september: en helt ny och innovativ industrikran med syntetiska linor i S-serien, en högmodulär och kompakt processkran i M-serien och en högpresterande elektrisk kättingtelferkran i C-serien.

JANUARI–SEPTEMBER 2019 I KORTHET
- Orderingång 2 386,0 miljoner euro (2 160,5), +10,4 procent (+9,0 % i jämförbara valutakurser).
- Orderingången för Service var 765,1 miljoner (737,2), +3,8 procent (+1,2 % i jämförbara valutakurser).
- Omsättning 2 393,6 miljoner euro (2 245,2), + 6,6 procent (+5,2 % i jämförbara valutakurser), tillväxten driven av Service och Hamnlösningar.
- Justerad EBITA-marginal 7,8  procent ( 7,6 ) och justerad EBITA 187,8 miljoner euro (171,5), vilket återspeglar ökad försäljning och kostnadssparande synergieffekter.
- Rörelsevinst 83,2 miljoner euro (114,3), 3,5  procent av omsättningen ( 5,1 ), omstruktureringskostnader totalt 86,0 miljoner euro (29,1)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,46 euro (0,79)
- Fritt kassaflöde 115,7 miljoner euro (-3,3)
- Nettoskuld 674,2 miljoner euro(620,5) och skuldsättningsgrad  54,8  procent ( 49,9 ), tillämpandet av den nya IFRS 16-standarden för leasing påverkade nettoskulden med ca 120 miljoner euro i slutet av september.

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTPERIODEN
Konecranes Abp:s styrelse har utnämnt Rob Smith till verkställande direktör och koncernchef för Konecranes med verkan från och med den 1 februari 2020. Konecranes finansdirektör och VD:s ställföreträdare Teo Ottola är tillförordnad VD sedan den 7 oktober 2019 och fortsätter att vara det tills Rob Smith tillträder sin post. Genom denna ändring lämnade tidigare VD:n och koncernchefen Panu Routila Konecranes-koncernen den 7 oktober 2019.

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN
Inom industrikundsegmenten fortsätter den sviktande efterfrågan i Europa. Efterfrågan i Nordamerika ligger på en högre nivå än i Europa men har börjat visa tecken på försvagning. Efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet är fortsatt stabil.

Den globala containergenomströmningen ligger fortfarande på en bra nivå och utsikterna för order inom containerhantering är stabila överlag. Det finns dock tvekan i beslutsfattandet hos vissa hamnkunder.

FINANSIELL STYRNING
Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2019 ökar med 5–7 procent på årsbasis. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2019 förbättras jämfört med helåret 2018.

NYCKELTALEN 

  

januari - september
tredje kvartalet 
 1-9/ 20191-9/
2018
Förändr. %7-9/ 20197-9/ 2018Förändr. %R12M2018
Orderingång, MEUR2 386,0  2 160,510,4715,3  716,5 

-0,2
 

3 315,8
 

3 090,3
Orderstock vid periodens slut, MEUR1 923,21 624,618,4     

1 715,4
Omsättning, MEUR  2 393,62 245,26,6  841,3  800,2 

5,1
 

3 304,4
 

3 156,1
Justerad EBITDA, MEUR 1261,4223,816,896,791,1 

6,1
 

363,3
 

325,7
Justerad EBITDA, % 110,9%10,0% 11,5%11,4%  

11,0%
 

10,3%
Justerad EBITA, MEUR 2187,8171,59,572,474,5-2,8273,3257,1
Justerad EBITA, % 27,8%7,6% 8,6%9,3% 8,3%8,1%
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1169,2143,418,066,265,11,7245,4219,6
Justerad rörelsemarginal, % 17,1%6,4% 7,9%8,1% 7,4%7,0%
Rörelsevinst (EBIT), MEUR83,2114,3-27,217,9  48,5-63,0%135,1166,2
Rörelsemarginal, %3,5%5,1% 2,1%6,1% 4,1%5,3%
Vinst före skatter, MEUR55,286,8-36,59,044,0-79,6107,1138,7
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR37,062,5-40,93,731,9-88,472,898,3
Resultat per aktie, före utspädning, EUR0,460,79-42,70,040,41-90,60,951,29
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR0,460,79-42,70,040,41-90,60,951,29
Räntebärande nettoskulder/ eget kapital, %54,8%49,9%     42,5%
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 11,91,9     1,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %      6,1%7,9%
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3        13,2%12,5%
Fritt kassaflöde, MEUR115,7-3,3 81,321,8 192,273,1
Medelantal anställda under perioden16 08116 289-1,3    16 247

                       

1) Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
 
 
 

Tf VD Teo Ottola:

Vi avslutade tredje kvartalet blandat. Å ena sidan började orderingången för affärsområdet Service återigen öka och affärsområdet Hamnlösningar uppvisade ännu ett starkt kvartal. Å andra sidan påverkades affärsområdet Industriutrustning av den försämrade makroekonomin samt av temporära kostnader relaterat till optimeringen av vår tillverkningsorganisation i Vernouillet, Frankrike och Wetter, Tyskland.

Inom Service ökade avtalsbasens årsvärde med 6,4 procent på årsbasis i jämförbara valutor, väl i linje med våra mål. Den projektrelaterade orderingången låg fortfarande under det långsiktiga medelvärdet, men totalt ökade orderingången med 3,6 procent från förra året i jämförbara valutor. Den justerade EBITA-marginalen på 16,2 procent var i stort sett oförändrad på årsbasis och sekventiellt.

En stark efterfrågan på grensletruckar stärkte orderingången för Hamnlösningar under Q3. Orderingången inom affärsområdet Hamnlösningar ökade med 3,9 procent på årsbasis i jämförbara valutor. Sentimentet hos hamnkunder låg fortsatt på en bra nivå, trots tvekan i beslutsfattandet hos vissa av dem. Efterfrågan på lyfttruckar började plana ut bland industrikunder. Tredje kvartalet ökade Hamnlösningars försäljning med över 16 procent på årsbasis och i slutet av september låg orderstocken fortfarande på över 1 miljard euro. Den justerade EBITA-marginalen steg med hjälp av volymtillväxten till 8,2 procent under kvartalet.

Inom Industriutrustning hade vi ett utmanande kvartal. Makroekonomins försvagning återspeglades i externa order, som föll med 9,7 procent i jämförbara valutakurser jämfört med samma period 2018. I jämförbara valutakurser minskade den externa försäljningen med 6,1 procent och den justerade EBITA-marginalen till 2,9 procent under Q3. Den svaga lönsamheten berodde främst på lägre volym, sämre produktmix och låg produktivitet vid vår anläggning i Vernouillet samt lägre effektivitet till följd av pågående förändringar vid vår anläggning i Wetter. Dessutom begränsar den sviktande marknaden vår förmåga att fullt ut kompensera kostnadsökningarna med prishöjningar.

Vi förväntar oss att lönsamheten inom Industriutrustning ligger kvar på en låg nivå under Q4 och ser det som osannolikt att affärsområdets justerade EBITA-marginal för helåret 2019 förbättras jämfört med 2018. Därmed kommer också förbättringstakten av koncernens justerade EBITA-marginal helåret 2019 att vara långsammare än under de senaste två åren.

För att bygga en bättre långsiktig bas för Konecranes fortsätter vi med effektiveringar i hela bolaget och särskilt inom affärsområdet Industriutrustning. Många initiativ är redan igång och vi bokade ytterligare 48 miljoner euro i engångskostnader för pågående aktiviteter under Q3. Tillsammans med de 17 miljoner euro i omstruktureringskostnader som bokades redan i Q2 har vi således nu bokat totalt 65 miljoner euro i omstruktureringskostnader. Vi siktar på att de relaterade årliga besparingarna uppgör 37 miljoner euro före utgången av 2020 och att de syns i vår resultaträkning fullt ut före utgången av 2021. Den klara merparten av kostnaderna gäller Vernouillet och Wetter. Kvartalets stora omstruktureringskostnader påverkade starkt resultatet per aktie, som föll till 0,04 euro för koncernen.

Mer positivt är att affärsområdet Industriutrustning gjorde tre betydande produktlanseringar under Q3: en helt ny och innovativ standardkran i S-serien med syntetiska linor, en ny högmodulär och kompakt processkran i M-serien och en ny elektrisk kättingtelferkran med högre prestanda i C-serien. De nya produkterna kommer att utgöra en betydande del av försäljningen i Industriutrustning och har 20 viktiga, patenterade innovationer som påtagligt förbättrar säkerheten och produktiviteten för våra kunder. Försäljningen av de nya produkterna har redan börjat med en gradvis utrullning i regionerna de närmaste kvartalen. De nya produkterna planeras att ersätta delar av dagens utbud inom två år så att vi kan minska antalet produktplattformar från 20 till 14. Vi förväntar oss att de nya produkterna stärker vår ledande marknadsposition och blir en viktig drivkraft för målet att uppnå långsiktig lönsam tillväxt även i affärsområdet Industriutrustning.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

En analytiker- och presskonferens kommer att hållas i Restaurang Savoy (adress: Södra Esplanaden 14, Helsingfors, 7 vån.) den 24 oktober 2019 kl. 11.00 finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes tf VD Teo Ottola

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 10 oktober 2019 för detaljerad konferensinbjudan.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Abp planerar att publicera en bokslutskommuniké för 2019 den 6 februari 2020.

KONECRANES ABP
Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 200 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

Prenumerera

Dokument & länkar