Barometerindikatorn sjönk för fjärde månaden i rad

Barometerindikatorn föll drygt två enheter i juli och ligger nu närmare fyra enheter under det historiska genomsnittet. Den indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar negativt den här månaden. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg något, medan indikatorn för detaljhandeln var oförändrad. Hushållens konfidensindikator bidrog positivt.

Minskad sysselsättning inom näringslivet

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg tre enheter i juli och den ligger återigen strax över det historiska genomsnittet. Orderingången från hemmamarknaden har minskat, medan såväl exportorderingång som produktionsvolym var i stort sett oförändrade under andra kvartalet. Industrisysselsättningen har minskat något och företagens planer indikerar fortsatta nedskärningar. Trots besvikelse över utfallet förutser företagen återigen en ökning av exportorderingången och även produktionsvolymen väntas stiga något.

Byggkonjunkturen har försämrats snabbt de senaste månaderna och konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har minskat drygt 30 enheter sedan april i år. I juli sjönk indikatorn sju enheter. Såväl orderingång som byggproduktion och sysselsättning har minskat och företagens förväntningar indikerar ingen snar förbättring av läget. Byggföretagen räknar med en ytterligare försämring under tredje kvartalet och även på lite längre sikt är förväntningarna återhållsamma.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad i juli jämfört med månaden innan och den ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet. Det är liksom tidigare stora skillnader mellan de olika branscherna och försäljningen har utvecklats starkast för livsmedelshandel, medan handel med motorfordon redovisar fortsatt minskad försäljning. Inför tredje kvartalet är optimismen störst inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel och dessa branscher förutser en påtaglig försäljningstillväxt. Handel med motorfordon räknar med en fortsatt minskning i försäljningsvolymen.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk hela 13 enheter i juli och den ligger nu 20 enheter under det historiska genomsnittet. Såväl efterfrågan som sysselsättning blev i det närmaste oförändrad under andra kvartalet och detta var betydligt svagare än vad företagen räknade med inför kvartalet. Tjänsteföretagens förväntningar är mer återhållsamma än tidigare, men såväl efterfrågan som sysselsättning förutses ändå stiga något under tredje kvartalet. Det är främst konsultbranscherna och personaluthyrning som räknar med tillväxt.

Hushållen mer positiva om sin egen ekonomi

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg 2,5 enheter i juli och ligger nu strax över det historiska genomsnittet. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg två enheter och ligger återigen något över det historiska genomsnittet. Även makroindex ökade något, men synen på svensk ekonomi är fortfarande mer negativ än normalt.

Läs hela Konjunkturbarometern på www.konj.se

För ytterligare information:

Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 06
Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11, 070-267 80 41

 

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar