Högkonjunkturen förstärks

Den svenska högkonjunkturen förstärks i år och toppar 2018. Det är exporten som driver på utvecklingen tack vare en starkare global efterfrågan. Uppgången i konjunkturen leder också till att fler får jobb och arbetslösheten faller ytterligare lite. På arbetsmarknaden råder fortsatt brist på många yrkesgrupper men trots det växer inflationen långsamt mot inflationsmålet. Riksbanken avvaktar därför med att höja reporäntan. Finanspolitiken blir neutral nästa år då det finns ett begränsat utrymme för ofinansierade reformer. Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

BNP-tillväxten i Sverige blir inte fullt lika hög i år som de senaste två åren, men högkonjunkturen fortsätter att förstärkas. Tillväxten drivs i stor utsträckning av export och investeringar, medan offentlig konsumtion växer i lägre takt. Efterfrågan på arbetskraft är hög både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Samtidigt innebär de stora matchningsproblemen på arbetsmarknaden att arbetslösheten planar ut på 6,4 procent nästa år.

Det starka arbetsmarknadsläget har inte medfört stigande löneökningar. Istället bedöms låga löneökningar i euroområdet ha haft en återhållande effekt på den svenska lönebildningen. Låga löneökningar bidrar till att inflationen inte når 2 procent förrän 2020. Det innebär en utmaning för Riksbanken som avvaktar med att höja reporäntan till hösten 2018.

Parallellt med de senaste årens konjunkturförstärkning har de offentliga finanserna förbättrats. I Konjunkturinstitutets prognos är utgångspunkten att finanspolitiken anpassas så att det nya överskottsmålet nås 2019. Som ett led i detta antas regeringen bedriva en politik så att det strukturella sparandet ökar 2018 till 0,5 procent av potentiell BNP. I så fall finns det ett utrymme för ofinansierade åtgärder i 2018 års budget på ca 9 miljarder kronor.

Läs rapporten: www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, 08-453 59 78
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.