Hushållens syn på ekonomin dämpades

Report this content

I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad, från 109,4 till 108,4. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt och visar fortsatt på ett mycket starkt läge. Omdömena om orderstockarna är historiskt starka och jämförelsevis få företag är missnöjda med storleken på sina lager. Produktionsplanerna ligger kvar i nivå med det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för bygg och anläggning återhämtade sig efter förra månadens fall och pekar åter på ett betydligt starkare läge än normalt. Omdömena om orderstockarna stärktes ytterligare något och anställningsplanerna justerades upp igen efter förra månadens nedgång.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln är i stort sett oförändrad från förra månaden. Företagen rapporterar visserligen om en svagare försäljningsutveckling än normalt de senaste månaderna men är samtidigt mycket optimistiska om den kommande utvecklingen.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till följd av svagare signaler om hur företagens verksamhet utvecklats de senaste månaderna. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna är dock oförändrat optimistiska.

Hushållens konfidensindikator föll för fjärde månaden i rad men pekar trots dämpningen på att hushållen är något mer positiva än normalt. Framför allt var det synen på den svenska ekonomin som försämrades i mars.

mar   -18 feb   -18
Barometerindikatorn 108,4 109,4
Totala näringslivet 107,1 108,3
Tillverkningsindustri 114,5 114,1
Bygg- och anläggning 110,3 106,2
Detaljhandel 106,1 106,4
Tjänstesektorn 102,2 104,5
Hushåll (CCI) 101,5 104,2
Makroindex 99,7 102,1
Mikroindex 101,3 101,6
Förväntad inflation om 12 månader, medelvärde
  exklusive extremvärden (procent)
2,9 2,8

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Taggar: